İlköğretimde Müzik Dersine İlişkin Mevcut Durumun Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşlerine göre Değerlendirilmesi

Sınıf öğretmenleri, ilköğretim düzeyinde verdikleri diğer derslerin yanı sıra müzik derslerini yürütmekle görevlidir. Bu görevdeki başarısı; iyi planlanmış, uygulanmış ve değerlendirilmiş eğitim yaşantısıyla gerçekleşebilir. Lisans düzeyi müzik dersleri ile sınıf öğretmeni adayının, dersin hedeflediği kazanımları edinmesi ve düzeyi ne olursa olsun yaşadığı ülkenin eğitim sisteminin alanına yansımalarını tartışabilecek yeterliğe sahip olması beklenir. Çünkü temelde yüksek öğretim ilk yılından itibaren, ülkeye problem çözme yönünde düşünebilen, fikir sahibi bireyler kazandırmayı amaçlar. Bu çalışmanın amacı; ilköğretimde müzik dersinin mevcut durumunu sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerine göre değerlendirmektir. Araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının ilköğretim müzik dersine ilişkin mevcut durumla ilgili görüşleri nitel veri olarak, içerik analizi ile çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminde, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde İlköğretim Sınıf Öğretmenliği programında müzik dersini alan 114 ikinci sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Sınıf öğretmeni adaylarının kompozisyonlarında yer alan ifadeleri elektronik ortama aktarılarak içerik analizi yapılmıştır. İlköğretimde müzik dersine ilişkin mevcut durumu değerlendiren sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri; ilköğretim düzeyinde müzik dersinin içeriği, öğretmen, çalgı/materyal, tutum, ortam/fiziki şart, uygulama başlıkları altında toplanmıştır. Adayların; müzik eğitim programının, öğretmenin, materyallerin, fizikî şartların yetersizliği konusuna dikkat çektikleri görülmüştür. Bunun yanı sıra uygulama yöntemlerini ve varsayılan tutumları eleştirel bakış açısıyla incelemişlerdir.

An Evaluation of the Current State Related to Music Class in Primary School Education Based on the Opinions of the Teacher Candidates

Classroom teachers are responsible for instructing music courses at elementary education level in addition to other courses. Their success in this responsibility is based on well-planned, implemented, and evaluated learning experiences. Through the music courses at undergraduate level, preservice classroom teachers are expected to be capable of discussing the country’s education system and its reflections on their branch because the goal of higher education is to raise individuals who can think to solve problems and have ideas. The purpose of this study was to evaluate the current status of elementary music course in terms of preservice classroom teachers. The opinions of participants were gathered as the qualitative data. The data were analyzed through descriptive analysis steps and interpreted accordingly. The participants of this study involved 114 preservice classroom teachers studying at Faculty of Education in Gaziosmanpaşa University during 2017-2018 academic year. The compositions written by preservice classroom teachers were transferred to electronic environment, and analyzed descriptively. Preservice teachers’ opinions regarding the current status of music course were classified into content, teacher, instrument/material, attitude, environment/physical conditions, and implementation categories. As a result of the study, it was found that preservice teachers drew attention to inadequacy of music education curriculum, teachers, materials, and physical conditions. Moreover, it was found that they criticized teaching methods and current attitudes.

Kaynakça

Ataman, Ö. G. ve Okay, H. H. (2009). İlköğretim müzik öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşıma dayalı ilköğretim müzik dersi öğretim programına yönelik görüşleri (Balıkesir ili örneği). 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun, (23-25 Eylül).

Demirci, B. ve Albuz, A. (2010). 2006 İlköğretim müzik dersi öğretim programına dayalı olarak hazırlanan öğretmen kılavuz ve öğrenci çalışma kitaplarının uygulamadaki görünümüne yönelik bir değerlendirme. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 247-266. http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423936499.pdf

Göğüş, G. (2008). İlköğretim I. kademe müzik eğitiminde öğretmenin etkinliği. U.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 369-382.

Gök, M ve Tufan, E. (2016). Müzik öğretmenlerinin 2006 ilköğretim müzik dersi öğretim programına ilişkin görüşleri (Ankara örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3), 1385-1402. http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/22607/241626.

Gün, E. (2009). İlköğretim okulu müdürlerinin müzik dersine ilişkin yaklaşımlarının müzik öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi: Burdur ve Isparta illeri örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Küçüköncü, H. Y. (2007). Sınıf öğretmenliğinde müzik eğitimi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 8-12.

