YAYGARA GÜNCEL SANAT İNİSİYATİFİ ve KENT ALGISI "HER YER, HER ŞEY, HER AN"

Bu çalışmada 2006 yılından günümüze kadar çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Yaygara Güncel Sanat İnisiyatifi'nin kent ile kurduğu ilişki, görünürlük hamleleri ve kendini gerçekleştirme yöntemleri üzerinde durulmaya çalışılmıştır.

YAYGARA CONTEMPORARY ART INITIATIVE and THE PERCEPTION OF THE CITY "EVERYWHERE, EVERYTHING, EVERY MOMENT"

This study focuses on Yaygara Contemporary Art Initiative's embarkation on its proactive journey which started in 2006 with the objectives of blending in with the city and its culture, putting efforts to become visible in its chaotic disorder and realizing contemporary understanding of Maslow's self-actualization methods.

Kaynakça

Baudelaire, Charles. (2003). Modern Hayatın Ressamı. Ali Artun (Ed.). (A. Berktay, Çev.).

İstanbul: İletişim Yayınları. Beldan, Nevin Yalçın. (2012). Yaygara Güncel Sanat İnisiyatifi Paralaks ile Bir Kültür-Kent

Tipolojisi Oluşturuyor, Sanat Dünyamız, 129, s. 70. Bourriaud, Nicolas. (2005). İlişkisel Estetik (S. Özen, Çev.). İstanbul: Bağlam Yayınları.

Simmel, Georg. (2003), Modern Kültürde Çatışma (T. Bora, N. Kalaycı, E. Gen, Çev.). İstanbul:

Kaynak Göster