Tüplü ve tüpsüz perkütan nefrolitotomi yapılan olguların hematolojik, biyokimyasal parametreler ve ameliyat sonrası analjezik ihtiyaçları açısından değerlendirilmesi

Amaç: Bu çalışmada, perkütan nefrolitotomi (PNL) ameliyatı sonrası nefrostomi tüpü takılan ve takılmayan olguları, hemogram ve biyokimyasal değişiklikler, postoperatif analjezik ihtiyacı, vizüel analog ağrı skorları, hastanede kalış süreleri, komplikasyonları bakımından karşılaştırdık. Gereç ve Yöntem: Tek taraflı PNL ameliyatı yapılan 50 hasta çalışmaya alındı. Bu hastalardan 25’ine post-op nefrostomi tüpü takılmadı. Bütün hastaların ameliyat öncesi incelemeleri, ameliyat pozisyonu, ameliyat tekniği, anestezi protokolü aynıydı. Ameliyat edilen tüplü ve tüpsüz hastaların hemogram düşme oranları, biyokimyasal parametrelerdeki değişiklikler, ameliyat sonrası analjezik ihtiyaçları, vizüel analog skorlar, hastanede kalış süreleri ve komplikasyonlar bakımından karşılaştırıldı. Bulgular: Operasyon tarafı ve giriş polü açısından iki grup arasında istatistiksel fark saptanmadı. Operasyon süresi, pnömotik litotriptör vuru sayısı, kullanılan irrigasyon sıvısı hacmi ve operasyon sonrası hastanede kalış süresi ortalamaları istatistiksel olarak tüplü grupta daha yüksekti. Ameliyat sonrası ortalama üretral kataterizasyon süresi arasında fark bulunamadı. Taştan tam temizlenme oranları açısından iki grup arasında anlamlı fark görülmedi. İki grup arasında biyokimyasal ve hemogram parametrelerinde ameliyat öncesi ve sonrası ortalamalar arasında fark olmadığı tespit edildi. Operasyon sonrası ağrı kontrolü amacıyla uygulanan analjezik miktarı tüpsüz grupta daha düşük olmasına rağmen gruplar arası fark istatistiksel olarak anlamsızdır. Vizüel analog ağrı skoru her iki grupta 1. saatten 24. saate kadar istatistiksel olarak oldukça anlamlı biçimde azaldı. Hastanede kalış süresi tüpsüz olgularda 1,8 gün iken, tüplü grupta 4,1 gün olarak hesaplandı. Sonuç: Çalışmamızda tüpsüz PNL'nin, belirgin hidronefrozu olmayan, karşı böbreği sağlam, hafif–orta taş yükü olan böbrek taşlarının tedavisinde uygulanabileceğini göstermektedir.

Evalution of biochemical parameters, hemogram levels and postoperative analgesic requirements of tubing an tubeless percutaneous nephrolithotomy

Objective: In this study, we aimed to compare biochemical, hemogram levels, postoperative analgesic requirements, visual analog scales, length of hospital stay and the complications of tubeless and tubing percutaneousnephrolithotomy. Materials and Methods: The fifty patients who underwent one sided PNL operations were included the study. Among of them tube was not applicated to the 25 patients. Position, technique and anaesthetic protocol were standardized. We analysed hemogram falling levels, biochemical parameters, postoperative analgesic requirements, visual analog scales, length of hospital stay and the complications of tubeless and tubing percutaneous nephrolithotomy patients who were operated. Results: There was no statistically significant differences between groups for the operation side and introducing pole. Operation time, pneumotic lithotriptor beat counts, length of stay at hospital and volume irrigation solution were statistically higher than the tubeless group. Length of indwelling ureter catheter time was not statistically significant. Both groups were similar in stoneless success rate. Levels of biochemical and haematologic parameters were similar. Postoperative analgesic requirements were lower than tubing group. These difference was not statistically significant. Visual analogue scale levels were decreased statistically at 1–24th hours in both groups. Length of hospital stay 1,8 and 4,1 days tubeless and tubing group, respectively. Conclusion: We think that tubeless PNL may be suitable for the patients with nonsignificant hydronephrosis, with intact counter side kidney, with mild-moderate stone load and applicatable for simple kidney stone disease treatment after full stoneless and problemless procedure.

Kaynakça

1.Akıncı M, Esen T, Tellaloğlu S. Urinary stone disease in Turkey; an update epidemiologyical study. Eur Urol 1991; 20: 200-203.

2.Fernstrom I, Johnson B. Percutaneus pyelolithotomy: A new extraction technique. Scand J Urol Nephrol .1976; 10: 257.

3.Matlaga BR, Assimos DG. Changing indications of open stone surgery. Urology 2002; 59: 490-494.

4.Demirci D, Sofikerim M, Caniklioğlu M, ve ark. Çocuk Hasta Grubunda Perkütan Nefrolitotomi. Erciyes Tıp Dergisi 2009; 31: 49-52.

5.Romero OJ, Gomez FA, Feltes OJA, et al Endourological treatment of upper urinary tract lithiasis in children. Act. Urol Esp. 2007; 31: 532-540.

6.Sahin A, Atsu N, Erdem E, et al. Percutaneous nephrolithotomy in older children. J Ped Surg 2000; 35: 1336-1338.

7.Tefekli A, Altundere F, Tepeler K, et al. Tubeless percutaneous nephrolithotomy in sellected patients: a prospective randomized comparison. Endourology 2006; 32: 240-247.

