Evaluation of maxillofacial fracture cases: A retrospective study

Aim: The purpose of this study is to characterize the fractures in relation to age, gender, mechanism of injury, and anatomic location of fractures. Materials and Method: Seventy-nine patients admitted to the Department of Oral and Maxillofacial Surgery of Kocaeli University Faculty of Dentistry between July 2013 and June 2018 with the diagnosis of the maxilla or mandible fracture and who have been treated, were included in our study. Data were collected regarding age, sex, etiology, time distribution, site of the fracture, treatment protocol and evaluated. Results: A total of 79 patients with 101 fractures were included in this study. The results were achieved from 58 (73.4%) males and 21 (26.6%) females, whose ages ranged from 7 to 65 years and the mean age was 31.36±13.07. Traffic accidents (30.4%) were the major cause of etiology of the trauma and followed by violence (27.8%) and falls (17.7%). The most common fractured anatomic sites were angulus (34.6%) and parasymphyseal regions (17.8%). Conclusion: Maxillofacial fractures result from various types of facial trauma. Traffic accident and violence are the most common etiological factors for these fractures. A deeper understanding of preventive actions to reduce falls, traffic accidents and aggression in the population can be beneficial to people in terms of quality of life.

Maksillofasiyal kırık olgularının değerlendirilmesi: Retrospektif bir çalışma

Amaç: Bu çalışmanın amacı kırıkların; yaş, cinsiyet, yaralanma mekanizması ve kırıkların anatomik lokasyonu ile ilişkilerinin karakterize edilmesidir. Gereç ve Yöntem: Maksilla veya mandibula kırığı tanısı ile Temmuz 2013-Haziran 2018 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Cerrahisi Anabilim Dalı'na başvuran ve tedavi edilen 79 hasta çalışmamıza dahil edildi. Yaş, cinsiyet, etiyoloji, zaman dağılımı, kırık yeri ve tedavi protokolleri ile ilgili veriler toplandı ve değerlendirildi. Bulgular: Bu çalışmaya 101 kırığı olan toplam 79 hasta dahil edildi. Sonuçlar, yaşları 7 ile 65 arasında değişen ve yaş ortalaması 31,36 ± 13,07 olan 58 (%73,4) erkek ve 21 (%26,6) kadından elde edildi. Trafik kazaları (%30,4) travma etiyolojisinin en önemli nedeniydi ve bunu darp (%27,8) ve düşmeler (%17,7) izlemekteydi. En sık kırılan anatomik bölgeler angulus (%34,6) ve parasimfiz bölgeler (%17,8) idi. Sonuç: Maksillofasiyal kırıklar çeşitli yüz travmalarından kaynaklanmaktadır. Trafik kazası ve darp, bu kırıklar için en yaygın etiyolojik faktörlerdir. Toplumdaki düşmeleri, trafik kazalarını ve saldırganlığı azaltmak için önleyici eylemlerin daha iyi anlaşılması, insanların yaşam kalitesi

Kaynakça

1. Adekeye EO. The pattern of fraclures of ihe facial skeleton in Kaduna, Nigeria. A survey of 1,447 cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1980; 49: 491-495.

2. Bochlogyros PN. A Retrospective study of 1521 mandibular fractures. J Oral Maxıllofac Surg 1985; 43: 597-599.

3. Haug RH, Prather J, Indresano AT. An epidemiologic survey of facial fractures and concomitant ınjuries. J. Oral Maxillofac Surg 1990; 48: 926-932.

4. Kahnberg KE, Göthberg KA. Le Fort fractures (I). A study of frequency, etiology and treatment. Int J Oral Maxillofac Surg 1987; 16: 154-159.

5. Mallett SP. Fractures of the jaw. A survey of 2124 cases. J Am Dent Assoc 1950; 41: 657-673.

6. Olafsson SH. Fractures of the facial skeleton in Reykjavik, Iceland, 1970-1979. (I) Mandibular fracture in 238 hospitalized patients, 1970-79. Int J Oral Surg 1984; 13: 495-505.

7. Olson RA, Fonseca RJ, Zeitler DL, Osbon DB. Fractures of the mandible: a review of 580 Cases. J. Oral Maxillofac Surg 1982; 40: 23-28.

8. Sawhney CP, Ahuja RB. Faciomaxillary fractures in North India. A statistical Analysis and Review of Management. Br J Oral and Maxillofac Surg 1988; 26: 430-434.

9. Thorn JJ, Mageltoft M, Hansen PK. Incidence and etiological pattern of jaw fractures in Greenland. Int J Oral Maxillofac Surg 1986;15:372-379.

10. Natu SS, Pradhan H, Gupta H, Alam S, Gupta S, et al. An epidemiological study on pattern and incidence of mandibular fractures. Plast Surg Int 2012; 2012: 834364.

11. Boffano P, Kommers SC, Karagozoglu KH, Forouzanfar T. Aetiology of maxillofacial fractures: a review of published studies during the last 30 years. Br J Oral Maxillofac Surg 2014; 52: 901-906.

12. Boffano P, Roccia F, Zavattero E, Dediol E, Uglesic V, Kovacic Z, et al. European maxillofacial trauma (EURMAT) project: A multicentre and prospective study. J Craniomaxillofac Surg 2015; 43: 62-70.

