Üreter taşlarının extracorporeal shock wave litotripsi ile tedavisi: Klinik sonuçlarımız

Bu çalışmada İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.Üroloji Kliniğinde Ocak 2003-Mayıs 2008 tarihleri arasında Extracorporeal Shock Wave Litotripsi (ESWL) ile tedavi edilmiş 106 hastanın değerlendirilmesi amaçlandı. Hastaların 77’si erkek (%72.6), 29’u kadın (%27.4) ve yaş ortalaması 45.32±14.08 idi. Hastalar taşların üreterdeki lokalizasyonlarına göre 3 gruba ayrıldı. Kırkdört hastada üst, 26 hastada orta ve 36 hastada üreter alt ucunda taş mevcuttu. Gruplar taşsızlık oranı, taş boyutu, ortalama ve toplam şok sayısı ve seans sayıları yönünden karşılaştırıldı. İstatistiksel analizler Ki-Kare ve Pearson korelasyon testleri kullanılarak yapıldı. Toplam başarı oranı %83’tü. Bu oran sırasıyla üst uç taşları için %86.6, orta bölüm taşları için %88.5 ve alt uç taşları için %75 olarak bulundu. Yalnızca seans sayısının başarı oranını etkilediği izlendi (p=0.028). ESWL ayaktan uygulanabilme, anestezi gerektirmeme ve düşük morbidite gibi avantajlara sahip non-invaziv bir tedavidir ve taş üreterin neresinde olursa olsun üreter taşlarının tedavisinde ilk seçenektir.

The treatment of ureteral stones with extracorporeal shock wave lithotripsy: Our clinical outcomes

The aim of this study was to evaluate 106 patients treated with Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) for ureteral stones between January 2005 and May 2008 in 1st Urology Department of Izmir Atatürk Training and Research Hospital. Seventy-seven patients (72.6%) were male, twenty-nine patients were female with mean age of 45.32±14.08. Patients were diveded into three groups according to the location of ureteric stones. Fourty-four patients had upper, 26 middle and 36 lower ureteric stone respectively. These groups compared with stone-free rates, stone size, average and total number of shock, number of session and were analyzed using Pearson corelation test and chi-square. Total success rate was 83%. The stone-free rate of each group was 86.6%, 88.5% and 75% respectively. Number of session was the only significant factor corelating with success (p=0.028). ESWL is non-invasive treatment with advantages of outpatients treatment, no requirement of anesthesia and low morbidity. It is the first line management irrespective of ureteric location of stones.

Kaynakça

1.Tiselius HS, Ackermann D, P. Alken P et al: EAU Guidelines on Urolithiasis, p 21, 2006.

2.Chaussy C, Brendel W, Schmiedt E: Extra-corporeally induced destruction of kidney stones by shock waves. Lancet, 13(2): 1265-8, 1980.

3.Sreem SB, Preminger GM: Surgical management of calculus disease; In: Gillenwater JY, Grayhack JT, Howards SS (eds). Adult and Pediatric Urology, 4th ed, vol.: 1, chp 9, 2002.

4.Teichman JM: Clinical practice Acute renal colic from ureteral calculus. N Engl J Med, 350: 684–93, 2004.

5.Tombal B, Mawlawi H, Feyaerts A, et al: Prospective Randomized Evaluation of Emergency Extracorporeal ShockWave Lithotripsy (ESWL) on the Short-Time Outcome of Symptomatic Ureteral Stones. European Urology, 47: 855–9, 2005.

6.Chaussy C, Schmiedt E, Jocham D, et al: First clinical experience with extracorporeally induced destruction of kidney stones by shock waves. J Urol, 127(3): 417-20, 1982.

7.Osti AH, Hofmockel G, Frohmuller H: Uretero-scopic treatment of ureteral stones: only an auxiliary measure of extracorporeal shock wave lithotripsy or a primary therapeutic option? Urol Int, 59: 177-81, 1997.

8.Robert M, Delbos O, Guiter J, et al: Insitu piezoelectric extracorporeal shock wave lithotripsy of ureteric stones. Br J Urol, 76: 435–9, 1995.

9.Nabi G, Baldo O, Cartledge J, et al: The Impact of the Dornier Compact Delta Lithotriptor on the Management of Primary Ureteric Calculi. European Urology, 44(4): 482-6, 2003.

