Airbnb Üzerine Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Profili

Paylaşım ekonomisi kapsamında açığa çıkan uygulamalar günümüzde hizmet alımlarında bireylere çeşitli avantajlar sağlayabilmektedir. Turizm sektöründe de bu tip uygulamaların yeri bulunmaktadır. Özellikle yerel halkın turizm endüstrisinden pay alma motivasyonu paylaşım ekonomisi kapsamındaki uygulamaların önemini artırmaktadır. Turizm sektöründeki yeri ve popülerliği gün geçtikçe artış gösteren Airbnb uygulaması da bu uygulamaların önde gelenlerinden biridir. Turistlere bütçelerine göre konaklama olanağı sağlayan Airbnb uygulaması sayesinde her kesimden bireyin turizme katılımı kolaylaşabilmektedir. Airbnb uygulaması turistlere bütçelerine göre konaklama olanağı sağlamakla birlikte, yerel halka da sahip oldukları ev üzerinden turizm geliri elde etme olanağı sağlamaktadır. Bu yönüyle bu uygulama hem turistlere hem de yerel halka çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Bu çalışma Türkiye’de Airbnb üzerine gerçekleştirilen çalışmaları kapsamaktadır. Çalışmada Airbnb konusu üzerine yapılan çalışmaların bibliyometrik profilinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden bibliyometrik analiz yöntemine başvurulmuştur. Yapılan analiz neticesinde elde edilen bulgular tablolar ve şekiller vasıtasıyla paylaşılmıştır. Elde edilen bulgular okuyucularla paylaşılarak yorumlandıktan sonra sonuç ve öneriler kısmı da yazılarak çalışma tamamlanmıştır

___

 • Akpınar, A. ve Avunduk, H. (2021a). Seyahat ve Turizmde Paylaşım Ekonomisi: Airbnb Türkiye Örneği, International Journal of Contemporary Tourism Research, Special Issue of Commemoration of Professor Özlem İpekgil Doğan: 135-149.
 • Akpınar, A. ve Avunduk, H. (2021b). Seyahat ve Turizmde Paylaşım Ekonomisi: Airbnb Türkiye Örneği, International Journal of Contemporary Tourism Research, Special Issue of Commemoration of Professor Özlem İpekgil Doğan: 135-149.
 • Andreu, L., Bigne, E., Amaro, S. ve Palomo, J. (2020a). Airbnb Research: An Analysis in Tourism and Hospitality Journals, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 14(1): 2-20.
 • Andreu, L., Bigne, E., Amaro, S. ve Palomo, J. (2020b). Airbnb Research: An Analysis in Tourism and Hospitality Journals, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 14(1): 2-20.
 • Andreu, L., Bigne, E., Amaro, S. ve Palomo, J. (2020c). Airbnb Research: An Analysis in Tourism and Hospitality Journals, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 14(1): 2-20.
 • Andreu, L., Bigne, E., Amaro, S. ve Palomo, J. (2020d). Airbnb Research: An Analysis in Tourism and Hospitality Journals, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 14(1): 2-20.
 • Ayazlar, R. A. (2018). Paylaşım Ekonomisi ve Turizm Endüstrisine Yansımaları, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17 (3): 1186-1202.
 • Bardhi, F. ve Eckhardt, M. G. (2012a). Access-Based Consumption: The Case of Car Sharing, Journal of Consumer Research, 39: 881-898.
 • Bardhi, F. ve Eckhardt, M. G. (2012b). Access-Based Consumption: The Case of Car Sharing, Journal of Consumer Research, 39: 881-898.
 • Çakıcı, A. C., Yıldırım, O. ve Karacaoğlu, S. (2013). Ulusal turizm kongreleri bildirilerinin bibliyometrik profili. 14. Ulusal Turizm Kongresi, Kayseri.
 • Demirbulat, Ö. ve Tetik Dinç, N. (2017). Sürdürülebilir Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(2): 20-30.
 • Dülgaroğlu, O. (2022). Festival Turizmi Konusu Üzerine Tamamlanan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili [Bibliometric Profile of Published Postgraduate Theses on Festival Tourism]. İçinde L. Altinay, O. M. Karatepe, & M. Tuna (Ed.), Daha İyi Bir Dünya için Turizm (Sayı 2, 1-10). Florida: USF M3 Publishing.
 • Dülgaroğlu, O. ve Avcıkurt, C. (2021). Turizm Alanında Yayınlanmış Olan Kültürel Miras Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi. 21.Ulusal Turizm Kongresi, Balıkesir, 240-253.
 • Filser, M., Tiberius, V., Kraus, S., Spitzer, J., Kailer, N. ve Bouncken, R. B. (2020a). Sharing Economy: A Bibliometric Analysis of the State of Research, International Journal of Entrepreneurial Venturing, 12(6): 665-687.