Karabük İlinde Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Özdeşleşme Düzeylerinin Sanal Kaytarma Düzeyleri Üzerindeki Etkisi

Günümüzde bütün örgütler gibi okullar da amaçlarını ve rutin işlemlerini gerçekleştirmek için teknolojiyi kullanmaktadırlar. Ancak her ne kadar teknoloji kullanımı okullar için gerekli bir araç olarak değerlendirilse de uygulamada, öğretmenlerin teknolojiyi ve interneti işyeri dışındaki özel amaçları için de kullanabildikleri görülebilmektedir. Bu çalışmanın amacı; öğretmenlerin örgütsel özdeşleşme düzeyinin sanal kaytarma düzeyleri üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırma Karabük ilinde gerçekleştirilmiştir. Anket tekniğinin kullanıldığı çalışmaya 375 öğretmen katılmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğretmenlerin örgütleriyle özdeşleşme düzeyleri ile sanal kaytarma düzeyleri orta seviyede çıkmıştır. Bununla birlikte örgütsel özdeşleşme, sanal kaytarma ile alt boyutları olan önemsiz ve önemli sanal kaytarma boyutları ile ters yönlü bir ilişki olduğu ve örgütsel özdeşlemenin hem genel kaytarmayı hem de önemsiz ve önemli sanal kaytarmayı çeşitli düzeylerde etkilediği tespit edilmiştir.

___

 • Afacan-Fındıklı, M. (2016). Sanal kaytarma ve iş performansı ilişkisi: sağlık ve tekstil sektörü çalışanlarının karşılaştırılması. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (1), 33-62. Akgül, A. ve Çevik, O. (2003). İstatistiksel analiz teknikleri, SPSS’te işletme yönetimi uygulamaları. Ankara: Emek Ofset Ltd. Şti.
 • Akgün, M. (2022). İş tatmini ve örgütsel desteğin, sanal kaytarma ve işten ayrılma eğilimine etkisi: Edirne ilinde tekstil sektöründe çalışanlar üzerinde bir araştırma (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ağrı.
 • Anandarajan, M. ve Simmers, C. A. (2004). Constructive and dysfunctional personal web usage in the workplace: Mapping employee attitudes. İn Personal Web Usage in the Workplace: A Guide to Effective Human Resources Management (p. 1-27). IGI Global.
 • Anandarajan, M., Devine P. ve Simmers, C. A. (2004). A multidimensional sealing approach to personal web usage in the workplace. Eds. Murugan Anandarajan, Claire A. Simmers. İn Personal Web Usage in the Workplace: A Guide to Effective Human Resources Management (p. 61-79). IGI Global.
 • Anandarajan, M., Simmers, C. ve Igbaria, M. (2000). An exploratory investigation of the antecedents and impact of internet usage: An individual perspective. Behaviour & Information Technology, 19 (1), 69-85.
 • Aydemir, S., Korkmaz, O. ve Erdoğan, E. (2016). İş yaşamında sanal kaytarma: Kamu ve özel hastane çalışanları üzerinde bir araştırma. Sosyal Bilimler Metinleri, (1), 48-52.
 • Babadağ, M. (2018). İşe yabancılaşmanın sanal kaytarma üzerindeki etkisi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21 (39), 207-239.
 • Blanchard, A. L., ve Henle, C. A. (2008). Correlates of different forms of cyberloafing: the role of norms and external locus of control. Computers in Human Behavior, 24 (3), 1067-1084.
 • Büyüköztürk, Ş.(2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Candan, H. (2014). Çalışanların örgütsel adalet ve örgütsel güven algılamalarının örgütsel bağlılığa etkisi: Bir kamu kurumu üzerinde araştırma. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 13 (4), 889-917.
 • Candan, H. ve İnce, M. (2016). Siber kaytarma ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik emniyet çalışanları üzerine bir araştırma. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (1), 229-235.
 • Cüce, H., Güney, S. ve Tayfur, Ö. (2013). Örgütsel adalet algılarının örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. H. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31 (1), 1-30.
 • Çavuşoğlu, S. Palamutçuoğlu, B. T. (2017). İş tatmininin sanal kaytarma üzerindeki etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (19), 430-444.
 • Çetinkaya, M. ve Çimenci, S. (2014). Örgütsel adalet algısının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi ve örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü: Yapısal eşitlik modeli çalışması. Yönetim Bilimleri Dergisi, 12(23), 237-278.
 • Çınar, O. ve Sıçrar, H. (2019). Sanal kaytarma ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Erzurum ilinde bir kamu kurumu örneği. İş ve Hayat Dergisi, 5 (10), 119-135.
 • Demir, Ö. ve Seferoğlu, S. S. (2016). Bilgi okuryazarlığı, internet bağımlılığı, sanal aylaklık ve çeşitli diğer değişkenlerin sanal zorbalık ile ilişkisinin incelenmesi. Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying, 3 (1), 1-26.
 • Dutton, J. E., Dukerich, J. M. ve Harquail, C. V. (1994). Organizational images and member identification. Administrative Science Quarterly, 39(2), 239-263.
 • Greenfield, B. N. ve Davis, R. A. (2002). Lost in Cyberspace: The Web @ Work. Cyberpsychology and Behavior, 5 (4), 347-353.