10.Gonzalez EC, Cabrera PJ, Calahorra FJ, et al: Treatment of ureteral lithiasis with shock waves. Arc Esp Urol, 54(9): 971-82, 2001.

11.Tombolini P, Ruoppolo M, Bellorofonte C, et al: Lithotripsy in the treatment of urinary lithiasis. J Nephrol, 13(3): 71-82, 2000.

12.Segura JW: Staghorn calculi. Urol Clin North Am, 24: 71-80, 1997.

13.Nabi G, Baldo O: The impact of the Dornier Compact Delta lithotriptor on the management of primary ureteric calculi. Eur Urol, 44(4): 482-6, 2003.

14.Preminger GM, Tiselius HS, Assimos DG, et al: 2007 Guideline for the Management of Ureteral Calculi. J Urol, 178: 2418-34, 2007.

15.Strohmaier WL, Schubert G, Rosenkranz T, et al: Comparison of extracorporeal shock wave lithotripsy and ureteroscopy in the treatment of ureteral calculi: a prospective study. Eur Urol, 36(5): 376-9, 1999.

16.Elashry OM, Elgamasy AK, Sabaa MA, et al: Ureteroscopic management of lower ureteric calculi: a 15-year single-centre experience. BJU Int, 102(8): 1010-7, 2008.

17.Pearle MS, Nadler R, Bercowsky E, et al: Prospective randomized trial comparing shock wave lithotripsy and ureteroscopy for management of distal ureteral calculi. J Urol, 166(4): 1255-60, 2001.

18.Murota-Kawano A, Ohya K, Sekine H. Outpatient basis extracorporeal shock wave lithotripsy for ureter stones: efficacy of the third generation lithotripter as the first line treatment. Int J Urol, 15(3): 210-5, 2008.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

56064

Sayıdaki Diğer Makaleler

Ürolojik rekonstrüktif cerrahide Meckel divertikülü kullanımı

Hüseyin AYDEMİR, Cemal GÖKTAŞ, Önder CANGÜVEN, Ali Cihangir ÇETİNEL, Selami ALBAYRAK

Mesane tümörünün transüretral rezeksiyonunda obturator bloğun yeri

Meltem ÇAKMAK, Canan BOR, Yalçın GÜVENLİ, Özgür ÇAKMAK, Ahmet BÖLÜKBAŞI, Mustafa GÖNÜLLÜ

Üreter replasmanında boari flep tekniği sonuçlarımız

Orhan KOCA, Hüseyin KANBEROĞLU, Gülhan YILMAZ, Cevdet KAYA, Metin İshak ÖZTÜRK, Muhammet İhsan KARAMAN

Üreteroskopi öncesi üreter orifisinin balon dilatasyonu; hala aydınlanmamış bir soru

Mahmoud MUSTAFA

Tam üretral kopma ile birlikte olan korpus kavernozum laserasyonu (penil fraktür): Olgu sunumu

Fatih KURTULUŞ, Zafer TANDOĞDU, Adem FAZLIOĞLU, Muammer AYDIN, Mehmet Yılmaz SALMAN, Mete ÇEK

Saçlı deriye metastaz yapan böbrek hücreli karsinom: Bir olgu raporu

Turgay AKGÜL, Emre HURİ, MEHMET ÖZGÜR YÜCEL, DEMET ŞENGÜL, Cankon GERMİYANOĞLU

Nadir görülen bir testis tümörü: Hemanjiom

Haluk SÖYLEMEZ, Bülent ALTUNOLUK, Mustafa KOPLAY

Mesane çıkım obstrüksiyonunun değerlendirilmesinde mesane duvar kalınlığının ölçümü

Turgut YAPANOĞLU, Ulaş TOKTAŞ, HÜSEYİN KOCATÜRK, YILMAZ AKSOY, İsa ÖZBEY

Üreter taşlarının extracorporeal shock wave litotripsi ile tedavisi: Klinik sonuçlarımız

Uğur BALCI, Mahmoud MUSTAFA, Mahir KARTALMIŞ, Serkan YENİGÜRBÜZ, Cengiz GİRGİN, Çetin DİNÇEL

Sınırlı veya genişletilmiş lenfadenektomi uygulanan olgularda radikal sistektomi sonuçları

Mahmoud MUSTAFA, Uğur BALCI, SACİT NURİ GÖRGEL, Oğuz ERGİN, Cengiz GİRGİN, Çetin DİNÇEL