Misafirlerin Otellerdeki Yenilik Yönetimi Algısı ve Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Üzerine Nitel Bir Araştırma

Rekabetin yoğun olduğu turizm işletmelerinde sürdürülebilirliği yakalayabilmek ve yeni müşteriler elde edebilmek için, turist tercih ve beklentilerin önceden tahmin edilerek yeniliğe yönelik stratejilerin başarıyla uygulanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda araştırmanın amacı otellerdeki yenilik yönetimi yaklaşımlarının misafirler tarafından nasıl algılandığını ve bu algılarının oteli tekrar ziyaret etme niyeti oluşturup oluşturmadığını incelemektir. Araştırma amacına bağlı olarak olgubilim deseninde nitel bir araştırma gerçekleştirilmiş ve veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile elde edilmiştir. Analizlerde MAXQDA 2022 programı kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Antalya Belek Turizm Bölgesinde faaliyet gösteren beş yıldızlı bir otel işletmesinde konaklayan 45 misafirden oluşmaktadır. Yapılan analizler sonucunda misafirlerin yenilik yönetimine ilişkin algılarının ürün yeniliği, süreç yeniliği, çeşitlilik ve yeniliğe açıklık kodları üzerine yoğunlaştığı belirlenmiştir. Bu çerçevede misafirlerin oteli tekrar ziyaret etme niyetinde fiziki imkanlar, tavsiye ve çalışan davranışlarının önemli rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır.

___

  • Alan, A. K., Kabadayı, E. T. ve Köksal, C. G., (2018). Tüketicilerin Kişilik Özelliklerinin ve Zaman Baskısının Online Alışveriş Niyeti Üzerindeki Etkisi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (56): 40-56.
  • Artuğer, S. ve Şahin, S. K. (2020). Hizmet Ortamı, Müşteri Memnuniyeti ve Tekrar Ziyaret Etme Niyeti İlişkisi: Resort Otellerde Bir Araştırma, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3): 2441-2455.
  • Atağ, R. (2021). Şehir Niteliklerinin Yerli Turistlerin Memnuniyet ve Tekrar Ziyaret Etme Niyetleri Üzerindeki Etkisi: Eskişehir İli Örneği (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı.
  • Atik, E. (2022). Pamukkale Karahayıt Bölgesi’nde Bulunan Termal Otellerde Pandemi Sürecinde ve Sonrasında Yenilik Yönetiminin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 53 (Özel sayı 2), 299-311.
  • Bektaş, Ç. ve Durna, U. (2007). Turizm Endüstrisinde Yenilik Yönetimi, M. Bulu ve İ. H. Eraslan (Editörler), Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar (417-429). İstanbul: Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK) Yayınları.
  • Berezina, K., Bilgihan, A., Cobanoglu, C. ve Okumus, F. (2016). Understanding Satisfied and Dissatisfied Hotel Customers: Text Mining of Online Hotel Reviews. Journal of Hospitality Marketing & Management, 25(1), 1-24.
  • Burucuoğlu, M. ve Yazar, E. E. (2020). Üçüncü Parti Platformda Kargo Firmalarına Yapılan Müşteri Şikayetlerinin İçerik Analizi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 16(1): 99-114.
  • Çınar, K. (2017). Otel İşletmelerinde Yenilik Algısı ve Uygulamaları. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 37-50.