Normal popülasyonda farengeal G grubu beta-hemolitik streptokok taşıyıcılığı

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi’nde Ocak 2004’de, bazı bölümlerde çalışan hastane personeli arasında G grubu streptokoklara bağlı bir farenjit salgını görülmüştür. Bu salgın ve G grubu streptokoklarla çeşitli infeksiyonlara giderek daha fazla rastlanması toplumda G grubu streptokok taşıyıcılığını araştırma düşüncesini doğurmuş ve toplumun bir kesimi olarak kardiyovasküler ve nefroloji kliniklerine, ameliyat olmak üzere yatırılacak olan hastalarda bu çalışma planlanmıştır. Bu amaçla 369 hastadan alınan boğaz kültürleri değerlendirilmiştir. Kültürlerin 353’ünde (% 96) normal flora, 16’sında (% 4) ise beta-hemolitik streptokok (BHS) üremiştir. İzole edilen BHS’ler streptokok gruplama kiti (Oxoid Diagnostic Reagents) ile gruplandırılmış ve 9’u A grubu, 2’si B grubu, 1’i C grubu ve 4’ü G grubu olarak tanımlanmıştır. Normal popülasyon olarak aldığımız 369 yatış hastasında G grubu BHS taşıyıcılık oranı % 1 olarak bulunmuştur. Çalışma grubunun büyük kısmı kardiyovasküler cerrahi için hastaneye yatacak olan hastalardan oluştuğundan orta ve ileri yaş grubunu içermektedir. Bu konuda daha geniş bilgi edinmek için tüm yaş gruplarını içeren tarama çalışmaları yapılması daha uygun olacaktır.

Pharyngeal carriage of group G streptococci in normal population

An outbreak of pharyngitis caused by group G streptococci had occured among the hospital personnel in Türkiye Yüksek İhtisas Hospital in January 2004. This outbreak and increased frequency in occurence of various infections caused by group G streptococci aroused the thought of investigation of group G streptococcal carriage in a section of normal population. For representation of normal population, 369 patients admitted for cardiovascular and urologic operations were included in the study and throat cultures of them were evaluated. Of the 369 throat cultures, 353 (96 %) yielded normal flora and 16 (4 %) yielded beta-haemolytic streptococci (BHS). Nine of 16 BHS strains were grouped by Streptococcus Grouping Latex Reagent (Oxoid ) as group A, 2 as group B, 1 as group C and 4 as group G. The carriage rate of group G streptococci was found to be 1 % in 369 patients. Our study population consisted mostly of middle and old age of patients who were candidates for cardiovascular surgery. Further studies are needed covering all age groups to get more appropriate information about this subject.

___

1. Ayan M, Tekerekoğlu MS: Akut tonsillofarenjitli hasta grubunda betahemolitik streptokokların görülme sıklığı, XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Program ve Özet Kitabı s.333, Antalya (2000).

2. Begovac J, Bobinac E, Benic B et al: Asymptomatic pharyngeal carriage of beta-haemolytic streptococci and streptococcal pharyngitis among patients at an urban hospital in Croatia, Eur J Epidemiol 1993;9(4):405-10.

3. Cohen D, Ferne M, Rouach T, Bergner-Rabinowitzs S: Food-borne outbreak of group G streptococcal sore throat in an Israeli military base, Epidemiol Infect 1987;99(2):248-55.

4. Ergin A, Ercis B, Hasçelik G: In vitro susceptibilitiy, tolerance and MLS resistance phenotypes of group C and group G streptococci isolated in Turkey between 1995 and 2002, Int J Antimicrobial Agents 2003;22 (2):160-3.

5. Haidan A, Talay SR, Rohde M, Sriprakash KS, Currie B J, Chhatwal GS: Pharyngeal carriage of group C and group G streptococci and acute rheumatic fever in an Aboriginal population, Lancet 2000;356 (9236): 1167-9.

6. Hasçelik G, Berkman E: Boğaz kültürlerinde bacitracin’e dirençli betahemolitik streptokok görülme sıklığı ve in vitro antibiyotik duyarlılıkları, Mikrobiyol Bült 1989;23(4):312-7.

7. Hayden GF, Murphy TF, Hendley JO: Non-group A streptococci in the pharynx. Pathogens or innocent bystanders? Am J Dis Child 1990;144 (6):620-2.

8. Hill HR, Caldwell GG, Wilson E, Hager D, Zimmerman RA: Epidemic of pharyngitis due to streptococci of Lancefield group G, Lancet 1969; 2(7616):371-4.

