Sülük kullanımında infeksiyon önlenmesi için farklı profilaksi metodlarının karşılaştırılması: Ön çalışma

Replantasyon ve flep cerrahisinde venöz yetmezlik önemli bir problemdir. Bu çalışmada, sülüklerin eksternal dekontaminasyonu ile kombine infeksiyon profilaksi protokollerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Sülük uygulama ortalama 3 gün sürmüş, sülük uygulaması ile başlayan antibiyotik profilaksisi 7 güne tamamlanmıştır. Replantasyon ya da lokal flep uygulanan 20 hasta rastgele beşer hastalık 4 gruba ayrılmış, 1. ve 3. gruptaki hastalara transportasyon sıvılarına 12.5 ppm sodyum hipoklorit ilavesi ile 10 dakika eksternal dekontaminasyon yapılmış sülükler uygulanmış; 1. ve 2. grup hastalara profilaktik 2x1 g/gün intravenöz sefazolin sodyum, 3. ve 4. grup hastalara ise 1x2 g/gün intravenöz seftriakson verilmiştir. Hastalar; hastanede kalım süreleri ve sonrasında 14 gün boyunca replantasyon ve flep sağ kalımı ile sistemik ya da lokal infeksiyon açısından takip edilmiştir. Eksternal dekontaminasyon yapılmayan sülüklerin uygulandığı 10 hastanın 6’sında, dekontaminasyon yapılan sülüklerin uygulandığı 10 hastanın 4’ünde; profilaktik sefazolin sodyum kullanılan 10 hastanın 7’sinde, seftriakson kullanılan 10 hastanın 3’ünde lokal infeksiyon gelişmiş, gruplar arasında lokal infeksiyon oluşmasında anlamlı bir fark saptanmamıştır. Dekontaminasyon yapılmayan sülükler ve sefazolin sodyum kullanılan 1.grupta 4 hastada lokal infeksiyon görülürken, dekontaminasyon yapılan sülükler ve seftriakson kullanılan 4. grupta sadece 1 hastada lokal infeksiyon görülmüş ve bu gruplar arasında sınırlı bir anlamlılık saptanmıştır (p=0.058). Anlamlı sonuç alınmaması gruplardaki hasta sayılarının küçüklüğüne bağlanarak çalışmanın sürdürülmesine karar verilmiştir. Hiçbir hastada sistemik infeksiyon görülmemiştir.

Comparison of different prophylaxis methods to prevent infections in leech using: Preliminary report

Venous congestion is a significant problem in replantation and flap surgery. This study aims to compare the external decontamination of leeches and combined infection prophylaxis protocols. The mean duration of leech application was three days, and antibiotic prophylaxis was continued for seven days. Twenty patients who underwent replantation or local flap procedures were randomly placed into 4 groups, with 5 patients in each. Patients in groups 1 and 3 were treated with leeches that were externally decontaminated by the addition of 12.5 ppm sodium hypochloride to transportation fluid for 10 minutes; patients in groups 1 and 2 were treated with prophylactic cefazolin sodium 2x1g intravenously; patients in groups 3 and 4 received intravenous ceftriaxone 1x2 g, daily. The patients were followed up for 14 days with respect to success of replantation and flap survival, and presence of local or systemic infection. Local infection rates were as follows: 6 out of 10 patients treated with leeches which were not decontaminated, 4 patients out of 10 treated with externally decontaminated leeches, 7 patients out of 10 treated with prophylactic cefazolin sodium, and 3 patients out of 10 treated with ceftriaxone. Infection rates among the groups did not show a statistically significant difference. There were 4 local infections in group 1, which was treated with non-decontaminated leeches and cefazolin sodium, and only 1 local infection in group 4, which was treated with decontaminated leeches and ceftriaxone. The difference in infection rates of these groups showed limited significance (p=0.058). The lack of significance was attributed to the limited numbers of patients in each group, and therefore it was decided to continue the study. None of the patients developed a systemic infection.

Kaynakça

1. Aydin A, Nazik H, Kuvat SV et al: External decontamination of wild leeches with hypochloric acid, BMC Infect Dis 2004;4:28.

2. Bergua A, Vizmanos F, Monzon FJ, Blasco RM: Unavaliable epistaxis in the nasal infestation of leeches, Acta Otorhinolaringol Esp 1993;44(5): 391-3.

3. Blaise S, Le Brun V, Sparsa A, Delrous JL, Bonnetblanc JM: Contact dermatitis with Hirudo medicinalis, Ann Dermatol Vener 2002;129(12): 1380-2.

