Spor Turizmi Kapsamında Amatör Futbol Turnuvasına Katılan Bireylerin Spora Katılım Motivasyonlarının Belirlenmesi

Bu çalışmanın amacı, amatör olarak aktif spor etkinliklerine katılan (masterlar/veteran) bireylerin katılım motivasyonlarını, değişkenler arasındaki ilişkilerini ve farklılıklarını araştırmaktadır. Verileri toplamak için kullanılan anket formu, ilgili yazına göre tasarlanmıştır. Anket formu 2-5 Eylül 2021 tarihinde, Sakarya Zaferi 100. Yıl Masterlar Futbol Turnuvası kapsamında düzenlenen 40 yaş üstü sporculara uygulanmıştır. Kolayda örnekleme yöntemiyle 107 adet anket formu toplanmış ve toplanan veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre sporcuların yaş kategorileri ile spora katılım motivasyonlarının alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilememiştir. Amatör olarak spor faaliyetlerine katılan 40 ve 50 yaş kategorisinde yer alan bireylerin ölçeğe ilişkin ortalamalarının genel anlamda yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Alt boyutların betimsel analiz sonuçlarına göre turnuvaya katılan bireylerin beceri gelişimi ve arkadaşlık ortalamasının yüksek olduğu anlaşılmıştır.

___

  • Aicher, T. J. &. Brenner, J. (2015). Individuals’ Motivation to Participate in Sport Tourism: A Self-Determination Theory Perspective. International Journal of Sport Management Recreation & Tourism. 18: 56-81.
  • Akyol, C. & Akkaşoğlu, S. (2021). Alternatif turizm türlerinin destinasyonlara katkısı; Artvin ve spor turizmi. Journal of Humanities and Tourism Research. 11 (1): 177-194.
  • Atasoy, M. & Ekiz, M. A. (2021). Futbolcuların güdülenme (motivasyon) ve imgeleme düzeyleri arasındaki ilişkinin araştırılması. Uluslararası Bozok Spor Bilimleri Dergisi. 2(2): 119-136.
  • Bason, T. (2022). Follow. follow. follow: analysing the motivations for attending small-scale events abroad. Journal of Sport & Tourism. 1-14. DOI: 10.1080/14775085.2022.2094992 Brown, G., Assaker, G. & Reis, A. (2018) Visiting Fortaleza: Motivation. satisfaction and revisit intentions of spectators at the Brazil 2014 FIFA World Cup. Journal of Sport & Tourism. 22 (1): 1-19. DOI: 10.1080/14775085.2017.1417889
  • Cho, H., Khoo, E. C. & Lee, H-W. (2019). Nostalgia. motivation. and intention for international football stadium tourism. Asia Pacific Journal of Tourism Research. 24(9): 912-923. DOI: 10.1080/10941665.2019.1653339
  • Cohen, A. & Avrahami, A. (2005). Soccer fans’ motivation as a predictor of participation in soccer-related activities: An empirical examination in Israel. Social Behavior and Personality: An International Journal. 33(5): 419-434. DOI:10.2224/sbp.2005.33.5.419 Crompton, J. L. (1979). Motivations for pleasure vacation. Annals of Tourism Research. 6(4): 408-424. DOI:10.1016/0160-7383(79)90004-5
  • Çelik, N.B., Çulha, Y. & Adal, P. (2020). Sporcuların motivasyon kaynaklarının belirlenmesi. 7th ATLAS International Congress On Social Sciences. Budapest-Hungary
  • De Oliveira, R., Tobar, F. B. & Capraro, A. M. (2021). Football tourism: a bibliometric analysis of published works in the tourism-based journals (2003–2019). Journal of Sport & Tourism. 25(4): 317-335. DOI: 10.1080/14775085.2021.1965010
  • Demir, Ş. Ş. & Demir, M. (2013). Futbol ve turizm: Futbol takımlarının kamp yeri seçiminin alternatif turizm kapsamında değerlendirilmesi. Ekev akademik dergisi. 17(56): 361- 374. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5785629/KS-HA-14-001-EN.PDF
  • Ertas, M., Soyler, S. & Sel, Z. G. (2019). Away games: Evaluating the travel behaviour of soccer fans. Journal of Tourism and Development. 32: 65-80. Doi:10.34624/rtd.v0i32.20447 George, D., & Mallery, P. (2019). IBM SPSS Statistics 23 Step by Step. A simple Guide and Reference (15 b.). New York: Routledge.