İşletmelerin Sermaye Yapıları ve Firma Değerleri Arasındaki İlişki – BIST Sınai Endeksinde Bir Uygulama

Amaç: Sermaye yapısı ile firma değeri arasındaki ilişkinin varlığı ve yönü, finans dünyasında en çok tartışılan konuların başında gelmektedir. Bu araştırma, firmaların sermaye yapısı ile firma değeri arasında herhangi bir ilişkinin var olup olmadığını ve varsa bu ilişkini düzeyinin ve yönünün belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın örneklemini, Borsa İstanbul (BIST XUSIN) Sınai Endeksinde faaliyet gösteren firmalardan kesintisiz verilerine ulaşılabilen 111 firma oluşturmuştur. Araştırmaya konu firmalara ilişkin veriler Borsa İstanbul ve Kamu Aydınlatma Platformu resmi internet adreslerinden alınmış ve araştırmacılar tarafından analize hazır hale getirilmiştir. Araştırmanın amacına ulaşabilmesi için tanımlayıcı istatistikler, korelasyon analizi, panel birim kök testleri ve panel regresyon analizleri yapılmıştır. Bulgular: Çalışma sonucunda, Aktif Karlılık Oranı (AKO) ile KVYK/TA ve ÖZ/TA oranları arasında pozitif yönlü, UVYK/TA ve LNTB/ÖZ oranları arasında ise negatif yönlü ilişki olduğuna ulaşılmıştır. Özsermaye Karlılık Oranı (ÖKO) ile UVYK/TA, LNTB/ÖZ ve TB/TA oranları arasında negatif yönlü ilişki olduğuna ulaşılmıştır. Hisse Başına Kar Oranı (HBKO) ile ÖZ/TA oranı arasında pozitif yönlü, KVYK/TA, UVYK/TA, LNTB/ÖZ ve TB/TA oranları arasında ise negatif yönlü ilişki olduğuna ulaşılmıştır. Tartışma: Bu sonuçlara göre, firmaların sermaye yapısı oranlarının, firma değerlerini temsil eden oranları etkilediği ve kurulan modellerin anlamlı sonuçlar verdiği ifade edilebilir. Borsa İstanbul Sınai Endeksinde yer alan firmaların sermaye yapılarında borç kullanmalarının firma değerini olumsuz etkilediği, özsermaye kullanmalarının ise firma değerini olumlu etkilediği tespit edilmiştir.

1 (The Relationship Between Capital Structures and Company Values of Companies - An Application in the BIST Industrial Index)

Purpose: The existence and direction of the relationship between capital structure and firm value is one of the most debated issues in the financial world. This research was conducted to determine whether there is any relationship between the capital structure and firm value of the firms and, if any, the level and direction of this relationship. Design/methodology/approach: The sample of the study consisted of 111 companies whose data can be accessed from the companies operating in Borsa Istanbul (BIST XUSIN) Industrial Index. The data related to the companies subject to the research were taken from the official web addresses of Borsa İstanbul and the Public Lighting Platform and made ready for analysis by the researchers. Descriptive statistics, correlation analysis, panel unit root tests and panel regression analyzes were performed to achieve the aim of the study. Findings: As a result of the study, it was concluded that there was a positive correlation between the Active Profitability Ratio (AKO) and KVYK/TA and ÖZ/TA ratios, while a negative correlation was found between UVYK/TA and LNTB/ÖZ ratios. It has been concluded that there is a negative relationship between the return on equity (ÖKO) and the ratios of UVYK/TA, LNTB/ÖZ and TB/TA. It has been concluded that there is a positive correlation between the Profit Per Share (HBKO) ratio and the ÖZ/TA ratio, while there is a negative relationship between the KVYK/TA, UVYK/TA, LNTB/ÖZ and TB/TA ratios. Discussion: According to these results, it can be stated that capital structure ratios of firms affect the ratios representing firm values and established models give meaningful results. It has been determined that the use of debt in the capital structures of the firms included in the Borsa Istanbul Industrial Index adversely affects the firm value and the use of equity positively affects the firm value

Kaynakça

Abor, J. (2005). The Effect Of Capital Structure On Profitability: An Empirical Analysis Of Listed Firms In Ghana. The Journal Of Risk Finance, 6(5), 438-445.

Ahmad, H., Fida, B. A. ve Zakaria, M. (2013). The Co-Determinants Of Capital Structure And Stock Returns: Evidence From The Karachi Stock Exchange. The Lahore Journal of Economics, 18(1), 81.

Altan, M. ve Arkan, F. (2011). Relationship Between Firm Value And Financial Structure: A Study On Firms In ISE Industrial Index. Journal of Business & Economics Research, 9(9), 61.

Baldemir, E. ve Süslü, B. (2008). Firmaların Kısa Vadeli Borçlanmalarının Hisse Senedi Fiyatlarının Değişimine Etkisi: Modigliani-Miller Teoremi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:23 Sayı:2, ss:259-268.