___

Bibtex @araştırma makalesi { johut1278951, journal = {Journal of Humanities and Tourism Research}, issn = {2717-7092}, address = {nturker@karabuk.edu.tr}, publisher = {Karabük Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {13}, number = {1}, pages = {100 - 112}, title = {Karabük İlinde Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Özdeşleşme Düzeylerinin Sanal Kaytarma Düzeyleri Üzerindeki Etkisi}, key = {cite}, author = {Sancı, Volkan and Dulkadir, Ömer} }
APA Sancı, V. & Dulkadir, Ö. (2023). Karabük İlinde Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Özdeşleşme Düzeylerinin Sanal Kaytarma Düzeyleri Üzerindeki Etkisi . Journal of Humanities and Tourism Research , 13 (1) , 100-112 .
MLA Sancı, V. , Dulkadir, Ö. "Karabük İlinde Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Özdeşleşme Düzeylerinin Sanal Kaytarma Düzeyleri Üzerindeki Etkisi" . Journal of Humanities and Tourism Research 13 (2023 ): 100-112 <
Chicago Sancı, V. , Dulkadir, Ö. "Karabük İlinde Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Özdeşleşme Düzeylerinin Sanal Kaytarma Düzeyleri Üzerindeki Etkisi". Journal of Humanities and Tourism Research 13 (2023 ): 100-112
RIS TY - JOUR T1 - Karabük İlinde Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Özdeşleşme Düzeylerinin Sanal Kaytarma Düzeyleri Üzerindeki Etkisi AU - VolkanSancı, ÖmerDulkadir Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - DO - T2 - Journal of Humanities and Tourism Research JF - Journal JO - JOR SP - 100 EP - 112 VL - 13 IS - 1 SN - 2717-7092- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Journal of Humanities and Tourism Research Karabük İlinde Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Özdeşleşme Düzeylerinin Sanal Kaytarma Düzeyleri Üzerindeki Etkisi %A Volkan Sancı , Ömer Dulkadir %T Karabük İlinde Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Özdeşleşme Düzeylerinin Sanal Kaytarma Düzeyleri Üzerindeki Etkisi %D 2023 %J Journal of Humanities and Tourism Research %P 2717-7092- %V 13 %N 1 %R %U
ISNAD Sancı, Volkan , Dulkadir, Ömer . "Karabük İlinde Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Özdeşleşme Düzeylerinin Sanal Kaytarma Düzeyleri Üzerindeki Etkisi". Journal of Humanities and Tourism Research 13 / 1 (Mart 2023): 100-112 .
AMA Sancı V. , Dulkadir Ö. Karabük İlinde Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Özdeşleşme Düzeylerinin Sanal Kaytarma Düzeyleri Üzerindeki Etkisi. JoHUT. 2023; 13(1): 100-112.
Vancouver Sancı V. , Dulkadir Ö. Karabük İlinde Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Özdeşleşme Düzeylerinin Sanal Kaytarma Düzeyleri Üzerindeki Etkisi. Journal of Humanities and Tourism Research. 2023; 13(1): 100-112.
IEEE V. Sancı ve Ö. Dulkadir , "Karabük İlinde Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Özdeşleşme Düzeylerinin Sanal Kaytarma Düzeyleri Üzerindeki Etkisi", , c. 13, sayı. 1, ss. 100-112, Mar. 2023