Kocabaş, A. ve Selçioğlu, E. (2006). İlköğretim okulları 4. ve 5. sınıflarında müzik dersinin gerçeleşme düzeyi ve öğrencilerin beklentilerine ilişkin görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 56-66.

Kaptan, M. (2004). Bolu ili ilköğretim kurumlarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin müzik derslerini işleyişi ile ilgili karşılaştıkları sorunların incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Nacakcı, Z. (2006, Nisan). İlköğretim öğrencilerinin müzik dersine ilişkin tutumları. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu. Denizli.

Nacakcı, Z. (2010). Müzik öğretmenlerinin yeni ilköğretim müzik dersi öğretim programına ilişkin görüşleri ve programı uygulama yöntemlerinin belirlenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 39(185), 353-364.

Otacıoğlu, S. (2007). İlköğretim 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin müzik dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 134-139.

Şahin, A. ve Toraman, M. (2014). İlköğretim müzik dersine yönelik veli ve öğrenci görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 329-345.

Şahin K. ve Aksüt M. (2002). İlköğretim I. kademede müzik derslerine ilişkin öğretmen görüşleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 105-118.

Toraman, M. (2013). Müzik öğretmenlerinin ilköğretim programında yer alan müzik dersine yönelik görüşleri üzerinde nitel bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Umuzdaş, M. (2017). Eğitim fakülteleri müzik öğretmenliği 4. sınıf öğrencilerinin ilköğretim okullarında verilen müzik eğitimine ilişkin görüşleri (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği). Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8, 101-110. http://dergipark.gov.tr/goputeb/issue/34591/382012.

Umuzdaş, S. ve Levent, A. (2012). Müzik öğretmenlerinin ilköğretim müzik dersi işleyişine yönelik görüşleri. YTÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 56-73.

Ustaoğlu B. ve Barış Dolunay A. (2017) Özel okullardaki öğrencilerin, öğretmenlerin ve yöneticilerin müzik dersine ilişkin görüşleri. Journal of Human Sciences, 14(4), 4701-4710. https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/5058.

Yazıcı, T. (2009). İlköğretim müzik dersinin uygulanmasında karşılaşılan sorunların, öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi (Trabzon ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldız, G. (2002). İlköğretim birinci kademe müzik öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Kaynak Göster

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi
  • ISSN: 2146-5606
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2011

4.4b1.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

60-72 Aylık Çocukların Okula Hazır Bulunuşluk Düzeyleri ile Öz Düzenleme Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Dilan BAYINDIR, Kazım BİBER

5-6 Yaşında Çocuğu Olan Annelerin Çocukluk Deneyimleri ve Öznel Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Türker SEZER, Gülden UYANIK, Ayşe Gül KARABULUT, Elif KOÇAK SAZLI

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Çarpma Öğretiminde Somut-Yarı Somut-Soyut Öğretim Stratejisinin Etkililiği

Özge ÖZLÜ, Ahmet YIKMIŞ

Aile İçi Şiddet Farkındalığı Ölçeği: Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması

Arzu ÖZYÜREK, Fatma Betül KURNAZ

Zihinsel Yetersizliği olan Öğrencilere Fen Konularının Öğretiminde Doğrudan Öğretim Yöntemi ile Şematik Düzenleyiciyle Öğretim Yönteminin Karşılaştırılması

Derya ÇIKILI SOYLU, Deniz DAĞSEVEN EMECEN, Ahmet YIKMIŞ

Bağımsız Yaşama Güvenli Bir Adım: Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireyler İçin Güvenlik Becerileri

Yasemin ERGENEKON, Aysun ÇOLAK

İlköğretimde Müzik Dersine İlişkin Mevcut Durumun Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşlerine göre Değerlendirilmesi

Serpil UMUZDAŞ, Cevahir Korhan IŞILDAK

Danışanların Beklentilerine Göre Etkili Psikolojik Danışmanların 15 Özelliği

Ali ERYILMAZ, Hafız BEK

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabında Yer Alan Değerler

Nuray KURTDEDE FİDAN, Hande GEDİK

Psikolojik Danışma Sürecinde Yeni Bir Model: Macera Terapisi

Asiye Büşra ŞİRİN AYVA, Azize Nilgün CANEL