4. Evans J, Lunnis PJ, Gaunt PN, Hanley DJ: A case of septicemia due to Aeromonas hydrophila, Br J Plast Surg 1990;43(3):371-2.

5. Hermansdorfer J, Lineaweaver W, Follansbee S, Valauri FA, Buncke HJ: Antibiotic sensitivities of Aeromonas hydrophila cultured from medicinal leeches, Br J Plast Surg 1988;41(6):649-50.

6. Lineaweaver WC: Aeromonas hydrophila infections following clinical use of medicinal leeches: A review of published cases, Blood Coagul Fibrinolysis 1991;2(1):201-3.

7. Lineaweaver WC, Hill MK, Buncke GM et al: Aeromonas hydrophila infections following use of medicinal leeches in replantation and flap surgery, Ann Plast Surg 1992; 29(3):238-44.

8. Mercer NS, Beere DM, Bornemisza AJ, Thomas P: Medicinal leeches as sources of wound infection, Br Med J (Clin Res Ed) 1987;294(6577): 937.

9. Richerson JT, Davis JA, Meystrik R: Aeromonas, acclimation, and penicilin as complication when leeches are applied to flaps in rabbits, Laboratory Animals 1990;24(2):147-50.

10. Rutala WA, Weber DJ: Uses of inorganic hypochlorite (bleach) in healthcare facilities, Clin Microbiol Rev 1997;10(4):597-610.

11. Smolle J, Cerroni L, Kerl H: Multiple pseudolymphomas caused by Hirudo medicinalis therapy, J Am Acad Dermatol 2000;43(5):867-9.

12. Snower DP, Ruef C, Kuritza AP, Edberg SC: Aeromonas hydrophila infection associated with the use of medicinal leeches, J Clin Microbiol 1989;27(6):1421-2.

13. Utley DS, Koch RJ, Goode RL: The failing flap in fasial plastic and reconstructive surgery: Role of the medicinal leech, Laryngoscope 1998; 108(8):1129-35.1

Kaynak Göster

1609 884

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Cerrahi alan infeksiyonlarında mikroorganizma profili ve antibiyotik duyarlılık durumu

Sesli Emel ÇETİN, Selçuk KAYA, Tekin TAŞ, Cicioğlu Buket ARIDOĞAN, Mustafa DEMİRCİ

Febril nötropenik kanser hastalarında gözlenen infeksiyonlar ve tedavi başarısını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi

EYÜP NACİ TİFTİK, Özlem KANDEMİR, Elif ŞAHİN, Ali KAYA

Beyin - omurilik sıvısından izole edilen 45 M. tuberculosis suşunun E -test yöntemi ile antitüberküloz ilaçlara duyarlılıkları

Gönül ŞENGÖZ, Filiz YILDIRIM, KADRİYE KART YAŞAR, Denef BERZEG, Mehmet BAKAR, Özcan NAZLICAN

Romatoid artritli bir hastada akut parvovirüs B19 infeksiyonunun neden olduğu pansitopeni

Gönenç KOCABAY, Ahmet EKMEKÇİ, Osman ERK, Vakkur AKKAYA, Kerim GÜLER, Burak ERER

Ateşli çocuklarda ketoprofen ve parasetamolün ateş düşürücü etkilerinin karşılaştırılması

Semra AKGÖZ, Serpil CAN, Solmaz ÇELEBİ, Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU

Antibiyotiklerin reçete edilmesine getirilen sınırlamanın antibiyotik tüketimine etkileri

Mustafa Kemal ÇELEN, Salih HOŞOĞLU, Hakan ERAYDIN, Mehmet Faruk GEYİK, Celal AYAZ

Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannıı suşlarının antibiyotik duyarlılıkları

M. Tevfik YAVUZ, İdris ŞAHİN, Mustafa BEHÇET, Elif ÖZTÜRK, Demet KAYA

Türkiye'de Streptococcus pneumoniae: Antibiyotiklere direnç, eritromisin direnç fenotipleri ve serotip dağılımı

Rahmiye BERKİTEN

Yoğun bakım ünitelerindeki hastalarda intravasküler kateter kültürlerinin değerlendirilmesi

İlhan AFŞAR, Nükhet KURULTAY, Süreyya Gül YURTSEVER, Metin TÜRKER, Özlem Yüksel ERGİN, Karaayak Berrin UZUN

Diyabetik ayak infeksiyonlarının aerobik bakteriyolojik analizi

Ergin Funda TİMURKAYNAK, AYŞE HANDE ARSLAN, Kıvanç ŞEREFHANOĞLU, HALE TURAN