Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerindeki Etkileri ve Yüksek Lisans Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama

Amaç – Çalışmanın amacı, yüksek lisans öğrencilerinin kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimleri üzerindeki etkisini belirlemektir. Yöntem – Araştırmanın örneklemini Uşak Üniversitesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde yüksek lisans eğitimi almakta olan öğrenciler oluşturmaktadır. Veriler birincil veri toplama aracı olan anket yöntemi ile toplanmıştır. Verilerin toplanma sürecinde kasti örnekleme yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntemle 223 adet veriye ulaşılmıştır. Elde edilen verilere korelasyon ve regresyon analizleri uygulanarak bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiler test edilmiştir. Bulgular – Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Uşak Üniversitesinde yüksek lisans eğitimi almakta olan öğrencilere 223 adet anket uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, öğrencilerin yenilikçilik, başarma ihtiyacı duyma, risk alma, kendine güven ve kontrol odağı kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimini arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Kişilik özelliklerinden belirsizliğe tolerans ile girişimcilik eğilimi arasında ise böyle bir sonuca ulaşılamamıştır. Tartışma – Son dönemlerde ekonomik alanda yaşanan teknolojik gelişmeler ve değişimler kişilerin tercihlerinden örgütlerin yapılarına kadar birçok alanda değişikliğe neden olmuştur. Bu değişiklikler ve yenilikler birtakım yeni iş fırsatlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Günümüzde hükümetler istihdam olanaklarını arttırarak işsizliği azaltmak ve ekonomik gelişmeyi sağlamak amacıyla girişimcilere yönelik birçok destek paketleri oluşturmaktadırlar. Bunun yanı sıra eğitimin her alanında kişilere girişimciliğe ilişkin eğitimler verilerek, bireylerin girişimciliğe yönelmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır. Bireylerin girişimci olmalarını etkileyen faktörlerden birisi de kişilik özellikleridir. Araştırma sonuçlarına göre üzerinde durulan kişilik özelliklerinden öğrencilerin yenilikçilik, başarma ihtiyacı duyma, risk alma, kendine güven ve kontrol odağı kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimini arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Kişilik özelliklerinden belirsizliğe tolerans ile girişimcilik eğilimi arasında ise böyle bir sonuca ulaşılamamıştır. Girişimcilik eğiliminin belirlenmesine ilişkin yapılan bazı çalışmalarda şu sonuçlar elde edilmiştir. Bozkurt ve Erdurur, (2013) yapmış oldukları çalışmada kendine güven kişilik özelliği dışındaki kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimini arttırdığı sonucuna ulaşmışlardır. Türkoğlu vd., (2017) yapmış olduğu çalışmada kişilik özelliklerine ilişkin altı boyutunda girişimcilik eğilimini artırdığı sonucuna ulaşmışlardır. Araştırmaya katılan öğrencilerin kişilik özelliklerine ilişkin ortalamalarının yüksek olması ve bu kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimini arttırması, öğrencilerin girişimci olabileceklerini göstermektedir. Bu bireylerin girişimde bulunması istihdam olanaklarını arttıracak ve işsizlik sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır. Bu yolla ekonomik gelişmeye olumlu katkı sağlanacaktır.

(Effects of Personality Characteristics on Entrepreneurship Tendencies and an Application on Master Students)

