Helal Turizm Trendleri: Kuşaklar Üzerine Bir Uygulama

Bu çalışma, insanların motivasyon ve ihtiyaçlarının algılanmasında önemli bir kriter olan Helal Turizmin nesiller boyu algısına ışık tutmayı amaçlamıştır. Bu doğrultuda bu araştırma Türkiye'de yaşayan bireylerin helal turizm trendlerini dikkate alarak içinde bulundukları kuşaklara göre farklılıklarını ve benzerliklerini ortaya koymaktır. Araştırma, 2022 yılında Türkiye'de yaşayan denekler üzerinde yapılan anket sonuçlarına dayanmaktadır. Araştırma kapsamında toplanan veriler paket program kullanılarak değerlendirilmiş, normallik, geçerlilik ve güvenirlik analizleri yapıldıktan sonra araştırma için oluşturulan hipotezler frekans, ANOVA ve t-testleri ile test edilmiştir. Araştırmadan elde edilen 409 anketten yola çıkılarak, geçerlilik ve güvenirlik unsurları güçlü olan bir veri seti oluşturulmuştur. Yapılan analizler sonucunda helal turizm eğilimi en yüksek kuşak grubunu ortalama 3.9960 ile “Baby Boomers” kuşağı, bunu ortalama 3.9167 ile gelenekçiler, ortalama 3.6090 ile X kuşağı, Y kuşağı izledi. 3.1442 ortalama ile Z kuşağı ve 2.5801 ortalama ile Z kuşağı. Araştırmanın bulgusu olarak “Otelde yemek israfının minimum düzeyde olması önemlidir” maddesi en yüksek katılım oranını alırken, “Bayanlar ve erkekler için ayrı rekreasyon alanlarının olması önemlidir” maddesi en yüksek katılımı almıştır. Otelde" en az puanı aldı.

Halal Tourism Trends: An Application on Generations

This study aimed to shed light on the Halal Tourism perceptions regarding the generations, as an important criterion in perceiving people's motivation and needs. In this respect, this research is to reveal the differences and similarities of individuals living in Turkey considering halal tourism trends by the generations they are involved in. The research is based on the results of the survey made on subjects living in Turkey in 2022. The data collected within the scope of the research were evaluated using the package program, and having analyzed the normality, validity and reliability, the hypotheses formed for the research were tested with frequency, ANOVA and T-tests. Based on the 409 questionnaires obtained from the research, a data set possessing strong elements of reliability and validity was formed. As a result of the analysis, the generation group with the highest halal tourism tendency was "Baby Boomers" with an average of 3,9960, followed by the traditionalists with an average of 3.9167, the X generation with an average of 3.6090, the Y generation with an average of 3.1442 and the Z generation with an average of 2.5801. As the finding of the research, the item "It is important that the food waste at the hotel is at a minimum level" received the highest rate of participation, whereas the item "It is important that there are separate recreation areas for men and women in the hotel" received the least ratings.

___

 • Adıgüzel, O., Batur, H. Z. & Ekşili, N. (2014). Kuşakların Değişen Yüzü ve Y Kuşağı ile Ortaya Çıkan Yeni Çalışma Tarzı: Mobil Yakalılar. Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences, 1(19), 165-182
 • Ahmat, N. H., Ridzuan, A. H. ve Zahari, M. S. (21-22 Mayıs 2012). Customer Awareness Towards Syriah Copliant Hotel. Internatial Conference on Innovation, Malacca. Malaysia: Management and Technology Research, 125-128.
 • Akyol, M. & Kılınç, Ö. (2014). Internet and Halal Tourism Marketing. Electronic Turkish Studies, 9(8),171-186.
 • Arpacı, Ö. (2015). Helâl Konseptli Otel İşletmelerinin Sezonlara Göre Algılanan Hizmet Kalitesinin Müşteri Sadakati ve Müşteri Değeri Üzerine Etkisi, Basılmamış Doktora Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi SBE.
 • Ayhün, S. E. (2013). Kuşaklar Arasindaki Farkliliklar Ve Örgütsel Yansimaları. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 93-112.
 • Batman, O (2017). Sorularla Helâl Turizm/Helâl Turizm Nedir veya Ne Değildir?. Proceedings Books, 30.
 • Batman, O. ve Arpacı, Ö. (2016). Helâl Turizmin Felsefesi Teorisi Uygulaması. Türkiye Âlim Kitapları. Almanya
 • Batman, Orhan (2015). Helâl Turizm. Zafer Bilim-Araştırma Kültür-Sanat Dergisi, 465(39), 50-51.
 • Battour, M., Mohd Nazari, I. (2016). Halal Tourism: Concepts, Practises, Challenges and Future. Tourism Management Perspectives, 19, 150-154.
 • Boyraz, M., Mutluç, A. S., ve Dikmen, H. (2017). Türkiye’de faaliyet gösteren Müslüman dostu konaklama işletmeleri üzerine bir araştırma, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(41), 371-391.
 • Bilgin, Y. (2017). Helal Otel İşletmeleri İçin Pazar Genişletme Stratejisi Olarak İşbirlikçi Pazarlama. JOMELIPS- Journal of Management Economics Literature Islamic and Political Sciences, 2 (1), 18-31.
 • Dilek, S. ve Çakmak, F. (2017). Helal Turizm Eğilimleri: Kastamonu İlinde Bir Uygulama. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, scfconference, 314-339. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/itobiad/issue/31835/358015
 • Dinçer, F. İ. ve Bayram, G. E. (07-09 Nisan 2017). İslami Bakışı Açısı İle Helâl Turizm, 1. International Halal Tourism Congress Proceedings Books, Antalya/Alanya: Adenya Hotel, 363-377.
 • Doğan, Nuri Özgür, Tanç Ahmet (2008). Konaklama İşletmelerinde veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Faaliyet Denetimi: Kapadokya Örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(1), 239-259.
 • Durmaz, D. Y. (2006). Modern Pazarlamada Tüketici Memnuniyeti ve Evrensel Tüketici Haklari. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 1 (3), 255-266.
 • Eravcı, A. (2017). Helâl Turizmde Destinasyon Özelliklerinin Destinasyon Seçim Sürecine Etkisi, Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 1.1, 155-181.
 • Ercan, B.; Öztürk, Y. (2022): Third Sector Social Economic Review; Ankara 57(1),312-335. DOI:10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.02.1745
 • Erdem, M. (1997). Ilahi dinlerin kutsal kitaplarında helal ve haram anlayısı üzerine bir arastırma, Ankara Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 37(1), 151-173.
 • Eşitti, B. (2018). Bir netnografya bakışı ile helal turizm deneyimi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(1), 54-67.
 • Gündüz, C. (2019). Helal turizm alanında faaliyet gösteren otellerin stratejik rekabet faktörlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma: Antalya ili örneği. Yayımlanmamış Doktora Tezi. TC Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
 • Hacıoğlu, N., Oflaz, M., Buzlukçu, C., Kılıç, A. (2015). Yerli Turistlerin Helal (Muhafazakâr) Konseptli Otellere Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Afyonkarahisar Termal Otelleri Örneği. I. Eurasia International Tourism Congres: Current Issues, Trends, And Indicators, 489-502.