9. Hoffmann S: The throat carrier rate of group A and other beta-haemolytic streptococci among patients in general practice, Acta Pathol Microbiol Immunol Scand 1985;93(5):347-51.

10. Johnson CC, Tunkel AR: Viridans streptococci and group C and G streptococci, “Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds): Principles and Practice of Infectious Diseases, 5.baskı” kitabında s.2167-83, Livingstone, Philadelphia (2000).

11. Karabiber N, Ertaş Gürbüz A, Karahan M, Arca Aykut E: Hastane personelinde görülen, besin kaynaklı olduğu düşünülen G grubu betahemolitik streptokok farenjiti salgını, ANKEM Derg 2004;18(3):157-60.

12. McCue JD: Group G streptococcal pharyngitis: analysis of an outbreak at a college, JAMA 1982;248(11):1333-6.

13. Mohan PK, Shanmugam JJ, Nair AA, Tharakan JJ: Fatal outcome of group-G streptococcal meningitis (a case report), J Postgrad Med 1989; 35(1):49-50.

14. Stryker WS, Fraser DW, Facklam RR: Foodborne outbreak of group G streptococcal pharyngitis, Am J Epidemiol 1982;116(3):533-40.

15. Sylvetsky N, Raveh D, Schlesinger Y, Rudensky B, Yinnon AM: Bacteremia due to beta-haemolytic Streptococcus group G: Increasing incidence and clinical characteristics of patients, Am J Med 2002;112(8):622-6.

16. Vartian C, Lerner PI, Shlaes DM, Gopalakrishna KV: Infections due to Lancefield group G streptococci, Medicine 1985;64(2):75-88.

17. Zaoutis T, Attia M, Gross R, Klein J: The role of group C and group G streptococci in acute pharyngitis in children, Clin Microbiol Infect 2004;10(1):37-40.

___

ANKEM Dergisi
  • ISSN: 1301-3114
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1986
  • Yayıncı: Hira Gizem Fidan

14.2b7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannıı suşlarının antibiyotik duyarlılıkları

M. Tevfik YAVUZ, İdris ŞAHİN, Mustafa BEHÇET, Elif ÖZTÜRK, Demet KAYA

Beyin - omurilik sıvısından izole edilen 45 M. tuberculosis suşunun E -test yöntemi ile antitüberküloz ilaçlara duyarlılıkları

Gönül ŞENGÖZ, Filiz YILDIRIM, KADRİYE KART YAŞAR, Denef BERZEG, Mehmet BAKAR, Özcan NAZLICAN

Febril nötropenik kanser hastalarında gözlenen infeksiyonlar ve tedavi başarısını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi

EYÜP NACİ TİFTİK, Özlem KANDEMİR, Elif ŞAHİN, Ali KAYA

Antibiyotiklerin reçete edilmesine getirilen sınırlamanın antibiyotik tüketimine etkileri

Mustafa Kemal ÇELEN, Salih HOŞOĞLU, Hakan ERAYDIN, Mehmet Faruk GEYİK, Celal AYAZ

Diyabetik ayak infeksiyonlarının aerobik bakteriyolojik analizi

Ergin Funda TİMURKAYNAK, AYŞE HANDE ARSLAN, Kıvanç ŞEREFHANOĞLU, HALE TURAN

Türkiye'de Streptococcus pneumoniae: Antibiyotiklere direnç, eritromisin direnç fenotipleri ve serotip dağılımı

Rahmiye BERKİTEN

Ateşli çocuklarda ketoprofen ve parasetamolün ateş düşürücü etkilerinin karşılaştırılması

Semra AKGÖZ, Serpil CAN, Solmaz ÇELEBİ, Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU

Romatoid artritli bir hastada akut parvovirüs B19 infeksiyonunun neden olduğu pansitopeni

Gönenç KOCABAY, Ahmet EKMEKÇİ, Osman ERK, Vakkur AKKAYA, Kerim GÜLER, Burak ERER

Sülük kullanımında infeksiyon önlenmesi için farklı profilaksi metodlarının karşılaştırılması: Ön çalışma

Enver AYIK, Nezahat GÜRLER, Samet Vasfi KUVAT, Atakan AYDIN, Serdar TUNCER, Sinan Nur KESİM, Atilla AKINCI, Fatih KABAKAŞ

Pnömokok infeksiyonları ve korunma

Özlem TÜNGER