Purpose – The aim of this study is to determine the effect of personality traits on entrepreneurship tendencies of the students. Design/methodology/approach – The sample of the study consists of the students who are studying at Uşak University and Kütahya Dumlupınar University. The data were collected by questionnaire method which is the primary data collection tool. Intentional sampling method was used in the process of data collection. 223 data were obtained with this method. Correlation and regression analyzes were applied to the obtained data and the relationships between dependent and independent variables were tested. Findings – To graduate students studying at Kütahya Dumlupınar University and Uşak University, 223 questionnaires were applied. İt was concluded that the results of the analysis, students' risk taking, innovation, need to succeed, locus of control and self-esteem personality traits increased entrepreneurship tendency. It was concluded that tolerance to uncertainty personality trait did not affect entrepreneurship tendency. Discussion – Recent technological developments and changes in the economic field have led to changes in many areas from the preferences of individuals to the structures of organizations. These changes and innovations have led to new business opportunities. Today, governments are creating many support packages for entrepreneurs in order to reduce unemployment and increase economic growth by increasing new job opportunities. In addition, individuals are encouraged to engage in entrepreneurship by giving trainings on entrepreneurship to individuals in all areas of education. One of the factors that affect individuals' being entrepreneurs is personality traits. According to the results of the research, it was concluded that personality traits, risk taking, innovation, need to succeed, locus of control and self-confidence increase the entrepreneurship tendencies of the participants. It was deduced that the personality trait of tolerance to uncertainty did not affect entrepreneurship tendency. The following results were obtained in some studies conducted to determine the entrepreneurial tendency. Bozkurt and Erdurur (2013) concluded that personality traits other than self confidence personality traits increase entrepreneurship tendency. Türkoğlu et al. (2017) deduced that it increased entrepreneurship tendency in six dimensions related to personality traits. The fact that the average of the students participating in the research regarding their personality traits is high and these personality traits increase entrepreneurship tendency shows that students can be entrepreneurs. Attemping of these individuals will increase employment opportunities and contribute to the solution of the unemployment problem. In this way, a positive contribution will be provided to the economic development.

Kaynakça

Akdoğan, A. ve Cingöz, A. (2006). İç Girişimciliğe Verilen Önem Düzeyi ve İç Girişimciliği Etkileyen Örgütsel Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Kayseri İlinde Bir Araştırma. Uluslararası Girişimcilik Kongresi,(49-55). Bişkek.

Banai, M. ve Tulimieri, P. (2013). Knowledge, Skills and Personality of the Effective Business Consultant. Journal of Management Development, 32(8), 886-900.

Bilge, H. ve Bal, V. (2012). Girişimcilik eğilimi: Celal Bayar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (16), 131-148.

Bozkurt, Ö. ve Erdurur, K. (2013). Girişimci Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimindeki Etkisi: Potansiyel Girişimciler Üzerinde Bir Araştırma.

Bruning, E. ve Zhang, D. D. (2011) Personal Characteristics and Strategic Orientation: Entrepreneurs in Canadian Manufacturing Companies. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 17 (1), 82-103.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Camgöz, S. M. (2009). Kişilik Özellikleri ile Finansal Performans Arasındaki İlişkiler: A Tipi Yatırım Fonu Yöneticileri Üzerinde Bir Değerlendirme. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Çiğdem, H. Y. (2011). Hizmet İşletmelerinde Çalışanların Kişilik Özellikleri ve İç Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Çoklar, I. (2014). Kişilik Özellikleri İle Bağışlama Eğilimi Arasındaki İlişkinin İntikam Güdüsü ve Adalete Duyarlılık Temelinde İncelenmesi. T.C. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Psikoloji (Sosyal Psikoloji) Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi.

Doğan, N. (2013). Türkiye’de Girişimcilik Eğilimi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Eren, E. (1993). Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Basım A.Ş. Erdurur, K. (2012). Turizm Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Girişimci Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimine Etkisi: Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce.

Ersoy, E.G.K. (2009). Yöneticilerin Dönüştürücü ve İşe Yönelik Liderlik Eğilimleri ile Kişilik Özelliklerinin İlişkisi: Bir Örnek Olay. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Girginer, N. ve Uçkun, N. (2004). İşletmecilik Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakış Açıları: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama, 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 25-26 Kasım, Eskişehir.

Karakaş, A. F. (2012). İşletme ve Mühendislik Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğiliminin Karşılaştırılması: Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale. Kazaferoğlu, E. (2017). Kişilik Özellikleri İle Girişimcilik Eğilimi İlişkisi: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Koh, C. H. (1996), “Testing Hypotheses of Entrepreneurial Characteristics a Study of Hong Kong MBA Students”, Journal of Managerial Psychology, 11(3), pp. 12-25.

Korkmaz, O. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2), 209-226.

Krueger, N. F. ve Brazeal, D. V. (1994). Entrepreneurial Potential and Potential Entrepreneurs. Entrepreneurship: Theory and Practice, 18, 91-104.