Barbee Jr, W. C., Mukherji, S. ve Raines, G. A. (1996). Do Sales–Price and Debt–Equity Explain Stock Returns Better than Book–Market and Firm Size? Financial Analysts Journal, 52(2), 56-60.

Bhandari, L. C. (1988). Debt/Equity Ratio and Expected Common Stock Returns: Empirical Evidence. The Journal Of Finance, 43(2), 507-528.

Birgili, E. ve Düzer, M. (2010). Finansal Analizde Kullanılan Oranlar ve Firma Değeri İlişkisi: İMKB'de Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (46).

Brigham, E. F. ve Daves, P. R. (2007). Intermediate Financial Management. Thomson–South Western. Mason, Ohio.

Brigham, E. F. ve Houston, J. F. (2012). Fundamentals Of Financial Management. Cengage Learning. Burca, N. (2008). Sermaye Yapısı Ve Hisse Senedi Değeri Arasındaki İlişkinin Değişik Borsalarda Mukayeseli Olarak İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Cheng, Y. S., Liu, Y. P. ve Chien, C. Y. (2010). Capital Structure And Firm Value In China: A Panel Threshold Regression Analysis. African Journal of Business Management, 4(12), 2500.

David, D. F. ve Olorunfemi, S. (2010). Capital Structure And Corporate Performance In Nigeria Petroleum Industry: Panel Data Analysis. Journal of Mathematics and Statistics, 6(2), 168-173.

Durukan, M. B. (1997). Hisse Senetleri İMKB’de İşlem Gören Firmaların Sermaye Yapısı Üzerine Bir Araştırma: 1990-1995. İMKB Dergisi, 1(3), 75-91.

Ebrati, M. R., Emadi, F., Balasang, R. S. ve Safari, G. (2013). The Impact Of Capital Structure On Firm Performance: Evidence From Tehran Stock Exchange. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 7(4), 1-8.

Efsun, A. (2015). Sermaye Yapısı Bileşenlerinin Süre Modelleriyle Analizi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Ege, İ. ve Bayrakdaroğlu, A. (2008). Sermaye Yapısının Cari Değer ve Verimlilik Üzerine Etkisi: Türk Sigortacılık Sektöründe Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(2), 379- 395.

El-Sayed Ebaid, I. (2009). The Impact Of Capital-Structure Choice On Firm Performance: Empirical Evidence From Egypt. The Journal of Risk Finance, 10(5), 477-487.

Fama, E. F. ve French, K. R. (1992). The Cross-Section Of Expected Stock Returns. The Journal of Finance, 47(2), 427-465.

Fıratoğlu, B. (2005). Şirketlerin Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler ve Kriz Dönemlerinde Şirket Davranışlarında Meydana Gelen Değişiklikler. Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Raporu, Ankara.

Fosu, S. (2013). Capital Structure, Product Market Competition And Firm Performance: Evidence From South Africa. The Quarterly Review Of Economics And Finance, 53(2), 140-151.

Gujarati, D. N. (2009). Basic Econometrics. Tata McGraw-Hill Education.

Güner, A. (2016). Türkiye’deki İşletmelerde Sermaye Yapısı Belirleyicileri: BİST'te Bir Uygulama. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.

Horasan, M. (2008). Hisse Senedi Getirileri Ve Reel Sektör Performansları Arasındaki İlişkiler. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Hsiao, C. (2014). Analysis of Panel Data. Cambridge University Press (No. 54).

Kabakçı, Y. (2008). Sermaye Yapısı İle İşletme Performansı Arasındaki İlişki: Gıda Sektöründe Bir Uygulama. Ege Academic Review, 8(1), 167-182.

Kalaycı, Ş. ve Karataş, A. (2005). Hisse Senedi Getirileri Ve Finansal Oranlar İlişkisi: İMKB’de Bir Temel Analiz Araştırması. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (27), 146-158.

Kayaçetin, N. V. (2003). Cross-Section Of Stock Returns On The Istanbul Stock Exchange. Doctoral Dissertation, METU.

Khan, A. G. (2012). The Relationship Of Capital Structure Decisions With Firm Performance: A Study of The Engineering Sector Of Pakistan. International Journal of Accounting and Financial Reporting, 2(1), 245.

Kınay, F. K. (2001). Konaklama Sektörü İşletmelerinde Sermaye Yapısı Kararlarının Firma Değerlemesine Etkisi Ve Bir Uygulama. Doctoral dissertation, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Majumdar, S. K. ve Chhibber, P. (1999). Capital Structure And Performance: Evidence From A Transition Economy On An Aspect Of Corporate Governance. Public Choice, 98(3-4), 287-305.

Masulis, R. W. (1980). The Effects Of Capital Structure Change On Security Prices: A Study Of Exchange Offers. Journal Of Economics No: 8 Ss:139-178.

