Yüzeyel mesane tümöründe re tur tedavi seçeneklerini değiştirebilir mi?

Amaç: Bu çalışmada yüzeyel mesane tümörlü hastalarda, yeniden evreleme amaçlı transüretral mesane tümör rezeksiyonunun (Re-TURMT) tedavi şeklini değiştirip değiştiremeyeceği araştırıldı. Gereç ve Yöntem: Transüretral rezeksiyon (TUR) ve re-TURMT yapılan toplam 59 hasta (yaş ortalaması 63.25, yaş aralığı 29-85 olan 53 erkek, 6 kadın) çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalar yüzeyel mesane tümörü tanısı almıştı; 27 hastanın evresi pTa, 32 hastanın evresi pT1 idi. Tümörlerin grade dağılımı; 15 hastada grade I, 23 hastada grade II ve 21 hastada grade III idi. Re-TURMT ilk rezeksiyondan 4-6 hafta sonra yapıldı. Re-TURMT ilk rezeksiyon bölgesinden ve şüpheli lezyonlardan yapıldı. Tüm hastalar, tümöral lezyonlarının evresi, grade’i, tümör boyutu ve tümör lokalizasyonu açısından değerlendirildi. Onkolojik özellikler; rezidü tümör varlığı ve düşük evreleme sıklığı şeklinde değerlendirildi. Bulgular: Rezidü tümör 19 (% 32.20) hastada saptanmıştır. Bu hastaların evreleri; 15 hastada (%78.50) pT1, 4 hastada (%21.50) pTa idi. Tüm rezidü tümörler ilk rezeksiyon alanında veya rezeksiyon alanı sınırında saptandı. Düşük evreleme pT1 5 hastada (%26.31) gözlendi ve üç hastanın tanısı carsinoma in situ (CIS) olarak değişti. İlk evresi TaG1 olan hastalarda Re-TURMT sonrası patolojik tanıda değişiklik saptanmadı. Hiçbir hastada grade progresyonu gözlenmedi. Sonuç: Re-TURMT’de rezidüel tümör saptama oranı tüm yüzeyel mesane tümörlerinde düşük değildir. Patolojik tanı değişikliği saptanması ve ilk TUR’da düşük evreleme olasılığı nedeniyle Re-TURMT, özellikle pT1GIII yüzeyel mesane tümörlerinin tedavi seçeneklerinde değişikliğe neden olmaktadır.

Restaging transurethral resection for superficial bladder tumor; may it changes the treatment options?

Objective: This study was an evaluation of whether restaging transurethral resection of superficial bladder tumor(TUR-BT) may change the treatment modalities in patients with superficial bladder tumor. Material and Methods: A total of 59 patients with mean age of 63.25 years; range 29-85, (53 male, 6 female) who underwent transurethral resection (TUR) and restaging TUR-BT were enrolled. All patients were diagnosed to have superficial bladder tumor; pTa 27 patients, pT1 32 patients. The grades of the tumors were; 15 patients had grade I, 23 patients had grade II and 21 patients had grade III. Restaging TUR (Re-TUR) was done after 4-6 weeks of the first resection. The tumoral lesions were evaluated in terms of stage, grade, tumor volume and tumor location. The repeat resection was done from the region of initial resection and suspicious lesions. The oncologic findings were evaluated in terms of presence of residual tumor and incidence of under staging. Results: Residual tumor was found in 19 (32.20%) patients, including pT1 15(78.49%) patients and pTa 4 (21.50%) patients and all the tumor were detected at the regions of initial resection. Under staging was observed in 5 pT1 (26.31%) patients, and three patients changed diagnosis to carcinoma insitu (CIS). None of the patients with Ta grade 1 showed under staging or change in diagnosis at Re-TUR. No patient showed progression regards of grades. Conclusion: The rate of detecting residual tumoral lesions at restaging transurethral resection is not low in all pathological subgroups. The alterations of pathological diagnosis at Re-TUR and the under staging at initial TUR mandated the change in the treatment options especially in pT1 grade III cases.

Kaynakça

1.Torti FM, Lum BL: Superficial bladder cancer, risk of the recurrence and potential role for interfereon therapy. Cancer; 59: 613-616, 1987.

2.Hary WH, S. Machele D and Guido D.: Can Restaging Transurethral resection of T1 bladder cancer select patients for immediate cystectomy? J. Urol, 177: 75-79, 2007.

3.Andius P and Holmang S: Bacillus Calmette-Guerin therapy in stage Ta/T1 bladder cancer: prognostic factors for time to recurrence and progression. BJU Int, 93: 98, 2003.

4.Shahin O, Thalman GN, Rentsch C et al: A retrospective analysis of 153 patients treated with or without intravesical BCG for primary stage T1 grade 3 bladder cancer: recurrence, progression and survival. J Urol, 169: 96, 2003.

5.Klän, R., Loy, V. and Huland, H.: Residual tumor discovered in routine second transurethral resection in patients with stage T1 transitional cell carsinoma of the bladder. J Urol, 146: 316, 1991.

6.Köhrmann, KU, Woeste M, Kappes J et al: Der Wert der transurethralen Nachresektion beim oberflächlichen Harnblasenkarzinom. Akt Urol, 25: 208, 1994.

