SINIR VE SUÇ İLİŞKİSİ: SARP SINIR KAPISI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Bu çalışmanın amacı suçları odak noktası olarak seçmek suretiyle sınırın toplum üzerindeki etkilerinin anlaşılmasına katkıda bulunmaktır. Sınır ve suç ilişkisi önceki çalışmalarda daha çok doğrudan sınır ihlalleri bağlamında, hukuki, ekonomik ya da kriminolojik bir vaka olarak ele alınmıştır. Bu çalışmada ise suçlara daha geniş bir toplumsal perspektiften yaklaşılmaktadır. Sınırın, toplumsal yapıyı ve insanların yaşamlarını nasıl farklılaştırdığı, odak noktasına suç olgusu yerleştirilerek araştırılmaktadır. Bu amaçla çalışma için yorumlayıcı sosyal bilim dâhilinde nitel yaklaşımla bir saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Veriler sınır bölgesinde bulunan yerel halk ile yapılan derin mülakatlar, sahadaki gözlemler ve resmi kurumlarla yapılan görüşmelerle toplanmıştır. Çalışma sahası olarak Türkiye-Gürcistan sınırında bulunan Sarp sınır kapısı seçilmiştir. Sınır ve suç ilişkisi çalışmanın kuramsal odağında bulunmaktadır. Çalışmada sınırın şekillendirdiği suç olgusu ve toplumun sınırla etkileşiminden doğan sosyal koşulların suçlarla ilgisi konu edilmektedir. Sınırın, toplumsal ilişkiler, kültürel etkileşim, gündelik yaşam ve ekonomik etkinlikler gibi farklı alanlardaki etkileri çalışma kapsamında ortaya çıkartılmıştır. Sonuç olarak sınır ve suç ilişkisini belirleyen temel dinamiğin sınırın şekillendirdiği ekonomik yapı olduğu ortaya çıkmıştır.

CONNECTION BETWEEN BORDER AND CRIME: A RESEARCH ABOUT THE BORDER GATE IN SARP

The aim of this study is to contribute for understanding that how border effects society by focusing on crimes. Previous studies discussed the connection between border and crime as a juridical, economic or criminological case that in the context of border transgressing. In this study, crimes were approached from a wider social perspective. How the border differentiates the social structure and people's lives are explored by placing the crime phenomenon at the focal point. For this purpose in this study a field research within social scientific qualitative approach had implemented. Sources of data are in-depth interviews with local people from border area, observations on the field and contacts with official institutions. Field of study is border gate in Sarp where is at border of Turkey and Georgia. Connection between border and crime is theoretical focus of the study. Crime phenomenon that was shaped by the border and social circumstances what was created by interaction between people and the border had mentioned in this study. Effects of the border about social relations, cultural interaction, everyday life and economical issues has suggested. As a result, basic determinant of connection between border and crime considered as economical structure that was shaped by border.

Kaynakça

AKGÜN, E. (2016). “Modern Kölelik İnsan Ticareti ve Rakamlarla Türkiye Gerçeği”. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi. XXII/1: 157-182.

AKYÜZ, L. (2013). Sınır Bölgelerinde Yaşamanın Etnik ve Toplumsal Cinsiyet Dinamikleri: Hopa-Türkiye Örneği. Ankara: Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Yayımlanmamış Doktora Tezi).

AKYÜZ, L. (2014). “Liminal Alanlar Olarak Sınırlar: Türkiye-Gürcistan Sınırında Ekonomik Yaşam ve Etnik Kimliklerin Sınır Deneyimleri”. Toplum ve Bilim. 131: 84-103.

ASLAN, H. (2018). Uluslararası Mevsimlik Tarım Göçü: Artvin Örneği. Denizli: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

ASLAN, R. (2014). Türkiye-Gürcistan Ekonomik ve Siyasi İlişkiler Kapsamında Sarp Sınır Kapısının Analizi. Kars: Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

AYHAN, İ. - K. M. ÇUBUKÇU (2007). “Suç ve Kent İlişkisine Ampirik Bakış: Literatür Taraması”. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 5: 30-55.

BAY, A. (2017). “Osmanlı Gümrüğünde Bir Geçiş Belgesi: Pasavan veya Geçit Tezkeresi”. Kebikeç. XXI/43: 325-356.

CRESWELL, J. W. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni. (çev. M. Bütün-S. Demir). Ankara: Siyasal.

