Cerrahi alan infeksiyonlarında mikroorganizma profili ve antibiyotik duyarlılık durumu

Ekim 2004-Ekim 2005 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde izlenen hastaların cerrahi alan örneklerinden izole edilen 371 patojen mikroorganizmanın dağılımları ve antimikrobiyallere duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. En sık izole edilen bakteriler sırasıyla Staphylococcus aureus (% 29.1), koagülaz negatif stafilokoklar (KNS) (% 23.9), Escherichia coli (% 11.3), Enterococcus spp. (% 6.7), Pseudomonas aeruginosa (% 5.9) ve Acinetobacter baumannii (% 5.6) olarak belirlenmiş ve mikroorganizma dağılımı klasik bilgilerle uyumlu bulunmuştur. S.aureus suşlarının % 36.1’i ve KNS suşlarının % 51.7’si metisiline dirençli bulunmuştur. Gram pozitif bakterilerin hiçbirinde vankomisin ya da teikoplanin direnci tespit edilmemiştir. Enterik Gram negatif çomaklarda beta-laktamaz inhibitörlü penisilin ve 3.kuşak dahil tüm sefalosporinlere, A.baumannii suşlarında ise birçok antibiyotiğe oldukça yüksek direnç oranları saptanmıştır.

___

1. Adalati R, Döşoğlu NY, Akalın N: Hastanede yatan hastaların yara yeri örneklerinden izole edilen mikroorganizmaların değerlendirilmesi, Türk Mikrobiyol Cem Derg 2002;32(1-2):35-9.

2. Aragon LF: Surgical site infections: The surgical assistants role, (http:// www.nsaa.net/node/NSAAVol22No4.pdf )

3. Bowler PG, Duerden BI, Armstrong DG: Wound microbiology and associated approaches to wound management, Clin Microbiol Rev 2001; 14(2):244-69.

4. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI): Antimikrobik Duyarlılık Testleri için Uygulama Standartları, Onbeşinci bilgi eki (Çeviri editörü: Gür D), Türk Mikrobiyol Cem Yayını, Ankara (2005).

5. Çiftçi İH, Şahin DA, Çetinkaya Z, Şafak B, Dilek ON: Postoperatif yara yeri infeksiyonlarında mikroorganizma profili (Özet), ANKEM Derg 2005;19(Ek:1):32.

6. Forbes BA, Sahm DF, Weissfeld AS: Skin, soft tissue and wound infections, “Bailey&Scott’s Diagnostic Microbiology, 11.baskı” kitabında s.978, Mosby Co., London (2002).

7. Johnson JT, Yu VL: Role of anaerobic bacteria in postoperative wound infections following oncologic surgery of the head and neck, Ann Otol Rhinol Laryngol 1991;154(Suppl):46-8.

8. Mangram AJ, Horan TC, Pearson ML, Silver LC, Jarvis WR: Guideline for prevention of surgical site infection, Am J Infect Control 1999;27 (2):97-134.

9. National Institute for Health and Clinical Excellence: Surgical wounds scope (2004).http://www.nice.org.uk

10. Papasian CJ, Kragel PJ: The microbiology laboratory's role in life-threatening infections, Crit Care Nurs Q 1997;20(3):44-59.

11. Robson MC: Wound infection. A failure of wound healing caused by an imbalance of bacteria, Surg Clin North Am 1997;77(3):637-50.

12. Shi WF, Jiang JP, Mi ZH: Relationship between antimicrobial resistance and aminoglycoside-modifying enzyme gene expressions in Acinetobacter baumannii, Chin Med J (Engl) 2005;118(2):141-5.

13. Sümer Z, Bakıcı Z, Türkay C, Gökçe G, Gökgöz Ş: Yatırılarak izlenen hastaların yara yeri ve idrar örneklerinden izole edilen mikroorganizmaların değerlendirilmesi, Türk Mikrobiyol Cem Derg 2001;31(1-2):14-8.

14. Ünlü GV, Ünlü M: Yara örneklerinden soyutlanan Staphylococcus aureus kökenlerinin glikopeptit antibiyotiklere duyarlılığı, İnfeksiyon Derg 2001;15(2):239-42.

15. Yaylı G, Gürdal H, Duran A: Bir üniversite hastanesinde 1998-2000 yılları arasında saptanan hastane infeksiyonları, Türk Mikrobiyol Cem Derg 2003;33(1):57-60.

16. Zer Y, Korkmaz G, Çeliksöz C, Bayram A, Orhan G, Balcı İ: Yara örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları, Anadolu Tıp Derg 2002;4(2):76-80.

17. Zoutman D, McDonald S, Vethanayagan D: Total and attributable costs of surgical-wound infections at a Canadian tertiary-care center, Infect Control Hosp Epidemiol 1998;19(4):254-9.

___

ANKEM Dergisi
  • ISSN: 1301-3114
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1986
  • Yayıncı: Hira Gizem Fidan

14.2b7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Normal popülasyonda farengeal G grubu beta-hemolitik streptokok taşıyıcılığı

Aykut Ebru ARCA, Nihal KARABİBER, Mehmet KARAHAN, Gürbüz Arzu ERTAŞ

Sülük kullanımında infeksiyon önlenmesi için farklı profilaksi metodlarının karşılaştırılması: Ön çalışma

Enver AYIK, Nezahat GÜRLER, Samet Vasfi KUVAT, Atakan AYDIN, Serdar TUNCER, Sinan Nur KESİM, Atilla AKINCI, Fatih KABAKAŞ

Ateşli çocuklarda ketoprofen ve parasetamolün ateş düşürücü etkilerinin karşılaştırılması

Semra AKGÖZ, Serpil CAN, Solmaz ÇELEBİ, Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU

Diyabetik ayak infeksiyonlarının aerobik bakteriyolojik analizi

Ergin Funda TİMURKAYNAK, AYŞE HANDE ARSLAN, Kıvanç ŞEREFHANOĞLU, HALE TURAN

Beyin - omurilik sıvısından izole edilen 45 M. tuberculosis suşunun E -test yöntemi ile antitüberküloz ilaçlara duyarlılıkları

Gönül ŞENGÖZ, Filiz YILDIRIM, KADRİYE KART YAŞAR, Denef BERZEG, Mehmet BAKAR, Özcan NAZLICAN

Yoğun bakım ünitelerindeki hastalarda intravasküler kateter kültürlerinin değerlendirilmesi

İlhan AFŞAR, Nükhet KURULTAY, Süreyya Gül YURTSEVER, Metin TÜRKER, Özlem Yüksel ERGİN, Karaayak Berrin UZUN

Antibiyotiklerin reçete edilmesine getirilen sınırlamanın antibiyotik tüketimine etkileri

Mustafa Kemal ÇELEN, Salih HOŞOĞLU, Hakan ERAYDIN, Mehmet Faruk GEYİK, Celal AYAZ

Cerrahi alan infeksiyonlarında mikroorganizma profili ve antibiyotik duyarlılık durumu

Sesli Emel ÇETİN, Selçuk KAYA, Tekin TAŞ, Cicioğlu Buket ARIDOĞAN, Mustafa DEMİRCİ

Romatoid artritli bir hastada akut parvovirüs B19 infeksiyonunun neden olduğu pansitopeni

Gönenç KOCABAY, Ahmet EKMEKÇİ, Osman ERK, Vakkur AKKAYA, Kerim GÜLER, Burak ERER

Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannıı suşlarının antibiyotik duyarlılıkları

M. Tevfik YAVUZ, İdris ŞAHİN, Mustafa BEHÇET, Elif ÖZTÜRK, Demet KAYA