8.Segura JW. Percutaneous Nephrolithotomy: Technique, indications, and complications. AUA Guidelines 1993; 12: 154.

9.Menon M, Parulkar BG, Drach GW. Urinary lithiasis: Etiology, diagnosis and medical treatment. In: Walsh RC, Retik AB, Vaughan AB, Wein AJ. Campbell’s Urology. 7th ed. London. WB Sounders Company; 1998. p.2659-2749.

10.Candela J, Daidoff R, Gerspach J, et al. Tubeless surgery: A new advance in the technique of percutaneous renal surgery. Tech Urol 1997; 3: 6-11.

11.Winfield HN, Weyman P, Clayman RV. Percutaneous nephrolithotomy: Complications of premature nephrostomy tube removal. J Urol 1986; 136: 77-79.

12.Pietrow PK, Auge BK, Lallass CD. Pain after percutaneous nephrolithotomy: Impact of nefrostomy tube size. J Endourol 2003; 17: 411-415.

13.Liatsikos EN, Hom D, Dinlenc CZ. Tail stent versus re-entry tube: A randomized comparison after percutaneous stone extraction. Urology 2002; 59: 15-21.

14.Bellman GC, Daidoff R, Candela J. Tubeless percutaneous renal surgery. J Urol 1997; 157: 1578-1582.

15.Feng MI, Tamaddon K, Mikhail A. Prospective randomized study of various techniques of percutaneous nephrolithotomy. Urology 2001; 58: 345-350.

16.Karami H, Gholamrezaie HR. Totally tubeless percutaneous nephrolithotomy in sellected cases. J Endourol 2004; 18: 475-476.

17.Bdesha AS, Jones CR, North EA. Routine placement of nefrostomy tube is not necessary after percutaneous nephrolithotomy. Br J Urol 1997; 79: 1.

18.Limb J, Bellman GC. Tubeless percutaneous renal surgery: Review of first 112 cases. Urology 2002; 59: 527-531.

19.Atici B, Zeren S, Aribogan A. Hormonal and hemodynamic chages during percutaneous nephrolithotomy. Int Urol Nephrol 2001; 32: 311-314.

20.Aron M, Goel R, Kesarwani PK, et al. Hemostasis in tubeless PNL: Point of technique. Urol int 2004; 73: 244-247.

21.Yew J, Bellman G. Modified tubeless percutaneous nephrolithotomy using a tail stent. Urology 2003; 62: 346-349.

22.Yang RM, Bellman GC. Tubeless percutaneous renal surgery in obes patient. Urology 2005; 66: 500-504.

23.Menon M, Parulkar BG, Drach GW. Urinary lithiasis: Etiology, diagnosis and medical treatment. In: Walsh RC, Retik AB, Vaughan AB, Wein AJ. Campbell’s Urology. 7th ed. London. WB Sounders Company; 1998. p. 2659-2749.

24.Jou YC, Cheng MC. Nephrostomy tube- free percutaneous nephrolithotomy for patients with large stones and staghorn stones. Urology 2006; 67: 30-34.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

38931

Sayıdaki Diğer Makaleler

Yüzeyel mesane tümöründe re tur tedavi seçeneklerini değiştirebilir mi?

SACİT NURİ GÖRGEL, Mahmoud MUSTAFA, Cengiz GİRGİN, Çetin DİNÇEL

Mesanenin enflamatuvar psödotümörü: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Doğan ATILGAN, Nihat ULUOCAK, Fikret ERDEMİR, Reşit Doğan KÖSEOĞLU, Bekir Süha PARLAKTAŞ, Adem YAŞAR

Tüplü ve tüpsüz perkütan nefrolitotomi yapılan olguların hematolojik, biyokimyasal parametreler ve ameliyat sonrası analjezik ihtiyaçları açısından değerlendirilmesi

Ali GÜNEŞ, Hasan ALTAŞ, Ali BEYTUR, ENDER GEDİK

Lökositospermi tedavisinin semen parametreleri ve gebelik üzerine olan etkisi

Fikret ERDEMİR, Fatih FIRAT, Doğan ATILGAN, Nihat ULUOCAK, Bekir Süha PARLAKTAŞ, Adem YAŞAR

Üriner endometriozis

Yüksel YILMAZ, M. Ümit BAYOL, Aziz PEKER, Alper DİRİK, Sıtkı ÜN

Transrektal ultrason eşliğinde yapılan prostat biyopsisinde ağrı düzeyinin yaş ve coğrafi bölge ile ilişkisi

Metin İshak ÖZTÜRK, Orhan KOCA, EYÜP VELİ KÜÇÜK, Muzaffer Oğuz KELEŞ, Mustafa GÜNEŞ, Muhammet İhsan KARAMAN

Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan kadında üretral divertikül: Olgu sunumu

Cengiz KARA, Ali ÜNSAL

Semptomatik kronik prostatitli hastalarda ejakülasyonun serum prostat spesifik antijen düzeyleri üzerine etkisi

Musa SARAÇOĞLU, Alev USLU, Aydın AYDINLI

Unutulan double j stent: Rezidüel stent parçaları ve bir sağlık problemi

Kazım YELSEL, Murat KOBANER, Ergun ALMA, Ali AYYILDIZ

Nadir bir üretra anomalisi: İnkomplet üretral duplikasyon

Haluk SÖYLEMEZ, Berk BURGU, Hakan ÇAKICI