Semptomatik kronik prostatitli hastalarda ejakülasyonun serum prostat spesifik antijen düzeyleri üzerine etkisi

Amaç: Prostat spesifik antijen (PSA) artışına yol açabilen faktörlerden kronik prostatit ve ejekulasyonun etkisi birlikte değerlendirildi. (kronik prostatit olan hastalarda ejakülasyon PSA üzerindeki etkisi olursa daha iyi olur.) Gereç ve yöntem: National Institutes of Health (NIH) prostatit sınıflandırmasına göre kategori II, III-A ve III-B grubunda bulunan 43 hasta ile kontrol grubundaki 12 birey ejekulasyondan hemen önceki ve 30 dakika sonraki serum PSA değerleri ile incelendi. Bulgular: Ejakülasyon öncesi ve sonrası serum PSA değerleri karşılaştırıldığında tüm hasta grupları ve kontrol grubunda ejekulasyonla ortaya çıkan anlamlı bir artış gözlendi. Ejakülasyon ile gözlenen PSA artış oranları tüm hastalarda %84.58, kategori II hastalarda %206.34, kategori III-A hastalarda %26.22 ve kategori III-B hastalarda %32.94, kontrol grubunda da %15.45 olarak bulundu. Kategori II grubunda bulunan hastalardan U.urealyticum ile infekte olanlardaki PSA artış oranı %413,32, S.aureus ile infekte olanlardaki PSA artış oranı ise %32.54 olarak bulundu. Ejakülasyonla ortaya çıkan PSA artış oranlarının karşılaştırılmasında hastalar ve kontrol grubu arasında anlamlı farklılık gözlenmedi. Hasta alt gruplarının kendi aralarında ve kontrol grubu ile karşılaştırılmasında da PSA artış oranlarında istatistiksel anlamlılık gözlenmedi. Bununla birlikte U. urealyticum ile infekte olan hastalarda ejekulasyon ile ortaya çıkan PSA artış oranları dikkat çekici idi Sonuç: Kronik prostatit serum PSA düzeylerini artırabilir, bu artış ejekulasyon sonrası daha belirgindir. Ejekulasyon ile ortaya çıkan artışın özellikle kronik bakteriyel prostatitli hastalarda PSA’nın seminal plasmadan kana geçişinin artmasına bağlı olduğu düşünülebilir.

Effect of ejaculation on prostate specific antigen (PSA) in patients with chronic prostatitis

Objective: To investigate the effect of ejaculation on prostate specific antigen (PSA) in patients with chronic prostatitis. Materials and methods: The study included 43 patients with chronic prostatitis. The patients were classified according to National Institutes of Health (NIH) classification into categories II, III-A and III-B. The control group included 12 patients. PSA was measured just before and half an hour after ejaculation in all patients and control group as well. Results: The increment percentages in serum PSA levels in all patients with ejaculation was 84.58%; in categories II, III-A and III-B were 206.34%, 26.22% and 32.94%, respectively. PSA increment percentage was 412,32% in patients who were in category II, infected with Ureaplasma urealyticum, while in those who were infected with Staphylococcus aureus PSA increment percentage was 32,54%. There was a significant increase in serum PSA levels after ejaculation in all patients and the control group. But there was no significant difference between all patients and the control group in terms of serum PSA increment percentages. Also, there were no significant difference between categories and compared to the control group regarding serum PSA increment percentages. Conclusions: Chronic prostatitis can lead to an increase in serum PSA levels which is particularly significant after ejaculation. It must be emphasized that highest serum PSA increment percentages after ejaculation were detected in patients who were infected with Ureaplasma urealyticum. These findings support the theory that chronic prostatitis patients, increase with ejaculation is due to PSA transfer from seminal plasma to blood.

Kaynakça

1.Glenski WJ, Klee GG, Bergstralh EJ et al: Prostate-specific antigen: establishment of the reference range for the clinically normal prostate gland and the effect of digital rectal examination, ejaculation, and time on serum concentrations. Prostate 21:99-110, 1992.

2.Simak R, Madersbacher S, Zhang ZF et al: The impact of ejaculation on serum prostate specific antigen. J Urol 150:895-897, 1993.

3.Kirkali Z, Kirkali G, Esen A: Effect of ejaculation on prostate-specific antigen levels in normal men. Eur Urol 27:292-294, 1995.

4.Netto NR Jr, Apuzzo F, de Andrade E, et al: The effects of ejaculation on serum prostate specific antigen. J Urol 155:1329-1331, 1996.

5.Heidenreich A, Vorreuther R, Neubauer S et al: The influence of ejaculation on serum levels of prostate specific antigen. J Urol 157:209-211, 1997.

6.Stenner J, Holthaus K, Mackenzie SH et al: The effect of ejaculation on prostate-specific antigen in a prostate cancer-screening population. Urology 51:455-459, 1998.

7.Yavascaoglu I, Savci V, Oktay B et al: The effects of ejaculation on serum prostate-specific antigen (PSA). Int Urol Nephrol 30:53-58, 1998.