13. Allareddy V, Allareddy V, Nalliah RP. Epidemiology of facial fracture injuries. J Oral Maxillofac Surg 2011; 69: 2613-2618.

14. Lee KH. Interpersonal violence and facial fractures. J Oral Maxillofac Surg 2009; 67: 1878-1883.

15. Czerwinski M, Parker WL, Chehade A, Williams HB. Identification of mandibular fracture epidemiology in Canada: Enhancing injury prevention and patient evaluation. Can J Plast Surg 2008; 16: 36-40.

16. Kostakis G, Stathopoulos P, Dais P, Gkinis G, Igoumenakis D, Mezitis M, Rallis G. An epidemiologic analysis of 1,142 maxillofacial fractures and concomitant injuries. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2012; 114: 69- 73.

17. Gönüllü H, Karadaş S, Işık D, Koçak ÖF. Tekin H. Bir acil servise başvuran maksillofasiyal travma olguları: Retrospektif bir çalışma. Turk Plast Surg 2011; 19: 121-124.

18. Arslan ED, Solakoglu AG, Komut E, Kavalci C, Yilmaz F, Karakilic E, et al. Assessment of maxillofacial trauma in emergency department. World J Emerg Surg 2014; 9: 13- 14.

19. Ortakoğlu K, Saraçgil S, Üner E, Şener C. 37 hastada oluşan 63 maksillofasiyal fraktürde retrospektif bir çalışma. Cumhuriyet Üniv Diş Hek Fak Derg 2001; 4: 106-109.

20. Özgül Ö. Çene yüz kırıklarının demografik özellikleri ve etiyolojik faktörleri: Retrospektif çalışma. Selcuk Dent J 2018; 5: 67-72.

21. Naveen Shankar A, Naveen Shankar V, Hegde N, Sharma, Prasad R. The pattern of the maxillofacial fractures - a multicentre retrospective study. J Craniomaxillofac Surg 2012; 40: 675-679.

22. Bozkuş F, İynen İ, Şan İ. Maksillofasiyal travmalı hastaların retrospektif incelenmesi. Tıp Araştırmaları Dergisi 2011; 9: 10-16.

23. Şakrak T, Köse A, Karabağlı Y, Elmas İ, Tekgöz A, Çetin Ç. 232 maksillofasyal travmalı hastanın geriye dönük analizi ve kliniğimizde uygulanan tedavi protokolleri. Turk Plast Surg 2010; 18: 66-69.

24. Bereket C, Şener İ, Şenel E, Özkan N, Yilmaz N. Incidence of mandibular fractures in black sea region of Turkey. J Clin Exp Dent 2015; 7: 410-413.

25. Sakr K, Farag IA, Zeitoun IM. Review of 509 mandibular fractures treated at the University Hospital, Alexandria, Egypt. Br J Oral Maxillofac Surg 2006; 44: 107-111.

Kaynak Göster

464 330

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Oral ve maksillofasiyal patolojilerin incelenmesi: 5 yıllık retrospektif çalışma

EDA DİDEM YALÇIN, Çiğdem BOZAN

Cemento-ossifying Fibroma of the mandible: A case report with 2 - year follow-up

Tayfun CIVAK, FAYSAL UĞURLU

Correlations between fractal dimension of mandibular condylar bone and Degenerative Joint Disease - A CBCT based analysis

İSMAİL GÜMÜŞSOY, Şuayip B. DUMAN, İbrahim S. BAYRAKDAR, YASİN YAŞA, Binali ÇAKUR

Sebaceous glands within odontogenic cysts

FATMA NİHAN AKSAKALLI

Evaluation of maxillofacial fracture cases: A retrospective study

HATİCE HOŞGÖR, FATİH MEHMET COŞKUNSES, BAHADIR KAN

Onley blok greftleme sonrası kazanılan kemik miktarının dental volumetrik tomografi ile değerlendirilmesi

MUAMMER ÇAĞRI BURDURLU, FATİH CABBAR, VOLKAN ÇAĞRI DAĞAŞAN, Sezer IŞIKSAÇAN

Diş hekimlerinin enfeksiyon kontrolü, sterilizasyon ve dezenfeksiyon konusundaki duyarlılık ve uygulamaları

İSMAİL GÜMÜŞSOY, Fikriye KARTAL, DOĞUKAN YILMAZ, Hande TOPTAN, SELMA ALTINDİŞ, ŞUAYİP BURAK DUMAN

Alveol kret yetersizliğinin extraoral otojen onley kemik greftleri ile ogmentasyonda tünel ve krestal isizyon tekniklerinin karşılaştırılması

Tuba DEVELİ, Muazzez SÜZEN, NUR ALTIPARMAK, Abdullah ÖZEL, İ. Sina UÇKAN

Diş hekimliği öğrencilerinde periodontal risk faktörlerinin ve periodontal hastalık-sistemik bağlantı bilgisinin değerlendirilmesi

Ebru Özkan KARACA

Anterior Open Bite Treatment with Zygomatic Anchorage in Adult Patient: A case report

Defne ÇALDEMİR YANIK, Pınar ÜNLÜ KUTAY, SÖNMEZ FIRATLI