Yoğun bakım ünitelerindeki hastalarda intravasküler kateter kültürlerinin değerlendirilmesi

Çalışmamızın amacı, hastanemizin yoğun bakım ünitelerinde yatan 100 hastada kateter (subklavian, femoral, brakial) kültür sonuçlarını araştırmaktır. Üreme saptanan 47 kateterli hastanın eş zamanlı olarak alınan kan kültürlerinin 35’inde (% 74) üreme saptanmazken, 12’sinde (% 26) kateter ve kan kültür örneğinde aynı bakteri saptanmıştır. Yalnızca kateterde üremesi olan 35 hasta kolonizasyon olarak değerlendirilmiştir. Kateter infeksiyonu etkeni olarak 6 metisiline dirençli Staphylococcus aureus, 1 metisiline duyarlı S.aureus, 2 koagülaz negatif stafilokok, 2 Acinetobacter spp., 1 Klebsiella pneumoniae izole edilmiştir. Gram pozitif bakterilerde glikopeptit ve Gram negatif bakterilerde karbepenem direncine rastlanmamıştır. Alınan tüm önlemlere ve geliştirilen yeni yöntemlere rağmen kateter infeksiyonlarının günümüzde hâlâ sorun olmaya devam ettiği sonucuna varılmıştır.

The evaluation of cultures of intravascular catheters in intensive care units

The catheter (subclavian, femoral, branchial) cultures from 100 patients hospitalized in intensive care units were investigated. Of the 47 catheterized patients from whom bacterial growth was obtained, 35 (74 %) had no bacterial growth in their blood culture which were taken simultaneously, and 12 (26%) were found to be positive for the growth of the same bacteria in both catheter and blood culture samples. The microbial growth only in catheter cultures from 35 patients were evaluated as colonization. The microorganisms isolated from catheters as infection agents were as follows: 6 methicillin-resistant Staphylococcus aureus, 1 methicillin-susceptible S.aureus, 2 coagulase negative staphylococci, 2 Acinetobacter spp. and 1 Klebsiella pneumoniae. Glycopeptide resistance was not observed in Gram positive and carbapenem resistance in Gram negative bacteria. It is concluded that the catheter infections continue to be an important issue in intensive care units in spite of all the measures taken and newly developed methods.

Kaynakça

1. Arıkan Akan Ö, Günalp A, Akalın HE: Infections associated with intravenous catheters: Risk factors and comparison of two methods to detect infection (abstract), Programme and Abstract of the 18th International Congress of Chemotherapy, Abs No.860, p.266, Stockholm (1993).

2. Clarke DE, Raffin TA: Infections complications of indwelling long term central venous catheters, Chest 1990;97(4):966-72.

3. Daroviche RO, Raad II, Heard SO et al: A comparison of two antimicrobialimpregnated central venous catheters, N Engl J Med 1999;340(1):1-8.

4. Decker MD, Edwards KM: Central venous catheter infections, Pediatr Clin North Am 1988;35:579- 612.

5. Dickinson GM, Bisno AL: Infections associated with indwelling devices: Concepts of pathogenesis, infections associated with intravascular devices, Antimicrob Agents Chemother 1989;33(5):597-601.

6. Gosbell IB, Duggan D, Breust M, Mulhollend K, Gottlieb T, Bradbury R: Infection associated with central venous catheters; A prospective survey, Med J Aust 1995;162(4):210-3.

7. Haslett TM, Isenberg HD, Hilton E, Tucci V, Kay BG, Vellozzi EM: Microbiology of indwelling central intravascular catheters, J Clin Microbiol 1988;26(4):696-701.

8. İnal SA: İntravasküler kateterle ilişkili infeksiyonlar, X.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Kongre kitabı s.69- 72, Adana (2001).

9. Laupland KB, Zygun DA, Davies HD, Church DL, Louie TJ, Doig CJ: Population-based assessment of intensive care unit-acquired bloodstream infections in adults: Incidence, risk factors, and associated mortality rate, Crit Care Med 2002;30(11):2462-7.

