AHMED YESEVÎ VE AHMED AVNİ KONUK’UN DÜŞÜNCE DÜNYASINDA FENÂ-BEKÂ KAVRAMLARI –KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME–

Bu makalede 12. yüzyıl meşhur mutasavvıflarından Hoca Ahmed Yesevî ile 19. yüzyıl Osmanlı dönemi mutasavvıflarından Ahmed Avni Konuk’un “fenâ” ve “bekâ” kavramlarına yaklaşımları karşılaştırılmıştır. Bu bağlamda Hoca Ahmed Yesevî’nin Dîvan-ı Hikmet’i ve Fakr-nâme’si ile Ahmed Avni Konuk’un Fusûs ve Mesnevî şerhleri mukayeseli olarak değerlendirilmiştir.

___

  • Aksoy, Zeynep Demircan, “Diğer Yapılarla İlişkileri Bakımından Mezar Anıtları”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2015, ss. 487–499. Azîzân, Âlim Şeyh, Lemehat Min Nefehâti’l-Kuds, Taşkent Birûni Şarkiyyat Enstitüsü Ktp., nr. 495. Barkçin, Savaş, Ahmed Avni Konuk-Görünmeyen Umman, Klasik Yay., İstanbul, 2011. Buhârî, Ebû Abdullah Muhammed b.İsmail, Sahîh-i Buhârî, el-Kütübü’s-Sitte, (Mevsuatü’l-Hadîs eş-Şerîf içinde), Haz. Salih b. Abdülaziz, Dâru’s-Selam, S. Arabistan, 2000. Buharî, Muhammed Şerîf, Huccetu’z-Zâkirin li-Reddi’l-Münkirin, Taşkent Birûni Şarkiyyat Enstitüsü, no 3707/1.