Turizm Alanında Kişilik Özellikleri ile İlgili Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik İncelemesi

Kişilik özellikleri, bireylerin duygu ve davranışlarını etkilemesinden dolayı akademik alanda farklı açılardan kişilik özellikleri ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. Fakat, yapılan araştırmaların gelişimini ele alan ve niteliklerini tespit eden incelemelerde eksiklik bulunmaktadır. Bu kapsamada, bu araştırmada, 2005-2022 yılları arasında turizm alanında kişilik özellikleri konusu ile ilgili Yükseköğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezinde yayınlanan lisansüstü tezlerin incelenerek bibliyometrik niteliklerinin tespit edilmesi hedeflenmektedir. Araştırma amacı kapsamında, erişime açık olan 47 lisansüstü tez incelenmiştir. İnceleme sonrasında elde edilen verilerin analizinde istatistik paket programından faydalanılmıştır. Turizm alanında kişilik özellikleri konusu ile ilgili lisansüstü tezlerde yüksek lisans tezleri fazladır. Yayım dili olarak Türkçe, anahtar kelime olarak 4 kelime sıklıkla kullanılmaktadır. Analiz bulguları incelendiğinde, kişilik özellikleri konusunun farklı konularla çalışıldığı belirlenmiştir. Tezlerde, en fazla iş tatmini, tükenmişlik ve turist memnuniyeti konuları çalışılmıştır. Ayrıca tezlerde nicel yöntemin, veri toplanan bireyler olarak işgörenlerin sıklıkla tercih edildiği görülmektedir. Veri toplanan yerler geniş bir alana yayılmaktadır. En fazla veri otel ve destinasyonlardan toplanmıştır. Tezlerde kişilik özelliklerini ölçmek için en fazla Beş Faktör Kişilik Kuramı tercih edilmiştir.

___

 • Allen, B. P. (2015). Personality theories: Development, growth, and diversity. Psychology Press
 • Arthur, W., & Graziano, W. G. (1996). The five-factor model, conscientiousness, and driving accident involvement. Journal of Personality, 64, 593-618.
 • Ariani, D. W. (2013). Personality and learning motivation. European Journal of Business and Management, 5 (10), 26-38.
 • Augustine, A. A., & Larsen, R. J. (2012). Is a trait really the mean of states? Similarities and differences between traditional and aggregate assessments of personality. Journal of Individual Differences, 33(3), 131.
 • Barrick, M. R., & Mount, M. K. (1991). The big five personality dimensions and job performance: a meta‐analysis. Personnel psychology, 44(1), 1-26.
 • Bateman, T. S., & Crant, J. M. (1993). The proactive component of organizational behavior: A measure and correlates. Journal of organizational behavior, 14(2), 103-118.
 • Buchanan, D. A., & Huczynski, A. A. (2019). Organizational behaviour. Pearson UK.
 • Caspi, A., & Roberts, B. W. (2001). Personality development across the life course: The argument for change and continuity. Psychological inquiry, 12(2), 49-66.
 • Costa Jr, P. T., & McCrae, R. R. (1992). Four ways five factors are basic. Personality and individual differences, 13(6), 653-665.
 • Costa Jr, P. T., & McCrae, R. R. (1995). Domains and facets: Hierarchical personality assessment using the Revised NEO Personality Inventory. Journal of personality assessment, 64(1), 21-50.
 • Cromie, S. (2000). Assessing entrepreneurial inclinations: Some approaches and empirical evidence. European journal of work and organizational psychology, 9(1), 7-30.
 • Demir, M., & Aracı, S. (2022). Eleştirel bir bakış açısıyla kırsal turizm ile ilgili çalışmaların bibliyometrik analizi. Journal of Applied Tourism Research, 3(1), 25-36.
 • Doğan, T. (2013). Beş faktör kişilik özellikleri ve öznel iyi oluş. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14(1), 56-64.
 • Dubrin, A. (1994). Applying psychology: Individual and organizational effectiveness. New Jersey: Prentice Hall.
 • Durna, U. (2004). Stres, A ve B tipi kişilik yapısı ve bunlar arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 11(1), 191-206.
 • Durna, U. (2005). A tipi ve B tipi kişilik yapilari ve bu kişilik yapilarini etkileyen faktörlerle ilgili bir araştirma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(1), 275-290.
 • Erden, E. (2014). Androjen kişilik özelliklerinin otel işletmelerindeki yansımaları, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sakarya.