10. Maki DG: Pathogenesis, prevention and management of infections due to intravascular devices used for infusion therapy, “Bisno AL, Waldvogel FA (eds): Infections Associated with Indwelling Medical Devices” kitabında s.161-77, ASM, Washington DC (1989).

11. Maki DG, Stolz SM, Wheeler S, Mermel LA: Prevention of central venous catheter-related bloodstream infection by use of an antisepticimpregnated catheter: A randomized, controlled trial, Ann Intern Med 1997;127(4):257-66.

12. Maki DG, Weise CE, Sarafin HW: A semiquantitative culture method for identifying intravenous catheter related infection, N Engl J Med 1977;296(23):1305-9.

13. Press OW, Ramsey PG, Larson EB, Fefer A, Hickman RO: Hickman catheter infections in patients with malignancies, Medicine 1984;63(4): 189-200.

14. Tacconelli E, Tumbarella M, Pittiruti M et al: Central venous catheterrelated sepsis in a cohort of 366 hospitalized patients, Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1997;16(3):203-9.

15. Tilley PA, Roberts FJ: Bacteremia with Acinetobacter species: Risk factors and prognosis in different clinical settings, Clin Infect Dis 1994;18(6):896-900.

16. Yapar N, Hoşgör M, Çavuşoğlu C, Ermertcan Ş: Uzun süreli damar içi kateter kullanımında infeksiyon ve kolonizasyon araştırılması, İnfeksiyon Derg 1998;12(3):333-6.

Kaynak Göster

1754 939

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Antibiyotiklerin reçete edilmesine getirilen sınırlamanın antibiyotik tüketimine etkileri

Mustafa Kemal ÇELEN, Salih HOŞOĞLU, Hakan ERAYDIN, Mehmet Faruk GEYİK, Celal AYAZ

Cerrahi alan infeksiyonlarında mikroorganizma profili ve antibiyotik duyarlılık durumu

Sesli Emel ÇETİN, Selçuk KAYA, Tekin TAŞ, Cicioğlu Buket ARIDOĞAN, Mustafa DEMİRCİ

Normal popülasyonda farengeal G grubu beta-hemolitik streptokok taşıyıcılığı

Aykut Ebru ARCA, Nihal KARABİBER, Mehmet KARAHAN, Gürbüz Arzu ERTAŞ

Febril nötropenik kanser hastalarında gözlenen infeksiyonlar ve tedavi başarısını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi

EYÜP NACİ TİFTİK, Özlem KANDEMİR, Elif ŞAHİN, Ali KAYA

Yoğun bakım ünitelerindeki hastalarda intravasküler kateter kültürlerinin değerlendirilmesi

İlhan AFŞAR, Nükhet KURULTAY, Süreyya Gül YURTSEVER, Metin TÜRKER, Özlem Yüksel ERGİN, Karaayak Berrin UZUN

Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannıı suşlarının antibiyotik duyarlılıkları

M. Tevfik YAVUZ, İdris ŞAHİN, Mustafa BEHÇET, Elif ÖZTÜRK, Demet KAYA

Sülük kullanımında infeksiyon önlenmesi için farklı profilaksi metodlarının karşılaştırılması: Ön çalışma

Enver AYIK, Nezahat GÜRLER, Samet Vasfi KUVAT, Atakan AYDIN, Serdar TUNCER, Sinan Nur KESİM, Atilla AKINCI, Fatih KABAKAŞ

Beyin - omurilik sıvısından izole edilen 45 M. tuberculosis suşunun E -test yöntemi ile antitüberküloz ilaçlara duyarlılıkları

Gönül ŞENGÖZ, Filiz YILDIRIM, KADRİYE KART YAŞAR, Denef BERZEG, Mehmet BAKAR, Özcan NAZLICAN

Romatoid artritli bir hastada akut parvovirüs B19 infeksiyonunun neden olduğu pansitopeni

Gönenç KOCABAY, Ahmet EKMEKÇİ, Osman ERK, Vakkur AKKAYA, Kerim GÜLER, Burak ERER

Türkiye'de Streptococcus pneumoniae: Antibiyotiklere direnç, eritromisin direnç fenotipleri ve serotip dağılımı

Rahmiye BERKİTEN