Eğin (agn) Ermenileri - II

12. yüzyıldan başlayarak Eğin tarihi, Osmanlı dönemi idari yapı ve nüfus, göç ve sebepleri, üretim ve yerleşimler, dini yaşam ve gruplar, kiliseler ve cemaatleri, Hay-Horomlar, Protestanlar, Müslümanlaşmış Ermeniler hakkında verilen bilgilerden sonra Eğin’de eğitim, öğretmenler, yazarlar, hekimler, ressamlar, önemli simalar, amiralar, müzik, müzik yazarları ve müzisyenler, Hovsep Canigyan “Eğin Tarihi” ve Rahip Gomidas Vartabed’in “Agn Halk Şarkıları Seçkisi” ile Eğin şarkı sözleri tanıtılmaktadır.

Armenians of eğin (egn), II

This second part of the article on Eğin Armenians, the author continues with an insight information about the history of Eğin, as well as its administrative structure and population in the Ottoman era, migration and its reasons, production and settlements, education, religious life and groups, churches and their communities, Hay-Horoms, protestants and Islamized Armenians. It is followed by the introduction of teachers, writers, doctors, painters, notable persons, amira class, music, music writers, composers and musicians, as well as Hovsep Canigyan’s “Eğin Tarihi” (History of Eğin), Priest Gomidas Vartabed’s “Agn Halk Şarkıları Seçkisi” (An Anthology of Agn Folk Songs) and lyrics of Eğin folk songs.

Kaynakça

Aram Kerovpyan-Altuğ Yılmaz, Klasik Osmanlı Müziği ve Ermeniler, Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı Kültür Yayınları, İstanbul, 2010.

Arsen Yarman-Ara Aginyan, Sultan II. Mahmud ve Kazaz Artin Amira, Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2013.

Arsen Yarman, Palu-Harput 1878 Çarsancak, Çemişgezek, Çapakçur, Erzincan, Hizan ve Civar Bölgeleri, Derlem Yay, İstanbul, 2010.

Charles A. Frazee, Katolikler ve Sultanlar, Kilise ve Osmanlı İmparatorluğu (1453-1923), 2009.

Eli Smith, H. G. O. Dwight, Missionary Researches in Armenia, London, 1834.

Enver Çakar, Füsun Kara, “17. Yüzyılın Ortalarında Arapgir Sancağı’nda İskan ve Nüfus (1643 Tarihli Avarızhane Defterine Göre)”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 15, sayı: 2 ss: 385-412, Elazığ, 2005.

Hagop Nalyan, Kantzaran Tzanudzman, İstanbul, 1758.

Hovsep Canigyan, Hınutyunk Agna (Agn Arkeolojisi), 1985.

Feldmareşal H. von Moltke, Türkiye Mektupları, çev. Hayrullah Örs, Remzi Y., İstanbul, 1969.

Fred Burnaby, On Horseback Trough Asia Minor, London, 1877.

Gomidas Vartabed, Agn Halk Şarkıları Seçkisi, Kadim Baş Patriklik Kilisesi Surp Eçmiyazin, 1895.

Jean-Michel Thierry de Crussol, Monuments Arméniens de Haute-Arménie, CNRS Editions, 2005.

Kevork Pamukciyan, Ermeni Kaynaklaından Tarihe Katkılar I-IV, Aras Yayıncılık, 2002.

Noman Öztürk, Kemaliye (Eğin) Halıları, (basılmamış yüksek lisans tezi), Atatürk Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Ana Bilim Dalı, Erzurum, 2010.

Paul B. Paboudjian, Raymond H. Kevorkian, 1915Öncesinde Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeniler, çev. Mayda Saris, Aras Y., İstanbul, 2012.

Rahip Karekin Sırvantsdyants’ın yayımlanmamış raporları Speros Vryonis, Jr. The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamization from the Eleventh through the Fifteenth Century, University of California Press, Los Angeles, 1971.

Taner Timur, Marx-Engels ve Osmanlı Toplumu, Yordam Kitap, 2012.

T. Tankut Soykan, Osmanlı İmparatorluğu’nda Gayrimüslimler, Ütopya Kitabevi, 1999.

Toros Azadyan, “Agn ve Agn’ın Lirizmi”, Nor Lur, 1942 (Bu araştırma yazısı “Hnutyun Agına” adlı etnografik eserin yazarı Hovsep Canigyan’ın ölümünün 40. Yıldönümü anısına kaleme alınmış olup, 1942 tarihli Nor Lur gazetesinde yayımlanmıştır.

Toros Azadyan, “G. Naregatsi’nin Külleri Yakınında Bir Adak Yeri Ziyareti”, Zümrütten Cübbe.

Toros Azadyan, Lirik Bir Kasabanın Zengin Tarihi, Hay Goçnag, 1938.

Zeki Arıkan, “Eğin Kasabası’nın Tarihsel Gelişimi”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2003. Sayı: 12.

Kaynak Göster