Herzberg’in Hijyen Faktörlerinin Çalışanların İşten Ayrılma Davranışlarına Etkisine Yönelik Bir Araştırma

Öz Örgütleri oluşturmak, oldukça zor ve maliyetli bir durumdur. Buzorlukları ortadan kaldırmak ve maliyetleri azaltmak çalışanların, işlerindentatmin olmalarına bağlıdır. Motivasyondaki amaç; çalışanların daha verimliçalışmalarını, istek ve arzularını artırmayı sağlamaktır. Kalıplaşmışmotivasyon araçlarını kullanmak her zaman olumlu performans sağlayamayabilir.Bu nedenle, günün şartlarına ve çalışanların ihtiyaçlarına göre farklımotivasyon araçlarını sunmak gerekir. Herzberg, iş yerinde hijyen etmenlerinbelli bir düzeyin altına düşmemesi gerektiğini vurgulamaktadır. Belli birdüzeyin altına düşmesi, çalışanın işinden, çevresinden, işletmeden, mesaiarkadaşlarından ve amirlerinden sıkılmasına ve devamsızlık, hastalık ve iştenayrılmasına neden olabilmektedir. Bu araştırmada Herzberg’in Hijyenfaktörlerinin çalışanların işten ayrılma niyetleri üzerindeki etkisiincelenmiştir. Bu amaçla Muş ilinde Kamu sektörü ve Özel sektörde faaliyetgösteren eğitim kurumlarında çalışan 132 kişinin görüşleri değerlendirilmiştir.Araştırma sonucunda Herzberg’in Hijyen faktörleri ile çalışanların işten ayrılmaniyetleri arasında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğugörülmüştür.
Anahtar Kelimeler:

Motivasyon, hijyen faktörler

Kaynakça

KAYNAKÇA

111924 27930

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler