Muhasebede Uluslararası Uyum ve Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye'de Muhasebe Uyumlaştırma Çalışmaları

Finansal piyasalarda küreselleşme, çokuluslu şirketlerin ortaya çıkması ve çeşitli ülkelerce oluşturulan ekonomik birlikler, muhasebede uluslararası standartların gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak için Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Uluslararası Finansal Raporlama Standartlan(UFRS) geliştirmekte ve yayınlamaktadır. UFRS'yi benimseyen ülke sayısı giderek artmaktadır. Son olarak Avrupa Komisyonu, hisse senetleri borsalar ve diğer teşkilatlanmış piyasalarda işlem gören tüm işletmelerin konsolide mali tablolarını 2005 yılından itibaren UFRS ile uyumlu olarak hazırlamasını zorunlu tutmuştur. Avrupa Birliğine katılmak için çalışmalarını sürdüren ülkemizde de, gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Türkiye Muhasebe Standart!an Kumlu tarafından UFRS ile uyumlu ulusal muhasebe standartları oluşturmak için çalışmalar yapılmaktadır.Bu makalede ülkemizde bu alanda yapılan çalışmalar ele alınmaktadır.

Globalization in financial markets, the emerging of multinational corporations and economic unions organized by different countries hava brought about the use of International Accounting Standards. In order to meet this need International Accounting Standards Board(IASB) has developed and published International Financial Reporting Standards(IFRS). The number of countries that adopt IFRS has been increasing over time. Lastly, European Comission required all publicly listed companies within the European Union(EU) to prepare their consolidated financial statements in compliance with IFRS, beginning in the year 2005 at the latesL In our country, which is working in order to join the EU, both Capital Markets Board and Turkish Accounting Standards Board have been trying to form national accounting standards in compliance with IFRS. This paper deals with the works related to this subject in our country.

Kaynakça

ABGS(Avrupa Birliği Genel Sekreterliği) (2003), Şirketler Hukuku, Önceliklerin Tanımları ve Öncelikler Çerçevesinde AB Mevzuatına Uyum, Uygulamaya Yönelik Kurumsal Yapılanma ve Finansman Tabloları, http://www.abgs.gov.tr/up2003/up_files/pdf/IV-05.pdf E.T.: 15.02.2004

Ataman Akgül, Başak ve Hüseyin Akay(2002), Uluslararası Muhasebe Standartları ve Türkiye'de Uygulama Etkinliğine İlişkin Bir Araştırma, İstanbul, Türkmen Kitabevi.

Cairns, David(2000) "Accounting Harmonisation", www.cairns.co.uk, E.T..-25.12.2003

Casabona, Patrick ve Soaf, Victoria (2002), "International Financial Reporting Standards: Significance, Acceptance, And New Developments", Reviev of Business, Winter, ss.16-20.

Durmuş, A.Hayri, (1994), "Uluslar arası Muhasebe Standartlarının Gelişimi ve Mevcut Durumu", Marmara Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, 10(1-2), 243- 262.

Gücenme, Ümit (1998), Uluslararası Muhasebe'de Teknik Sorunlar, İstanbul Marmara Kitabevi.

Gücenme, Ümit (2000), "Küreselleşmede Muhasebe Standartları", Muhasebe ve Finansman Dergisi, 5, 7-11.

Haller, Axel (2002), "Financial Accounting Developments in the European Union: Past-Events and Future Prospects", The European Accounting Review, 11(1), 153-190

Hegarty, John (1998), "Avrupa'da Ortak Muhasebe ve Denetim Standartları"., XVI. Türkiye Muhasebe Kongresi Ankara, Türmob Yay.,35-38.

Kızıl, Ahmet, (1997), "Avrupa Topluluğunda Muhasebe ve Denetim Standartlarının Saptanmasında Örgütlenmenin İşlevi", XV. Türkiye Muhasebe Kongresi, Ankara, Türmob Yay., 391-404.

Koç Yalkın, Yüksel (2000), "Avrupa Birliği Yolundaki Türkiye'de Beklenen Muhasebe Harmonizasyon Sorunları ve Çözüm Önerileri", MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2(1),1-7.

Mısırlıoğlu, İ.Ufuk ve Cemal İbiş (1999) "Muhasebe Standartlarında ICüreşelleşme", Vergi Dünyası, 215, 169-178.

Pirgaip, Burak (2003), 'Türk Sermaye Piyasasında Uluslararası Muhasebe Standartlarına Uyum", Sermaye Piyasası Kurulu Meslek Personeli Dergisi, 10, (Kasım-Aralık). www.spk-mpd.org/bpirgaiplO.pdf, E.T.:25.02.2004

Sağlam, Necdet (2004) "Avrupa Birliği'nde Muhasebe Standartlarının Oluşum Süreci", Muhasebe ve Finansman Dergisi, 21,49-52.

Sağmanlı, Metin ve Çağla Esen (2002), "Avrupa Birliği 8 No'lu Yönergesi Çerçevesinde Denetim Mesleği ile İlgili Uyumlaştırma Çalışmaları", İSMMMO Mali Çözüm Dergisi, 59,22-27.

SPK(Sermaye Piyasası Kurulu)(2003), Seri:XI, No:25 Sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ, Ankara.http://www.spk.gov.tr/HaberDuyuru/haberduyuru.htm?- tur=teblig, E.T.:20.02.2004

Şımga Mugan, Can ve Nazlı Hoşal Akman (2003), "Uluslararası Finansal Raporlama Standartları: Yakınsama Eğilimleri" XXII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu Muhasebe-Eğitim Eğilim ve Etkileşimler, (21-25 Mayıs), Antalya. 75-95.

TMUD(Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği) (2003), IASB'den Haberler, 12 No'lu Bülten, http://www.tmud.org.tr/buIten-%2012.htm E.T.:20.02.2004

TÜRMOB(Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) (2001), Türkiye Muhasebe Standartları 2001, Ankara.

Üstündağ, Saim(2003), "Global Muhasebe Standartlarına Doğru", Active, 28, 6-16.

Üstündağ, Saim(2004), "Muhasebe Standartları Oluşturulması Süreci ve Düzenleyici Kuruluşlar", Cumhuriyetin 80. Yılına Armağan, C:2, Ankara, SPK Yay., 819-884.

Kaynak Göster