Çocuk istismarı ve ihmalinin çocuk bedeni üzerine etkileri

Çocuk istismarı ve ihmali dünyanın birçok ülkesinde bilim literatüründe yer alan bir konudur. Son yıllarda Türkiye'de çocuk istismarı ve ihmaline olan ilgi ve farkındalık artmaktadır. Bu makalenin amacı, çocuk istismarı/ihmalini tanıtmak, toplumun ve sağlık çalışanlarının dikkatini konuya çekmektir.

Child abuse/neglect and health outcomes in children

Child abuse/neglect has for a long time been recorded in literature of science in many parts of the world. In recent years, the awareness of child abuse/neglect has increased in Turkey. The purpose of this article is to define child abuse/neglect and to attract the attention to this important issue.

Kaynakça

1. Aile içinde ve toplumsal alanda şiddet, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları. Bilim Serisi 113, Ankara, 1998.

2. Aral N. Fiziksel istismar ve çocuk, Tekışık Veb Ofset Tesisleri, 1997. Ankara

3. Kaplan S, Pelcovitz D, Labruna V. Child and adolescent abuse and neglect research: a review of the past 10 years. Part I: Physical and emotional abuse and neglect. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1999; 38:1214-22.

4. Kaplan S. Physical abuse and neglect. In: Lewis M, ed. Child and Adolescent Psychiatry. A Comprehensive Textbook. 2nd ed. Baltimore, MA: Williams&Wilkins, 1996: 1033-41.

5. Powers JL, Eckenrode J, Jaklitsch B. Maltreatment among runaway and homeless youth. Child Abuse Negl 1990; 14:87-98.

6. Green A. Child sexual abuse and incest. In: Lewis M, ed. Child and Adolescent Psychiatry. A Comprehensive Textbook. 2nd ed. Baltimore, MA: Williams&Wilkins, 1996; 1041-8.

7. Canat S. Ergenlerde aile içi cinsel taciz. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 1994; 1:18-22.

8. Glaser D. Emotional abuse and neglect (psychological mal treatment): a conceptual framework. Child Abuse Negl 2002; 26:697-714.

9. Şahiner ÜM, Yurdakök K, Kavak US ve ark. Tıbbi açıdan çocuk istismarı. Katkı Pediatri Dergisi 2001; 22:276-85.

10. Claussen A, Crittenden P. Physical and psychological mal treatment: relations among types of maltreatment. Child Abu se Negl 1991; 15:5-18.

11. Oral R, Can D, Kaplan S, et al. Child abuse in Turkey: An experience in overcoming denial and a description of 50 ca ses. Child Abuse Negl 2001; 25:279-90.

12. Hedin LW. Physical and sexual abuse against women and children. Curr Opin Obstet Gynecol 2000; 12:349-55.

13. Greenfeld LA. Child victimizers: Violent Offenders and their Victims, US Department of Justice, Bureau of Justice Statis tics, 1996: 1-27.

14. Freitag R. Psychosocial aspects of child abuse for primary care pediatricians, Pediatric Clinics of North America, 1998; 45:391.

15. Child abuse and neglect by parents and other caregivers. w w w. who. int/entity/violence_injury_prevent ion/violen ce/global.

16. Assis SG, Souza ER. Morbidity due to violence against chil dren and adolescents in Rio de Janeiro. J Pediatr 1995; 71:294-6.

17. Riis L, Bodelsen H, Knudsen FU. Incidence of child neglect and child abuse in the region of Copenhagen. Ugeskr Laeger. Nov 1998; 160:6665-6.

18. Afifi ZEM, EI-Lawindi SA, Ahmed WW. Basily. Adoles cent abuse in a community sample in Beni Suef, Egypt: Pre valence and risk factors. Eastern Mediterranean Health Jour nal, 2003, vol. 9. No: 5/6.

19. The Canadian Incidence Study of Reported Child Abuse and Neglect, 2001, http://www.phac-aspc.gc.ca/cm-vee/index.html

20. Aile içi şiddetin sebep ve sonuçlan, tartışma ve öneriler, Başba kanlık Aile Araştırma Kurumu, 1995, http://www.aile.gov.tr/ya pilanarastirma.

21. Beyhun E. Çocuk istismarı. Hacettepe Halk Sağlığı Bülteni, Ekim 2002, Sayı 4.

22. Erol D. Anne babaları tarafından çocuklara uygulanan fizik sel istismarın incelenmesi. Çocuk Forumu Dergisi, Ocak-Ni san 2004; 7:

23. Güler N, Uzun S, Boztaş Z, Aydoğan S. Anneleri tarafından çocuklara uygulanan duygusal ve fiziksel istismar/ihmal dav ranışı ve bunu etkileyen faktörler. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2002; 24:128-34.

24. Bakış N, Çam O. İlköğretim öğretmenlerinin öğrencilere yö nelik tutum ve davranışlarının çocuk istismarı ve ihmali açı sından incelenmesi. Çocuk Forumu Dergisi, Mayıs-Ağustos 2002; 5:

25. Aile içi şiddet, http://aile-hekimligi.uludag.edu.tr/ders5.html

26. Özcan K. Çocuk istismarı: Nedenleri ve sonuçları. Ankara, 1.996.

27. Unsal A. Çocuk istismar ve ihmalinde önemli bir etmen ola rak aile. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 1998; 4:301-15.

28. Kalaça Ç, Kalaça S. Çocuğa yönelik şiddet ve istismara kar şı birincil koruma. Çocuk Forumu 1999; 2:54-7.

29. Ziyalar N. Çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesi. Çocuk Forumu, 1999; 2:31-4.

Kaynak Göster