7.Mersdorf A, Brauers A, Wolff JM. et al: 2nd TUR for superficial bladder cancer: a must ? J Urol, suppl., 159: 143, abstract 542, 1998.

8.Herr, HW: The value of a second transurethral resection in evaluating patients with bladder tumors. J Urol, 162: 74, 1999.

9.Kurth KH, Bouffioux, C, Sylvester R et al M.: Treatment of superficial bladder tumors: achievements and needs. The EORTC Genitourinary Group. Eur Urol, 37: 1,2000.

10.Bouffioux Ch, Kurth K H, Bono A et al: Intravesical adjuvant chemotherapy for superficial transitional cell bladder carcinoma: result of 2 European Organization for Research and Treatment of Cancer randomized trials with mitomycin C and doxorubicin comparing early versus delayed instillations and short-term versus long-term treatment. J Urol, 153: 934, 1995.

11.Cookson MS, Herr HW, Zhang ZF. et al: The treated natural history of high risk superficial bladder cancer: 15-year outcome. J. Urol, 158: 62, 1997.

12.Schwaibold HE, Treiber U, Kuebler, H et al: Second transurethral resection detects histopathological changes worsening the prognosis in 25 % of patients with T1 bladder cancer. J Urol, suppl., 163: 153, abstract 680, 2000.

13.Dalbagani G, Herr HW and Reuter VE: Impact of second transurethral resection on staging of T1 bladder cancer. Urol 60:822, 2002.

14.Zurkirchen MA, Sulser T, Gaspert, A et al: Second transurethral resection of superficial transitional cell carcinoma of the bladder: a must even for experienced urologist. Urol Int, 72: 99, 2004.

15.Brausi M, Collette L, Kurth K et al: Variability in the recurrence rate at first follow-up cystoscopy after TUR in stage Ta T1 transitional cell carsinoma of the bladder: a combined analysis of seven EOTRC studies. Eur Urol, 41: 523, 2002.

16.Babjuk M, Oosterlinck W, Sylvester R et al: Guidelines on TaT1 (Non-muscle invasive) Bladder Cancer European Association of Urology 2009, p 6-7.

17.Sidransky D, Frost P, von Eschenbach A et al: Clonal origin bladder cancer. N Engl J Med, 326: 737, 1992.

18.Habuchi, T, Takahashi R, Yamada H et al: Metachronous multifocal development of urothelial cancers by intraluminal seeding. Lancet, 342: 1087, 1993.

19.Harry WH: Restaging transurethral resection of high risk superficial bladder cancer improves the initial response to bacillus calmette-guerin therapy. J Urol 174, 2134-2137, 2005.

20.Marco OG, Christine S, Xenia S et al: Effect of routine repeat transurethral resection for superficial bladder cancer: A long-term observational study. J Urol 170:433-437, 2003.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

42231

Sayıdaki Diğer Makaleler

Unutulan double j stent: Rezidüel stent parçaları ve bir sağlık problemi

Kazım YELSEL, Murat KOBANER, Ergun ALMA, Ali AYYILDIZ

Üriner endometriozis

Yüksel YILMAZ, M. Ümit BAYOL, Aziz PEKER, Alper DİRİK, Sıtkı ÜN

Transrektal ultrason eşliğinde yapılan prostat biyopsisinde ağrı düzeyinin yaş ve coğrafi bölge ile ilişkisi

Metin İshak ÖZTÜRK, Orhan KOCA, EYÜP VELİ KÜÇÜK, Muzaffer Oğuz KELEŞ, Mustafa GÜNEŞ, Muhammet İhsan KARAMAN

Semptomatik kronik prostatitli hastalarda ejakülasyonun serum prostat spesifik antijen düzeyleri üzerine etkisi

Musa SARAÇOĞLU, Alev USLU, Aydın AYDINLI

Nadir bir üretra anomalisi: İnkomplet üretral duplikasyon

Haluk SÖYLEMEZ, Berk BURGU, Hakan ÇAKICI

Mesanenin enflamatuvar psödotümörü: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Doğan ATILGAN, Nihat ULUOCAK, Fikret ERDEMİR, Reşit Doğan KÖSEOĞLU, Bekir Süha PARLAKTAŞ, Adem YAŞAR

Yüzeyel mesane tümöründe re tur tedavi seçeneklerini değiştirebilir mi?

SACİT NURİ GÖRGEL, Mahmoud MUSTAFA, Cengiz GİRGİN, Çetin DİNÇEL

Lökositospermi tedavisinin semen parametreleri ve gebelik üzerine olan etkisi

Fikret ERDEMİR, Fatih FIRAT, Doğan ATILGAN, Nihat ULUOCAK, Bekir Süha PARLAKTAŞ, Adem YAŞAR

Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan kadında üretral divertikül: Olgu sunumu

Cengiz KARA, Ali ÜNSAL

Tüplü ve tüpsüz perkütan nefrolitotomi yapılan olguların hematolojik, biyokimyasal parametreler ve ameliyat sonrası analjezik ihtiyaçları açısından değerlendirilmesi

Ali GÜNEŞ, Hasan ALTAŞ, Ali BEYTUR, ENDER GEDİK