Güçlü ve Büyük Türkiye İçin Üretim, İstihdam ve İşsizlik Politikaları

Ülkemizin yaşadığı sorunları aşması, Türk ekonomisinin uluslararası arenada rekabet gücüne kavuşması ve Türkiye'nin hızlı kalkınma sürecine geçebilmesi üretim ve istihdam politikalarının sağlıklı bir şekilde oluşturulmasına bağlıdır. Ülkemizde peş peşe yaşanan ekonomik durgunluk ve krizler, reel sektörün üretim ve istihdam sağlama gücüne darbe vurmuştur. Bunun sonucunda kayıtlı sektörün rekabet gücü azalmakta, işsizlik artmakta bir taraftan da kayıt dışı sektör bu çerçevede geniş ölçüde Türk ekonomisinde yer bulmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye'de üretim ve istihdam yapısı üzerinde durularak, işsizlik sorunu en son verilere dayanılarak tablolarla incelenmiş, ulusal istihdam politikasında olması gereken unsurlar üzerinde durularak, AB'de ki işsizlik politikaları incelenmiş, sonuç kısmında da çeşitli Önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler:

Türkiye,üretim

It is important for Turkey to form an appropriate production and employment policy to overcome the economic problems it faces, to have a competition power in international area and to start a rapid progress.Economic stability and crises,lived in our country continously,have affected production and employment power of real sector. As a result, real sector's competition power bas decreased, unemployment has increased while unregistered sector took place widely in Turkish economy. In this study,the structure of production and employment in Turkey have been investigated at Firs and unemployment problem has been throughly examined with the latest data.The necessities of national employment policy has been observed while unemployment policy in European Community has been examined and various suggestions have been givenin conlusion part.
Keywords:

Turkey,production,

Kaynakça

Algan N., "Türkiye'de İstihdamın Yapısal Analizi Sorıdar ve Öneriler", İstihdam Dergisi, Sayı: 17, Ağustos 1994.

Ansal, H. v.d., Türkiye Emek Piyasasının Yapısı ve İşsizlik, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, İstanbul, 2000.

Başeskioğlu, M., İstihdam Politikaları Semineri ve İstihdamda Yeni Yaklaşımlar Paneli, TİSK 40. Yıl Etkinlikleri, 12-13 Aralık 2002.

Bilgin, M.H., Yeni Teknolojiler ve Üretim Sistemlerindeki Değişimin Emek ve İstihdam Üzerine Etkileri, Kamu-İş Yayını, Ankara, 2000.

Bilgin, M.H., "Türkiye'de İşsizliğin Yapısal Analizi", Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Öneri, İstanbul, Ocak 2003.

Çelebi, S., İstihdam Politikaları Semineri ve İstihdamda Yeni Yaklaşımlar Paneli, TİSK 40. Yıl Etkinlikleri, 12-13 Aralık 2002.

DİE, Çalışma istatistikleri, Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınlan, Ankara, 2001.

Ekin, N., Eğitim, İstihdam ve Verimlilik, www.insankaynaklari.com/cn/contentBody.asp, Bu yazı 26/07/2002 tarihinde yayınlanmıştır.

İTO, Ekonomik Rapor, Yayın No: 2002-53, İstanbul.

Karakaş, H., İstihdam Politikaları Semineri ve İstihdamda Yeni Yaklaşımlar Paneli, TİSK 40. Yıl Etkinlikleri, 12-13 Aralık 2002.

Koray, M., Sosyal Politika, Ezgi Kitapevi, Bursa, 2000.

T.C. Merkez Bankası, 2002 Yıllık Raporu, Ankara, 2003.

Uras, G., "Kentlerde Okumuşların %29,5'i İşsiz", Milliyet Gazetesi, 15 Haziran 2003.

Yıldırım, A., "İşsizlik Gençleri Vuruyor", Sabah Gazetesi, 10 Mayıs 2003.

www.die.gov.tr

Kaynak Göster