Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan kadında üretral divertikül: Olgu sunumu

Üretral divertikül kadınlarda nadir olup genellikle 3. ve 5. dekatlar arasında görülmekle birlikte yenidoğan ve genç kadınlarda da rapor edilmiştir. Üretral divertikülü olan kadınlarda tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu (İYE), inkontinans ve dizüri en sık görülen semptomlardır. İşeme sonrası damlama, üretral ağrı, hassas periüretral kitle ve/veya fizik muayene sırasında üretradan pürülan mayi boşalması gibi patognomonik bulgular daha az sıklıkta görülür. Hastaların çoğunda divertikül tanısı koymada gecikme olduğu bilinmektedir. Divertikülden şüphelenmek ve uygun radyolojik görüntüleme tanının kritik basamaklarıdır. Burada, üretral divertiküle bağlı olarak uzun zamandır tekrarlayan İYE olan kadın hastamızı sunuyoruz.

Urethral diverticulum with recurrent urinary infections in a woman: Case report

Urethral diverticulum in women is uncommon and usually presents between the decades third and fifth, although it has been reported in neonates and young women. A history of recurrent urinary tract infections (UTIs), incontinence, and dysuria are some of the most common presenting symptoms in women with urethal diverticulum. The pathognomonic presentation of post-void dribbling, urethral pain, tender periurethral mass and/or expression of pus from the urethra on physical examination are uncommon. It is well recognized that there is often a delay in the diagnosis of diverticulum in the majority of patients. Suspicion of a urethral diverticulum and appropriate radiologic imaging are critical steps in establishing the diagnosis. Here, we report a case of one such diverticulum in a female patient with recurrent UTIs for a long time.

Kaynakça

1.Ganabathi K, Leach GE, Zimmern PE, et al: Experience with the management of urethral diverticulum in 63 women. J Urol. 152: 1445-1452, 1994.

2.Patel AK, Chapple CR: Female urethral diverticula. Curr Opin Urol. 16(4): 248-254, 2006.

3.Aspera AM, Rackley RR, Vasavada SP: Contemporary evaluation and management of the female urethral diverticulum. Urol Clin North Am. 29: 617-624, 2002.

4.Romanzi LJ, Groutz A, Blaivas JG et al: Urethral diverticulum in women: diverse presentations resulting in diagnostic delay and mismanagement. J Urol. 164: 428-433, 2000.

5.Leach GE, Schmidbauer CP, Hadley HR, et al: Surgical treatment of female urethral diverticulum. Semin Urol. 4: 33-42, 1986.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

851173

Sayıdaki Diğer Makaleler

Mesanenin enflamatuvar psödotümörü: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Doğan ATILGAN, Nihat ULUOCAK, Fikret ERDEMİR, Reşit Doğan KÖSEOĞLU, Bekir Süha PARLAKTAŞ, Adem YAŞAR

Lökositospermi tedavisinin semen parametreleri ve gebelik üzerine olan etkisi

Fikret ERDEMİR, Fatih FIRAT, Doğan ATILGAN, Nihat ULUOCAK, Bekir Süha PARLAKTAŞ, Adem YAŞAR

Tüplü ve tüpsüz perkütan nefrolitotomi yapılan olguların hematolojik, biyokimyasal parametreler ve ameliyat sonrası analjezik ihtiyaçları açısından değerlendirilmesi

Ali GÜNEŞ, Hasan ALTAŞ, Ali BEYTUR, ENDER GEDİK

Unutulan double j stent: Rezidüel stent parçaları ve bir sağlık problemi

Kazım YELSEL, Murat KOBANER, Ergun ALMA, Ali AYYILDIZ

Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan kadında üretral divertikül: Olgu sunumu

Cengiz KARA, Ali ÜNSAL

Transrektal ultrason eşliğinde yapılan prostat biyopsisinde ağrı düzeyinin yaş ve coğrafi bölge ile ilişkisi

Metin İshak ÖZTÜRK, Orhan KOCA, EYÜP VELİ KÜÇÜK, Muzaffer Oğuz KELEŞ, Mustafa GÜNEŞ, Muhammet İhsan KARAMAN

Üriner endometriozis

Yüksel YILMAZ, M. Ümit BAYOL, Aziz PEKER, Alper DİRİK, Sıtkı ÜN

Yüzeyel mesane tümöründe re tur tedavi seçeneklerini değiştirebilir mi?

SACİT NURİ GÖRGEL, Mahmoud MUSTAFA, Cengiz GİRGİN, Çetin DİNÇEL

Nadir bir üretra anomalisi: İnkomplet üretral duplikasyon

Haluk SÖYLEMEZ, Berk BURGU, Hakan ÇAKICI

Semptomatik kronik prostatitli hastalarda ejakülasyonun serum prostat spesifik antijen düzeyleri üzerine etkisi

Musa SARAÇOĞLU, Alev USLU, Aydın AYDINLI