Mobilya Sektöründe Kullanılan Muhasebe-malat Programları Üzerine Bir Arastırma

Öz leri bilgi teknolojilerinden Muhasebe-malat Programları, günümüz rekabet ve

Kaynakça

Acar, N. 1985. Üretim Planlaması ve Uygulamaları, Milli Prodüktivite Merkezi Yayını, 1-34, Ankara.

Acar, N. 1992. Tam Zamanında Üretim ve Kanban Sistemi, MPM Verimlilik Dergisi, sayı: 3, 85-108, Ankara.Acar, N. 1994. Tam Zamanında Üretim Ortamında Kalite Kontrol, MPM Verimlilik Dergisi, 3, 83-102, Ankara.

Altunbasak. M., Uysal. B. 1997. Fabrikasyon Mobilya Üretim Teknikleri, 1. Ulusal Mobilya Kongresi Bildiri Kitabı, 211-221. Ankara.

Bufa. E. S ., William. H. T. 1974. Production-nventory Systems, Planning and Control, Revised Edition, Richard D. Irwin Inc., page:123, U.S.A.

Baki, B. 2002. sletme Kaynakları Planlamasının Dünü Bugünü ve Yarını, KTÜ, ..B. Fak., ktisat Dergisi, Trabzon.

Bilge, T. 1999. A process analysis methodology for ERP implementations, MÜ? Fen Bilimleri Enst. Yüksek Lisans Tezi. stanbul.

Boykin, R. F. 2001. ERP Software: a solution to the return material authorization problem, Computers in Industry, 45, 99-109.

Demirci, S. 2004. Türkiye Mobilya Endüstrisinin Yapısı Sorunları ve Çözüm

Önerileri, Doktora Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 22-91, Ankara.

Dizdar, E.N. 1994. s Etüdü Kavramı çerisinde Zaman Etüdünün ncelenmesi

ve Mobilya Endüstrisinde Uygulanması, Yüksek Lisans Tezi, G.Ü. F.B.E., Ankara.

Dizdar, E.N., Özen, R. 2001. Teknoloji Ahsap Mobilya Endüstrisinde Üretim

Verimliligi çin s Etüdü Uygulamaları, K.E.Ü. Tek. Dergisi, 1(2), 1-9, Zonguldak.

Dokuzuncu Kalkınma Planı, (2007-2013). Agaç Ürünleri ve Mobilya Sanayii

Özel htisas Komisyonu Raporu, Devlet Planlama Teskilatı Müstesarlıgı, 2006.

Doumeingts, G., Ducq, Y., Vallespir, B., Kleinhans, S., 2000.

Production Management and Enterprise Modelling., Computers in Industry, 42, 245-263.

Drezner, Z. 1980. Optimal Location of a Facility Relative to Area Demands, Naval Research Logistics Quarterly, 27, 199-206, U.S.A.

Gürleyen, L. 2005. Kutu Mobilya ve Masif Sandalye Üretiminde Fabrika Planlama Sorunları ve Çözüm Önerileri, Doktora Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 135, Ankara.

Groover, M.P., 1989. Automation, Production Systems and Cumputer integrated Manufacturing, Prentice-Hall Inter. Inc.

http://www.ek.erciyes.edu.tr/makaleler/uretim/erp.htm - 70k.

http://www.erpcrm.com/dokumanlar/seminer-ERP.pdf.

Johnny, K. C. 1998. The strategic design and development of ERP and RTMS, Computers & Industrial Engineering, vol:34/4, page:777-791.

Kaya, M. 1994. Mobilya Endüstrisinde Tam Zamanında Üretim, Yüksek Lisans Tezi, H.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, 91-98, Ankara.

Klaus, K., Rosemann, M., Gable, G. G. 2000. What is ERP, Information Systems Frontiers vol:2:2, 141-162.

Kobu, B. 1999. Üretim Yönetimi, .Ü. sletme Fakültesi, sletme ktisadi

Enstitüsü Arastırma ve Yardım Vakfı, Avcıol Basım-Yayın, 30-155, stanbul.

Kusiak, A., Heragu, S. S. 1987. The Facility Layout Problem, European

Journal of Operational Research, Taylor and Francis Ltd, 29(3), 229-251. U.S.A.

Kwon, O.B., Lee, J.J. 2001. A multi-agent intelligent system for efficient ERP maintenance Expert Systems with Applications, 21, 191-202. Lee, R.C., Moore, J.M., 1967. CORELAP-Computerized Relationship Layout Planning, J. of Indust. Eng.,18, U.S.A.

Love, R.L., Wong, J.Y. 1976. On Solving One-Dimensional Space Allocation

Problem With Integer Programming, INFOR, 14, 139-143, U.S.A.

Mabert, A. M., Soni, A., Venkataramanan, M.A., 2001. Enterprise Resource Planning Common Myths Versus Evolving Reality, Business Horizaons, May-June, 69-76.

Miltenburg, J., Wijngaard, J. 1991. Designing and Phasing In JIT Production Systems, Int, J. Prod. Res., Taylor and Francis Ltd, 1, 29, U.S.A.

Özbek, M. 1988. Kesikli Üretim Sistemlerinde Üretim Planlaması ve Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 69-119, Ankara.

Scott, J.E., Vessey, I. 2000. Implementing Enterprise Resource Planning

Systems: The Role of Learning from Failure, Information Systems Frontiers, 2(2), 213-232.

Seehof, J. M., Evans, W.O. 1967. Automated Layout Design Program, Journal of Industrial Engineering, 18, 690-695, U.S.A.

Stensrud, E. 2001. Alternative approaches to effort prediction of ERP projects, Information and Software Technology, 43, 413-423.

Tetlumbe, A. 2000. A Framework for evaluating ERP projects, Information Systems Frontiers, 2, 2.

Yedigül, M. 2002. Enterprise Resource Planning, G.Ü. F.B. Enst, Yüksek Lisans Semineri.

Kaynak Göster

APA Gürleyen, L , Çakıcıer, N . (2009). Mobilya Sektöründe Kullanılan Muhasebe-malat Programları Üzerine Bir Arastırma . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 5 (1) , 60-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4828/291118