Modigliani, F. ve Miller, M. H. (1958). The Cost Of Capital, Corporation Finance And The Theory Of Investment. The American Economic Review, 48(3), 261-297.

Mukherji, S., Dhatt, M. S. ve Kim, Y. H. (1997). A Fundamental Analysis Of Korean Stock Returns. Financial Analysts Journal, 53(3), 75-80.

Muradoglu, G., Bakke, M. Ve Kvernes, G. L. (2005). An Investment Strategy Based On Gearing Ratio. Applied Economics Letters, 12(13), 801-804.

Muradoglu, Y. G. ve Whittington, M. (2001). Predictability of UK stock returns by using debt ratios. CUBS Faculty of Finance Working Papers No: 05.

Musiega, M. G., Chitiavi, S. M. Ve Alala, B. O. (2013). Capital Structure And Performance: Evidence From Listed Non-Financial Firms On Nairobi Securities Exchange (NSE) Kenya. International Journal For Management Science And Technology, 1(2).

Ross, S. A., Westerfield, R. ve Jordan, B. D. (2008). Fundamentals Of Corporate Finance. Tata Mcgraw-Hill Education.

Salim, M. ve Yadav, R. (2012). Capital Structure And Firm Performance: Evidence From Malaysian Listed Companies. Procedia-Social And Behavioral Sciences, 65, 156-166.

Sari, L. A. ve Hutagaol, Y. R. (2009). Debt To Equity Ratio, Degree Of Operating Leverage Stock Beta And Stock Returns Of Food And Beverages Companies On The Indonesian Stock Exchange. Journal of Applied Finance and Accounting, 2(1), 1-12.

Tucker, J. P. (1995). European Capital Structures And The Macroeconomic, Corporate And Taxation Environments. Doctoral Dissertation, University Of Plymouth.

Umar, Y. A. (2008). Fundamental Analysis of Saudi Emerging Market Stock Returns 1990-2004. Journal of Knowledge Globalization, 1(1).

Watson, D. ve Head, A. (2010). Corporate Finance: Principles And Practice. Pearson Education Yang, C. C., Lee, C. F., Gu, Y. X. ve Lee, Y. W. (2010). Co-Determination Of Capital Structure And Stock Returns—A Lisrel Approach: An Empirical Test Of Taiwan Stock Markets. The Quarterly Review of Economics and Finance, 50(2), 222-233.

Yener, E. ve Karakuş, R. (2012). Sermaye Yapısı Ve Firma Değeri İlişkisinin Farklı Aktif Büyüklüklerde Karşılaştırmalı İncelenmesi: İMKB 100 Firmaları Üzerine Bir Uygulama. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2), 1-24.

Yılgör, A. G. (2005). İşletmelerde Borçlanma Düzeyindeki Değişimin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1).

Zutter, C. J. ve Gitman, L. J. (2011). Principles of Managerial Finance. Brief. Pearson Higher Ed.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-0712
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2009

7.1b 2.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Satış Promosyonları ve Kredi Kartı Kullanımının Tüketicilerin Plansız Satın Alma ve Satın Alma Sonrası Pişmanlık Davranışı Üzerindeki Etkileri

ERKAN ÖZDEMİR, SERKAN KILIÇ, MEHMET AKİF ÇAKIRER

Firma Borç Düzeyi İle Ar&Ge Harcamaları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma: BİST Sınai Endeksi Örneği

EMRAH ŞAHİN

Duygusal Emek Davranışının Duygusal Tükenmişlik Üzerine Etkisi ve Bir Model Önerisi: Avukatlar Üzerine Bir İnceleme

HÜRİYET BİLGE

İşgörenlerde Algılanan Örgütsel Destek Algısı İle Örgütsel Bağlılık İlişkisinde İş Tatmininin Aracı Rolü

AHMET DİKEN, NEZAHAT KOÇYİĞİT, Ebru Özer TOPALOĞLU, AYLİN YILMAZ

Kişisel Satışta Sosyal Sermayenin Müşteri İlişkilerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Zafer EROL, YASİN BOYLU

Yöneticilerin Karanlık Kişiliklerinin İşe Adanmışlık ve Örgütsel Muhalefete Etkisi: Bir Araştırma

SERKAN NAKTİYOK

Kamu Üniversitelerinde Çalışan Akademisyenlerin Norm Kadro Uygulamasına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma

RIZA DEMİR, MURAT DEMİR

Sustainability Indices in the Financial Markets, Performance and Intraday Volatility Analysis: The Case of Turkey

Cüneyd Ebrar LEVENT

Çalışanlarda Akış Deneyimi Oluşturulması: İş Biliş Envanteri ve İçsel Statünün Önemi Açısından Bir İnceleme

BÜŞRA MÜCELDİLİ, BERİVAN TATAR, OYA ERDİL

Havayolu Hizmet Sisteminde Ortak Değer Yaratmanın Tekrar Satın Alma Niyetine Etkisi

İnci POLAT, Osman SESLİOKUYUCU