Trabzon ve Yakın Çevresi Bazı Yayla Alanlarındaki Alpin Bitkiler ve Peyzaj Mimarlıgı Çalısmalarında Kullanım Potansiyelleri

Öz Bitkiler ülkemizin en önemli dogal zenginlikleri olarak gösterilebilmektedir.

Kaynakça

Acar, C. 1997. Trabzon ve Çevresinde yetisen dogal bazı yer örtücü bitkilerin

peyzaj mimarlıgında degerlendirilmeleri üzerine bir arastırma. K.T.Ü.

Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Trabzon.

Acar, C., E. Demirbas, P. Dinçer, H. Acar. 2003. Anlamsal Farklılasım Tekniginin Bitki Kompozisyonu Örneklerinde Degerlendirilmesi. S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Yıl: 1, ISSN:1302-7085, S: 15-28. Isparta.

Acar, C., Eroglu, E., Yalçınalp, E. 2006. Odun dısı orman ürünüolarak

yerörtücü bitkiler. 1 st International Non-Wood Forest Products Symposium. Bildiriler kitabı. Sayfa 509-517. Trabzon.

Akıncı, G., N. Koç. 1986. “ç Anadolu Bölgesi Bazı Kentlerinin Yesil Alan Planlamasında Sürekli Yesi1 Bitki Materyalinden Yararlanma Olanakları Üzerinde Bir Arastırma” TÜBITAK/TOAG-489 Arastırma Projesi Raporu. Ankara.

Akpınar, N., Karadeniz, N., Talay, . 1992. Ülkemizde Çim Tohumculugunun Durumu ve Gelecegi. Peyzaj Mimarlıgı, 92/2, 25-26. Ankara.

Anonim 2008a. http://www.alpinegardensociety.net/.

Anonim2008b.http://www.alpineplants.org/?ItemID=14&ID=8&Bk=2&LnID1 Ansin, R. 1979.

Ansin, R. 1979. Trabzon-Meryemana arastırma Ormanı florası ve saf ladin mescerelerinde floristik arastırmalar. Karadeniz Gazetecilik ve Matbaacılık A.S.Trabzon.

Ansin, R. 1980. Dogu Karadeniz Bölgesi florası ve asal vejetasyon tiplerinin floristik içerikleri. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Doçentlik Tezi.

Trabzon.Ansin, R., Okatan, A., Özkan, Z., C. 1994. Dogu Karadeniz Bölgesinin Önemli Yan Ürün Veren Odunsu ve Otsu Bitkileri, TÜBTAK TOAG- 903 No’lu Proje Sonuç Raporu. Ankara.

Barıs, E., M. 2002. Yesil alan Uygulamalarında Dogal Bitki Örtüsünden Yeterince Yararlanıyor muyuz? II. Ulusal Süs Bitkileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Sayfa 91-95. Antalya.

Dickelman, J., Schuster, R. 2002. Natural Landscaping (Designing with Native Plant Communities). Second Edition. The University of Wisconsin Press. London, England.

Eroglu, E., 2004. Düzce Kenti Açık ve Yesil Alanlarındaki Bazı Bitki ve Bitki Gruplarının Mevsimsel Degisim Potansiyelinin Bitkisel Tasarım Yönünden Degerlendirilmesi. A..B.Ü. Fen Bil. Enst. Peyzaj Mim. A.B.D. Yüksek Lisans Tezi. Düzce.

Farrell, T. A., ve Marion J. L., 2001. Identifying and assessing ecotourism visitor impacts at eight protected areas in Costa Rica and Belize,

Environmental Conservation,28, 3, (), 215–225

Karahan, F. 1998. Erzurum ve Yakın Çevresi Alpin Vejetasyonunda Yer Alan Bazı Bitkilerin Peyzaj Mimarlıgı Çalısmalarında Kullanım Olanakları.

Atatürk Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlıgı ABD Yüksek Lisans Tezi. Erzurum.

Körner, C. 1992. Response of Alpin Vegetation to Global Climate Change. Catena Supplement. Vol 22. page 85-96.

Körner, C. 1995. Alpin Plants Diversity: A Global Survey and Functional Interpretations. Ecological Studies. Vol.113 page 45-62.

Körner, C. 1999 a. Alpin Plant Life. Springer –Verlag Berlin Heidelberg. Germany.

Körner, C. 1999 b. Alpine Plants: Stressed or Adapted? Physiological Plant Ecology. 297-311. Oxford.

Küçük, M., Var, M. 1995. Dogu Karadeniz yöresinin dogal herdemyesil odunsu taksonlarının floristik, ekolojik ve ekonomik önemleri.

Ot Sistematik Botanik Dergisi. Sayı 2, Cilt 1. Sayfa 167-173.

Murfitt, R. 2005. Creating and Planting Alpine Gardens. How to built rock

gardens and work with alpine plants. B. B. Mackey Books. P. O. Box 475. Wayne.

Öztan, Y. 2004. Yasadıgımız Çevre ve Peyzaj Mimarlıgı. Tisamat Basım Sanayii. ISBN: 0-13-96507-3-8. Ankara.

Terzioglu, S. 1998. Uzungöl (Trabzon-Çaykara) ve Çevresinin Flora ve Vejetasyonu. Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Var, M., Acar, C. 1995. Dogu Karadeniz Bölgesinde Toplumun Fidan Talebi ve Mevcut Fidanlıkların Üretim programlarının Karsılastırılması.

I. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi. Bildiriler Kitabı Cilt I sayfa 203- 210. Trabzon.

Weaver, D., B., 2001. Ecotourism as MassTourism: Contradiction or Reality?,

The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 42,2, (), 104- 112

Yalçınalp, E. 2005. Yayla Turizminin Bir Ekoturizm Etkinligi Olarak ncelenmesi: Trabzon Örnegi, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. Trabzon.

Yaltırık, F. 1993. Dendroloji I Ders kitabı (kinci baskı). stanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları. Yayın No: 3443, O.F. yayın No: 386. stanbul

Kaynak Göster

APA Eroglu, E , Acar, C . (2009). Trabzon ve Yakın Çevresi Bazı Yayla Alanlarındaki Alpin Bitkiler ve Peyzaj Mimarlıgı Çalısmalarında Kullanım Potansiyelleri . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 5 (1) , 42-59 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4828/291117