Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannıı suşlarının antibiyotik duyarlılıkları

Bu çalışmada 2003-2004 yıllarında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yatan hastalardan izole edilen Acinetobacter baumannii suşlarının elde edildiği klinik örneklerin dağılımı ve çeşitli antibiyotiklere in-vitro olarak duyarlılıklarının saptanması amaçlanmıştır. Hastanede yatan hastalardan alınan klinik örnekler, klasik kültür yöntemleri ile incelenmiştir. İzole edilen suşların API 32GN (bioMerieux, Fransa) ile identifikasyonları ve Kirby Bauer disk difüzyon yöntemiyle NCCLS standartlarına uygun olarak antibiyotiklere duyarlılıkları saptanmıştır. 2003-2004 yıllarında 114 A.baumannii suşu izole edilmiştir. Bu suşlardan 31’i (% 27) trakeal aspirat, 24’ü (% 21) idrar, 18’i (% 16) balgam, 15’i (% 13) yara yeri, 9’u (% 8) kan, 6’sı (% 5) entübasyon tüpü, 11’i (% 10) diğer örneklerden izole edilmiştir. 114 A.baumannii suşunun imipeneme 19’u (% 17), amikasine 70’i (% 61), sefepime 75’i (% 66), piperasilin/tazobaktama 82’si (% 72), siprofloksasine 86’sı (% 75), ofloksasine 87’si (% 76), gentamisine 92’si (% 81), ampisilin/sulbaktama ve seftazidime 93’ü (% 82), trimetoprim/sulfametoksazole 96’sı (% 84), seftriaksona 100’ü (% 88), piperasiline 106’sı (% 93) dirençli bulunmuştur.

___

1. Arda B, Yamazhan T, Ulusoy S, Özinel MA: Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen non-fermentatif Gram negatif bakterilerin antibiyotik duyarlılığındaki 4 yıllık değişim (1995-1999) (özet), ANKEM Derg 2000;14(2):153.

2. Aydın K, Çaylan R, Köksal İ, Volkan S, Öksüz, R: Pseudomonas aeruginosa suşlarının yıllara göre antibiyotik duyarlılığı, Hastane İnfeksiyon Derg 2000;4(2):92-6.

3. Bergogne-Berezin E, Towner KJ: Acinetobacter spp. as nosocomial pathogens: microbiological, clinical, and epidemiological features, Clin Microbiol Rev 1996;9(2):148-65.

4. Demirtürk N, Demirdal T: Antibiyotiklerde direnç sorunu, Kocatepe Tıp Derg 2004;5(1):17-21.

5. Dizbay M, Cabadak H, Arman D: Hastane infeksiyonu etkeni Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii izolatları üzerine sefoperazonsulbaktamın etkinliğinin E-test yöntemiyle araştırılması, ANKEM Derg 2002,16(1):4-6.

6. Erol S, Yazgı H, Aktaş O, Özkurt Z: Nozokomiyal Acinetobacter izolatlarında antibiyotik direnci, Hastane İnfeksiyon Derg 2002;6(1):19-23.

7. Fernandez-Cuenca F, Pascual A, Ribera A et al: Diversidad clonaly sensibilidad a los antimicrobianos de Acinetobacter baumannii aislados en hospitales espanoles . Estudio multicentrico nacional: proyecto GEIH- Ab 2000, Enferma Infecc Microbiol Clin 2004;22(5):267-71.

8. Güdücüoğlu H, Berktaş M, Bozkurt H, Kurtoğlu MG, Gülmez S: Acinetobacter baumannii suşlarında 1997-2000 yıllarında gözlenen antibiyotik direnci, ANKEM Derg 2002;16(1):36-9.

9. Gürler N, Öngen B, Kurtay Demir F, Öksüz L, Karayay S, Töreci K: 1999 yılında cerahat, yara sürüntüsü ve benzeri örneklerden izole edilen mikroorganizmalar ve antimikrobik maddelere duyarlılıkları (özet), ANKEM Derg 2000;14:(2):161.

10. Karsligil T, Balci I, Zer Y: Antibacterial sensitivity of Acinetobacter strains isolated from nosocomial infections, J Int Med Res 2004; 32(4): 436-41.

