MUHAMMED İKBAL’İN MÜSLÜMAN TOPLUMU İNŞASI

Bu çalışma 20. yy. İslam siyasi, dini ve ahlaki düşüncesine yeni bir dinamizm ve anlayış kazandıran M. İkbal’in Müslüman toplumunun inşasını konu almaktadır. M. İkbal Müslüman toplumların içine düştükleri kriz, bataklık, esaret ve işgalden kurtarmak suretiyle özgürlüklerine kavuşturmak, bu topluluklardaki çöküş ve sömürüyü önlemek için hayatı boyunca mücadele etmiştir. Bu çerçevede İkbal, parçalanmış ve benliğini yitirmiş Müslüman toplumunu Batı emperyalizmi ve sömürüsüne karşı, Batı toplumundan daha üstün, daha güçlü, daha özgür, daha gelişmiş, benliğini kazanmış, yaratıcı, dinamik, maneviyatlı ve İslam ilkelerine bağlı bir şekilde yeniden inşa etmeyi amaçlamıştır. Ona göre bu toplumu oluşturan bireyler Kur’an’a dönerek, onu benimseyerek ve içselleştirerek kendisini sınırlayan tüm maddi bağlardan kurtularak hakiki özgürlüklerine kavuşacaktır. Bu nedenle İkbal, toplumdan ziyade toplumu oluşturan bireyler üzerine yoğunlaşarak, bireye dinamik bir ruh ve şahsiyet kazandırmaya çalışır. Böylece İkbal, bireyi bütün siyasi ve toplumsal gelişmelerin temeline koyarak ona önemli sorumluluklar yükler. İkbal, özgür, dinamik, mücadeleci, yaratıcı, benliğini kazanmış, aktif ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirerek başta Hindistan Müslümanları olmak üzere bağımsız ve özgür bir toplum inşa etmeyi hedefler. Daha sonra da tüm dünya Müslümanlarının sömürge, zulüm ve esaretten kurtarıp bağımsızlıklarına kavuşturarak İslam dininin bir gereği olarak düşündüğü özgürlük, eşitlik, kardeşlik ve adalet temelinde milli bir Müslüman toplumu inşa etmeyi amaçlamaktadır. Bu toplum ırkçılığı, Batı taklitçiliğini ve mezhep taassubunu kökten reddeder.

MOHAMMAD İQBAL CONSTRUCTION OF MUSLIM SOCIETY

Our study is about the construction of Muslim society by M. Iqbal, who brings a new dynamism and understanding to the 20th century Islamic political thought.He has fought for the liberation of Muslim societies by liberating them from the crisis, swamp, bondage, occupation, and to prevent collapse and exploitation throughout his life. In this context, Iqbal aimed to rebuild the fragmented and deprived Muslim society against Western imperialism and exploitation, superior to Western society, more powerful, free, developed, self-evident, creative, dynamic, spiritual and committed to Islamic principles. By returning to the Qur'an, by embracing and internalizing it, the individuals who make up this society will attain their true freedom by getting rid of all material ties that limit it. Therefore, Iqbal focuses on the individuals who make up the society rather than the society and tries to give the individual a dynamic spirit and personality. Thus, Iqbal puts the individual on the basis of all political and social developments and imposes significant responsibilities. Iqbal aims to build an independent and free society, especially Indian Muslims, by raising individuals who are free, dynamic, challenging, creative, self-conscious, active and responsible. Then, it aims to build a national Muslim society on the basis of freedom, equality, brotherhood and justice which is considered as a requirement of Islamic religion by liberating and freeing the Muslims of the world from colonial, oppression and captivity. This society radically rejects racism, Western imitation, and sectarianism.

Kaynakça

AHMADY, E. (2018). Muhammed İkbal’in Siyaset Felsefesi. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Yayımlanmamış Doktora Tezi).

ALBAYRAK, A. (2007). Muhammed İkbal. İstanbul: Kaynak Yayınları.

ASRAR, N. A. (1990). “Muhammed İkbal ve Mevlana Celaleddin-i Rumi”. II. Milletlerarası Mevlana Kongresi. Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları: 139-149.

ÇELİK, İ. (2004). Muhammed İkbal’in Tasavvufi Düşüncesi. İstanbul: Kaknüs Yayınları.

EN-NEDEVİ, Ebul H. (1999). İkbal’in Mesajı. (çev. Yusuf Işıcık). İstanbul: Bileşik Yayınları.