Ören, K. ve Biçkes, M. (2011). Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Potansiyeli Üzerindeki Etkileri (Nevşehir’deki Yüksek Öğrenim Öğrencileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma). Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(3), 67-86.

Özden, K., Temurlenk, M. S., ve Başar, S. (2008). Girişimcilik Eğilimi: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Review of Social, Economic and Business Studies, 11(12), 1-20.

Özdevecioğlu, M., Kaya, Y. ve Dedeoğlu, T. (2013). Kişilik Özelliklerinin İzleyici Etkisi (By stander Effect) Üzerindeki Etkisinde Kontrol Odağının Rolü. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (42), 25-40.

Soysal, A. (2008). Çalışma Yaşamında Kişilik Tipleri: Bir Literatür Taraması. Çimento İşveren Dergisi, 1(22), 4- 19.

Sümbüloğlu, K. (1993). Biyoistatistik. Ankara: Özdemir Yayıncılık.

Tabachnick, B.G., Fidell. L.S. (2013). Using Multivariate Statistics (sixth ed.) Pearson, Boston.

Taş, A. (2016). Girişimcilik Eğitimi ile Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişkinin Parametrik Tekniklerle Analizi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Türkoğlu, T., Tetik, S., ve Açıkgöz, A. (2017). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Özellikleri İle Girişimci Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Journal of Yaşar University, 12(45), 76-92.

Ulucan, S. (2015). Girişimcilik Eğiliminin ve Girişimcilik Eğilimini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Ortaöğrenimde Lise 3. ve 4. Sınıf Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yelboğa, A. (2006). Kişilik Özellikleri ve İş Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 8(2), 196-211.

Yurtseven, F. Zara, A.(Ed.). (2011). Kendine Güven. Yaşadıkça: Ruhsal sorunlar ve başa çıkma yolları. İstanbul: İmge Yayınevi.

http://www.tdk.gov.tr/index.php Erişim tarihi (01.05.2017).

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-0712
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2009

6.6b 2.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

İşgörenlerde Algılanan Örgütsel Destek Algısı İle Örgütsel Bağlılık İlişkisinde İş Tatmininin Aracı Rolü

AHMET DİKEN, NEZAHAT KOÇYİĞİT, Ebru Özer TOPALOĞLU, AYLİN YILMAZ

Türkiye ve Dünya’da Tersine Mentorluk: Kuşaklar Bazında Farklılaşan İş Değerleri ve Gençlerin İşten Ayrılma Niyeti Açısından Bir İnceleme

Ender TERZİ, YASİN BOYLU

Ekonomik Güven Endeksi ile Yatırım Araçları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Toda-Yamamoto Yaklaşımı

SAMET EVCİ

Tedarikçi Firma İtibarının Endüstriyel Müşterinin Algıladığı Değer Üzerindeki Etkisi: İzmir İlinde Bir Uygulama1

Merve AK, Hatice Anıl DEĞERMEN

Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: 1990-2017 Türkiye Örneği

MURAT TEKBAŞ

Örgütsel Bağlılığın Oluşmasında Kadın Akademisyenlerin Rolünün Nitel Araştırma Yöntemiyle Belirlenmesi: KTMÜ Örneği

ERKAN AKGÖZ, SİMGE ŞALVARCI, Nurzat NURLANOVA

Çalışanların Öz Güven ve Yaratıcılık Düzeylerinin Mutlulukları Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Ayşe Ece SERT, OLCA SÜRGEVİL DALKILIÇ

Borsa İstanbul ile Türkiye’nin Yüksek Dış Ticaret Hacmine Sahip Ülke Borsalarının Entegrasyonu: Rejim Kaymalı Eşbütünleşme Analizinden Bulgular

YÜKSEL İLTAŞ, FATİH GÜZEL

Sanal Kaytarma ve İş Performansı İlişkisi: Kuşaklar Teorisi Yaklaşımı

Erhan KUZNEK, BERRİN GÜZEL

Yöresel Restoranlarda Yemek Yiyen Müşterilerin Restoran Hakkındaki Algılamaları, Tutumları ve Tekrar Satın Alma Niyetleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma

AHMET TAYFUN, ATINÇ OLCAY, Şerife YAZGAN PEKTAŞ, Buse ÇETİ