11. Koneman EW, Allen SD, Janda WM, Schreckenberger PC, Winn Jr WC: Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. 4. baskı, s. 213-4, Lippincott, NewYork (1992).

12. National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS): Document M2-A6, Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Tests, 6th ed., Approved Standard, Vol.18, No:1, Villanova PA (1998).

13. Ruiz J, Nunez ML, Perez J, Simarro E, Martinez-Campos L, Gomez J: Evolution of resistance among clinical isolates of Acinetobacter over a 6-year period, Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1999;18(4):292-5.

14. Schreckenberger PC, Graevenitz A: Acinetobacter, Achromobacter, Alcaligenes, Moraxella, Methylobacterium, and other nonfermentative gram-negative rods, “Murray PR, Bran EJ, Pfaller MA, Tenover FC, Yolken RH (eds): Manual of Clinical Microbiology, 7.baskı” kitabında s. 539-43, ASM Press, Washington DC (1999).

15. Tatman-Otkun M, Gürcan Ş, Özer B, Türe M: Nozokomiyal Acinetobacter baumannii kökenlerinde 1994'den 2000'e yıllık antibiyotik direnç değişimi, ANKEM Derg 2003;17(1):1-6.

16. Toraman ZA, Çelik AÖ: Klinik örneklerden izole edilen Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter suşlarının çeşitli antibiyotiklere duyarlılıklarının araştırılması, Fırat Tıp Derg 2003; 8(1):20-2.

17. Yapar N, Erdenizmenli M, Gülay Z ve ark: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter ve Staphylococcus türlerinin antibiyotik direnci, İnfeksiyon Derg 2000;14(4):507-9.

18. Yaylı G, Aksoy S: Hastane infeksiyonlarından izole edilen Acinetobacter suşlarının antibiyotiklere duyarlılıkları, Türk Mikrobiyol Cem Derg 2003;33(1):61-3 .

___

ANKEM Dergisi
  • ISSN: 1301-3114
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1986
  • Yayıncı: Hira Gizem Fidan

14b6.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Pnömokok infeksiyonları ve korunma

Özlem TÜNGER

Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannıı suşlarının antibiyotik duyarlılıkları

M. Tevfik YAVUZ, İdris ŞAHİN, Mustafa BEHÇET, Elif ÖZTÜRK, Demet KAYA

Cerrahi alan infeksiyonlarında mikroorganizma profili ve antibiyotik duyarlılık durumu

Sesli Emel ÇETİN, Selçuk KAYA, Tekin TAŞ, Cicioğlu Buket ARIDOĞAN, Mustafa DEMİRCİ

Türkiye'de Streptococcus pneumoniae: Antibiyotiklere direnç, eritromisin direnç fenotipleri ve serotip dağılımı

Rahmiye BERKİTEN

Diyabetik ayak infeksiyonlarının aerobik bakteriyolojik analizi

Ergin Funda TİMURKAYNAK, AYŞE HANDE ARSLAN, Kıvanç ŞEREFHANOĞLU, HALE TURAN

Beyin - omurilik sıvısından izole edilen 45 M. tuberculosis suşunun E -test yöntemi ile antitüberküloz ilaçlara duyarlılıkları

Gönül ŞENGÖZ, Filiz YILDIRIM, KADRİYE KART YAŞAR, Denef BERZEG, Mehmet BAKAR, Özcan NAZLICAN

Yoğun bakım ünitelerindeki hastalarda intravasküler kateter kültürlerinin değerlendirilmesi

İlhan AFŞAR, Nükhet KURULTAY, Süreyya Gül YURTSEVER, Metin TÜRKER, Özlem Yüksel ERGİN, Karaayak Berrin UZUN

Ateşli çocuklarda ketoprofen ve parasetamolün ateş düşürücü etkilerinin karşılaştırılması

Semra AKGÖZ, Serpil CAN, Solmaz ÇELEBİ, Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU

Normal popülasyonda farengeal G grubu beta-hemolitik streptokok taşıyıcılığı

Aykut Ebru ARCA, Nihal KARABİBER, Mehmet KARAHAN, Gürbüz Arzu ERTAŞ

Febril nötropenik kanser hastalarında gözlenen infeksiyonlar ve tedavi başarısını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi

EYÜP NACİ TİFTİK, Özlem KANDEMİR, Elif ŞAHİN, Ali KAYA