8.Tchetgen MB, Song JT, Strawderman M et al: Ejaculation increases the serum prostate-specific antigen concentration. Urology 47:511-516, 1996.

9.Zisman A, Soffer Y, Siegel YI et al: Postejaculation serum prostate-specific antigen level. Eur Urol. 32:54-57, 1997.

10.Herschman JD, Smith DS, Catalona WJ: Effect of ejaculation on serum total and free prostate-specific antigen concentrations. Urology 50:239-243, 1997.

11.Neal DE Jr, Clejan S, Sarma D et al: Prostate specific antigen and prostatitis. I. Effect of prostatitis on serum PSA in the human and nonhuman primate. Prostate 20:105-111, 1992.

12.Yamamoto M, Hibi H, Miyake K: Prostate-specific antigen levels in acute and chronic bacterial prostatitis. Hinyokika Kiyo 39:445-449, 1993.

13.Hasui Y, Marutsuka K, Asada Y et al: Relationship between serum prostate specific antigen and histological prostatitis in patients with benign prostatic hyperplasia. Prostate 25:91-96, 1994.

14.Nadler RB, Humphrey PA, Smith DS et al: Effect of inflammation and benign prostatic hyperplasia on elevated serum prostate specific antigen levels. J Urol 154:407-413, 1995.

15.Hoekx L, Jeuris W, Van Marck E et al: Elevated serum prostate specific antigen (PSA) related to asymptomatic prostatic inflammation. Acta Urol Belg. 66:1-2, 1998.

16.Schatteman PH, Hoekx L, Wyndaele JJ et al: Inflammation in prostate biopsies of men without prostatic malignancy or clinical prostatitis: correlation with total serum PSA and PSA density. Eur Urol 37:404-412, 2000.

17.Okada K, Kojima M, Naya Y et al: Correlation of histological inflammation in needle biopsy specimens with serum prostate- specific antigen levels in men with negative biopsy for prostate cancer. Urology 55:892-898, 2000.

18.Potts JM: Prospective identification of National Institutes of Health category IV prostatitis in men with elevated prostate specific antigen. J Urol 164:1550-1553, 2000.

19.Karazanashvili G, Managadze L: Prostate-specific antigen (PSA) value change after antibacterial therapy of prostate inflammation, as a diagnostic method for prostate cancer screening in cases of PSA value within 4-10 ng/ml and nonsuspicious results of digital rectal examination. Eur Urol 39:538-543, 2001.

20.Pansadoro V, Emiliozzi P, Defidio L et al: Prostate-specific antigen and prostatitis in men under fifty. Eur Urol 30:24-27, 1996.

21.Tchetgen MB,Oesterling JE: The effect of prostatitits, urinary retantion, ejeculation and ambulation on the serum prostate-specific antigene concentration, Urol Clin North Am 24:283-291, 1997.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

40631

Sayıdaki Diğer Makaleler

Yüzeyel mesane tümöründe re tur tedavi seçeneklerini değiştirebilir mi?

SACİT NURİ GÖRGEL, Mahmoud MUSTAFA, Cengiz GİRGİN, Çetin DİNÇEL

Transrektal ultrason eşliğinde yapılan prostat biyopsisinde ağrı düzeyinin yaş ve coğrafi bölge ile ilişkisi

Metin İshak ÖZTÜRK, Orhan KOCA, EYÜP VELİ KÜÇÜK, Muzaffer Oğuz KELEŞ, Mustafa GÜNEŞ, Muhammet İhsan KARAMAN

Mesanenin enflamatuvar psödotümörü: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Doğan ATILGAN, Nihat ULUOCAK, Fikret ERDEMİR, Reşit Doğan KÖSEOĞLU, Bekir Süha PARLAKTAŞ, Adem YAŞAR

Lökositospermi tedavisinin semen parametreleri ve gebelik üzerine olan etkisi

Fikret ERDEMİR, Fatih FIRAT, Doğan ATILGAN, Nihat ULUOCAK, Bekir Süha PARLAKTAŞ, Adem YAŞAR

Tüplü ve tüpsüz perkütan nefrolitotomi yapılan olguların hematolojik, biyokimyasal parametreler ve ameliyat sonrası analjezik ihtiyaçları açısından değerlendirilmesi

Ali GÜNEŞ, Hasan ALTAŞ, Ali BEYTUR, ENDER GEDİK

Üriner endometriozis

Yüksel YILMAZ, M. Ümit BAYOL, Aziz PEKER, Alper DİRİK, Sıtkı ÜN

Semptomatik kronik prostatitli hastalarda ejakülasyonun serum prostat spesifik antijen düzeyleri üzerine etkisi

Musa SARAÇOĞLU, Alev USLU, Aydın AYDINLI

Unutulan double j stent: Rezidüel stent parçaları ve bir sağlık problemi

Kazım YELSEL, Murat KOBANER, Ergun ALMA, Ali AYYILDIZ

Nadir bir üretra anomalisi: İnkomplet üretral duplikasyon

Haluk SÖYLEMEZ, Berk BURGU, Hakan ÇAKICI

Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan kadında üretral divertikül: Olgu sunumu

Cengiz KARA, Ali ÜNSAL