Konya kuyu sularının total jerm, total koliform ve pseudomonas spp. yönünden araştırılması

Bu çalışmada, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen 20 adet derin sondaj kuyusu su örnekleri; total jerm to- tal koliform ve Pseudomonas spp. yönünden, Dilüsyon-Plak ve Üçlü Tüp yöntemleri ile araştırılmıştır. Dilüsyon-plak yöntemi ile incelenen 98 adet su örneğinin total jerm sayısı 1-100 (koloni oluşturan birim) kob/ml arasında bulunmuş ve Pseudomonas spp. hiçbir su örneğinde tespit edilememiştir. Su örnekleri oda sıcaklığında 7 gün süre ile bekletildikten sonra total jerm sayıları 1000 kob/ml’ye kadar yükselmiştir. Üçlü tüp yöntemi ile; incelenen su örneklerindeki total koliform sayıla- rı, Kuvvetle Muhtemel Sayı (KMS) hesabına göre (0) olarak belirlenmiştir. Bulgular, derin sondaj kuyularından sağlanan Konya içme sularının total koliform ve Pseudomonas spp. yönünden temiz, total jerm sayısı yönünden standartlara uygun olduğunu ve oda sıcaklığında bekletilen su örneklerinde, total jerm sayısının önemli derecede arttığını göstermiştir.

Investigation weel waters of Konya according to total jerm, total coliform and pseudomonas spp.

In this study, 20 artesian well’s water samples that they are run by big city municipality of Konya were investigated for total jerm, total coliform and Pseudomanas spp. by dilution-plaque and triple tube methods. Total jerm numbers of 98 water samples which examined by dilution-plaque method were between 1-100 (Coloni Forming Unite) cfu/ml and Pseudomanas spp. was not found in any water samples. Water samples left at the room temperature during 7 days and after that total jerm numbers reached to 1000 cfu/ml. the total coliform numbers in the water samples were (0) according to Must Probably Num- ber (MPN) by triple tube method.The results have showed that, Konya drinking water which supplied from artesian wells are clean according to total coliform and Pseudomonas spp. where total jerm number was appropriate to standarts of water and must degree increase of total jerm number in the water samples at left of room temperature.

Kaynakça

Akan, E., 1992. Genel Mikrobiyoloji ve İmmunoloji. Ç. Ü. Tıp Fak. Yayını, Güney Matbaası, Ada- na, S: 162-175.

Akman, M., 1961. Su, Süt ve Türevlerinin Rutin Bak- teriyolojik Muayeneleri. Sağlık ve Sosyal Yar- dım Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Ensti- tüsü Yayın No: 23, Ege Matbaası, Ankara.

Anonymus, 1973. Konya 1973 İl Yıllığı. Yeni Kitap Basımevi, Konya.

Anonymus, 1979. Süt ve Mamülleri, Alkollü ve Al- kolsüz İçkilerin Mikrobiyolojik Muayeneleri İçin Kültür Vasatları El Kitabı. Ayyıldız Mat- baası, Ankara.

Anonymous., 1984. Difco Manual. Tenth Edition, Detroit, Michigan, USA.

Anonymus, 1997. Doğal Kaynak, Maden ve İçme Suları ile Tıbbi Suların İstihsali, Ambalajlan- ması ve Satışı Hakkındaki Yönetmelik. Sağlık Bakanlığı 18.10.1997 Tarih ve 23144 Sayılı Resmi Gazete, Ankara.

Anonymus, 1998. Kuyularla İlgili Faaliyet Raporu. Konya Belediyesi. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ), Konya.

Carpenter, P. L., 1977. Microbiology. W. B. Saunders Company, Fourth Edition, Philedelphia, USA.

Çetin, E. T., 1968. Genel ve Pratik Mikrobiyoloji. İsmail Akgün Matbaası, İstanbul.

Fleet, G. H., Mann, F., 1986. Microbiology of Natural Mineral Water. Food Technology in Australia, Vol: 38. pp: 106-110.

Michael, J., Pelczar, J. R., Chan, E. C. S. and Kriep, N. R., 1986. Microbiology. Mc Graw Hill Book Company, Fifth Edition, New York, USA. pp: 918.

Olcay, M. E., Eldem, H., 1990. Açıklamalı İçtihatlı Gıda maddeleri Mevzuatı. Bayrak Matbaacılık, İstanbul.

Rischer, C. E. and Easton, T. A., 1995. Focus on Human Biology. Harper Collın’s College Publishers, Second Edition, pp: 580-582.

Serter, F., Bilgehan, H., 1978. Klinik Mikrobiyoloji. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Matbaası, Bor- nova, İzmir.

Warburton, D. W. A., 1992. Review of The Microbiological Quality of Bottled Water Sold in Canada. Can. J. Microbiology, 39: 158-168.

Yuluğ, N., Tuğ, A., 1988. Ankara’nın Gecekondo Bölgelerindeki Kuyu Sularının Mikrobiyolojik İncelenmesi. Mikrobiyoloji Bülteni, 22:164- 171.

Kaynak Göster