Fazlurrahman (1999). İslam. (.ev. M. Dağ- M. Aydın). İstanbul: Ankara Okulu Yayınları.

HAN, Z. A. (1981). Doğudan Bir Ses (İkbal’in Şiiri). (çev. Turgut Akman). İstanbul: Binbirdirek Yayınevi.

İKBAL, M. (1976). Misafir (Yolcu). (çev. Ali Nihat Tarlan). İstanbul: Eser Neşriyat.

İKBAL, M. (2015). Cevâb-ı Şikvâ (Şikâyet ve Cevabı). (çev. Halil Toker). İstanbul: Demavend Yayınevi.

İKBAL, M. (1971). Zebur-i Acem. (çev. Ali Nihat Tarlan). İstanbul.

İKBAL, M. (2001). Yansımalar. (çev. Halil Toker). İstanbul: Kaknüs Yayınları.

İKBAL, M. (2008). İslam Düşüncesi. (der.-çev. Yusuf Kaplan). İstanbul: Külliyat Yayınları.

İKBAL, M. (1964). İslam’da Dini Tefekkürün Yeniden Teşekkülü. (çev. Sofi Huri). İstanbul: Çeltük Matbaacılık.

İKBAL, M. (1981). Doğudan Esintiler. (çev. Ahmet Asrar). İstanbul: Düşünce Yayınevi.

İKBAL, M. (2010a). Kulluk Kitabı (Armağan-ı Hicaz, Yeni Gülşeni Raz, Musa Vuruşu). (hzl.- çev. Ali Nihat Tarlan). İstanbul: Sufi Kitabevi.

İKBAL, M. (2010b). Musa Vuruşu. (çev. Ali Nihat Tarlan). İstanbul: Sufi Kitabevi.

İKBAL, M. (1999). Cavidname. (çev. Annemarie Schimmel). İstanbul: Kırkambar Yayınları.

İKBAL, M. (1958). Rumuz-i Bihodi (Benlikten Geçmenin Remizleri). (çev. Ali Nihat Tarlan). İstanbul: Yenilik Basımevi.

İKBAL, M. (2011). İslam Toplumunun Yapısı. (çev. Ali Yüksel). İstanbul: Beka Yayınevi.

İKBAL, M. (2000). Aşk ve Tutku. (çev. Celal Soydan). Ankara: Akçağ Yayınevi.

İKBAL, M. (2007). İslamî Benliğin İçyüzü. (çev. Ali Yüksel). Ankara: Hece Yayınları.

İKBAL, M. (1956). Peyam-ı Meşrik (Şarktan Haber). (çev. Ali Nihat Tarlan). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

İKBAL, M. (2017). Makaleler. (çev. Celal Soydan). Ankara: Hece Yayınları.

KARAHAN, A. (1974). Dr. Muhammed İkbal ve Eserlerinden Seçmeler. İstanbul: Gençlik Basımevi.

KAYANİ, M. H. (1995). “Muhammed İkbal, Siyasi Vizyonu Olan Bir Şair”. Muhammed İkbal Kitabı, Uluslararası Muhammed İkbal Sempozyumu Bildirileri. (çev. F. Mehveş). İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Dairesi Başkanlığı Yayınları: 89-97.

KILIÇ, C. (1994). Büyük Mütefekkir Dr. Muhammed İkbal, Hayatı, Şahsiyeti ve Fikirleri. Ankara: Muradiye Yayınevi.

MEYNEVİ, M. (H.1327). İkbal-i Lahori: Şairi Farsi Goyi Pakistan. Tahran: İntişarat Yağma.

SADİ, K. (1985). Doğunun Uyanışı: İkbal. İstanbul: Vahdet Yayınları.

SCHİMMEL, A. (2001). Çağın Mevlanası Muhammed İkbal. (çev. Senail Özkan). İstanbul: Kırkambar Kitaplığı.

TÜZER, A. (2013). “Muhammed İkbal’in Modernlik Paradoksu”. Boyun Eğmeyen Ateşin Dili Muhammed İkbal, Aylık Edebiyat Dergisi. Ankara: Hece Yayınları. 193: 84-117.

UYANIK, M. (1990). “Günümüz İslam Düşüncesinde Islahat Kavramı”. İslamî Araştırmalar Dergisi. IV/1: 49-56.

YAŞAR, S. (1988). Muhammed İkbal, Hayatı, Sanatı ve Mücadelesi, İstanbul: Nesil Yayınları.

Kaynak Göster