DERDİMAN, R. C. (2010). “Kentleşmenin Suça Etkisi ve Kentlilerin Suçla Mücadelesinin Sosyal ve Hukuki Boyutları”. Çağdaş Yerel Yönetimler. XIX/3: 49-73.

DONNAN, H. – T. M. WILSON (1999). Borders Frontiers of Identity, Nation and State. New York: Berg.

ENGİN, F. (2017). “Doğu Karadeniz’de Çay Tarımında Çalışan Gürcü İşçilerin Çalışma Koşulları Üzerine Gözlemler”. Fiscaoeconomia. I/3: 1-13.

GÖKULU, G. (2010). “Kent Güvenliği Kentleşme ve Suç İlişkisi”. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. XXIV/1: 209-226.

HARVEY, D. (2013). Sosyal Adalet ve Şehir. (çev. M. Moralı). İstanbul: Metis.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (2016). Türkiye Göç Raporu.

KAHYA, Y. (2015). “Suç Teorileri Işığında Türkiye’de Kaçakçılık Olgusu: Toplumsal Nedenleri, Boyutları ve Algısı”. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. XV/3: 159-178.

KARASU, M. A. (2008). “Türkiye’de Kentleşme Dinamiklerinin Suça Etkisi”. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. LVII/4: 255-281.

KIZMAZ, Z. (2013). “Modernleşme ve Suç: Kuramsal Açıdan Bir Bakış”. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. XXIII/1: 229-240.

KODAY, Z. (1994). “Sınır Ticaretimiz Bakımından Sarp Sınır Kapısının Önemi”. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. I/1: 123-134.

KODAY, Z. (1995). Hopa İlçesinin Coğrafyası. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Yayımlanmamış Doktora Tezi).

LEFEBVRE, H. (2014). Mekanın Üretimi. (çev. I. Ergüden). İstanbul: Sel.

METİN, O. – Ö. KOYUNCU (2013). “Sarp Sınır Kapısının Hopa'da Yaşayan Ailelere Etkileri”. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. XV/1: 1-29.

NEUMAN, W. L. (2014). Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar. (çev. S. Özge). Ankara: Yayınodası.

ÖZBEY, K. (2017). “Bir Sosyolojik Olgu Olarak Sınır: Türkiye-Gürcistan Sınırı Örneği”. The Journal of Academic Social Science Studies. 59: 375-395.

ÖZBEY, K. (2018a). “Karşılaştırmalı Tarihsel Sosyoloji Perspektifinden Sınır, Mekân ve Bellek: Sarp Köyü Örneği”. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. XVII/4: 1398-1414.

ÖZBEY, K. (2018b). Sınır Kapitalizmi Gürcistan'dan Türkiye'ye Günübirlik İşgücü Göçü. Ankara: Siyasal.

ŞENOĞUZ, P. (2014). “Ahlaki Ekonominin Sınırları: Kilis’in Kayıtdışı Ekonomisi ve Yeni Zenginleri”. Toplum ve Bilim. 131: 105-134.

TANIL, G. (2015). “Batum'da Turizmin Gelişimi ve Bölge Gelişimine Katkısı”. Doğuş Üniversitesi Dergisi. XVI/1: 91-107.

TEKİN, F. (2012). “Sosyolojik Açıdan Sınır: Derecik Örneği”. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 28: 27-48.

ULUKAN, U. – N. CİĞERCİ ULUKAN (2011). “Kriz ve Göç: “Türkiye Gürcistan Nüfus Hareketleri Üzerine Bir Tartışma””. (ed. E. Akbostancı-O. S. Erdoğdu). Küresel Bunalım ve Karadeniz Bölgesi Ekonomileri. Ankara: Türkiye Ekonomi Kurumu.

United Nations (2016). “Global Report on Trafficking in Persons”.

United Nations (2018). “Global Report On Trafficking in Persons”.

VAROL, Ç. - E. SÖYLEMEZ (2018). “Türkiye-Gürcistan Sınır Bölgesindeki Enformel İşgücü Dinamikleri”. (ed. S. Koç, A. Orhan-M. Gözen). Kayıt Dışı İstihdam ve Ekonomi. Kocaeli: Umuttepe: 114-121

YILDIRIM, U. D. (2016). Karadeniz'de Çay ve Fındık Üretiminde Göçmen İşgücünün Etnikleşme Süreçleri. Karadeniz Araştırmaları. XIII/52: 191-210.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (2019). “Karadeniz Bölgesi Yabancı İşçi Başvurusu”. (Erişim Tarihi: 15.06.2019). https://yuminet.csgb.gov.tr/

Kaynak Göster