Üreter replasmanında boari flep tekniği sonuçlarımız

Çeşitli nedenlerle oluşan uzun segmentli distal üreter defektlerinde uyguladığımız Boari flep operasyonu sonuçlarımız değerlendirildi. Çalışmaya Ocak 2002 ile Ocak 2008 tarihleri arasında kliniğimizde Boari flep ve veziko-psoas hitch ile üreter substitüsyonu yapılan 17 olgu dahil edildi. Tüm olgularda, uzatılmış Gibson insizyonu ile üreter diseksiyo-nunu takiben defektif kısmın kapatılması için mesane, karşı taraf süperiordan diseke edilip defektif tarafa çekilerek psoasa sabitlendi ve sağlam üreterin olduğu taraf mesane boynuna yakın taraftan horizontal flep kaldırılarak tübülarize edildi. Boari flep ile tedavi edilen 17 olgunun 8’i kadın, 9’u erkek olup yaşları 9-67 yıl arasında (ortalama: 39,6+17,7) idi. Etiyolojik açıdan değerlendirildiğinde, olgulardan 4’ü sekonder üreterovezikal bileşke darlığı, 8’i üreterorenoskopiye bağlı iyatrojenik travma, 5’i jinekolojik operasyona bağlı travma idi. Bir hastada operasyon sırasında barsak yaralanması oluştu ve primer onarıldı. Bir olguda erken dönemde yara enfeksiyonu gelişti ve uygun antimikrobiyal ajanlarla tedavi edildi. Hastaların ameliyat sonrası 3.ayda çekilen işeme sistoüretrografilerinde vezikoüreteral reflü izlenmedi. Olgular 12-85 ay (ortanca:38 ay) takip edildi. Bu süre içerisinde anastomoz bölgesinde darlık izlenmedi. Üreterin alt ve orta bölüm travmalarında; bu seviyedeki üreteral kanlanmanın zayıf olması ve gerilimsiz onarım elde etmedeki olası sorunlar nedeni ile cerrahi onarım güçlük arz etmektedir. Jinekolojik ve ürolojik girişimlere bağlı olarak gelişen geniş segmenti tutan üreter travmalarında gerek yüz güldürücü sonuçları gerekse de düşük komplikasyon oranı ve kolay uygulanabilirliği ile Boari flep ve psoas hitch kombinasyonu kullanılarak yapılan üreteral substitusyonun tercih edilebilir bir yöntem olduğu düşünülmüştür.

Our results of boari flap technique in ureteral replacement

We evaluated the results of boari flap operation performed in patients with wide segment distal ureteral defect due to various causes. 17 patients were included in to this study whom we performed lower ureteral substitution with Boari flap and vesicopsoas hitch in our clinic between January 2002 and January 2008. In all cases, following an elongated Gibson incision ureter was dissected, to repair the defected part; bladder from the opposite superior part was dissected and mobilized to the defective site. Bladder was fixed to psoas muscle on the defective side and a horizontal flap was tubularized from bladder, close to the bladder neck, on the side of intact ureter. Of the 17 patients treated with Boari flap, 8 patients were female and 9 patients were male with ages between 9-67 years old (mean: 39,6+17,7). When evaluated on etiologic bases, 4 patients had ureterovesical junction obstruction, 8 patients had iatrogenic trauma related to ureterorenoscopy and 5 patients had ureteral trauma related to gynecologic operations. Bowel injury occured in one patient during surgery and it was primarily repaired. One patient had wound infection in early period and was treated with appropriate antimicrobial agents. Voidingcystouretrograms performed 3 months after surgery showed no vesicoureteral reflux. Patients were followed for 12-85 months (mean:40,3+19,1). No anastomotic stricture developed in this period. Surgical repair at the level of mid-lower ureter is difficult because of poor arterial supply and problems in maintaining a tensionless repair. With good results, low complication rates and easy applicability, combination of Boari flap with psoas hitch was thought to be a preferable method in wide segment ureteral traumas developed after urologic or gynecologic operations.

Kaynakça

1.St. Lezin MA, Stoller ML: Surgical ureteral injuries. Urology, 38: 497-506, 1991.

2.Mandal AK, Sharma SK, Vaidyanathan S and Goswami AK: Ureterovaginal fistula: Summary of 18 years’ experience. BJU, 65: 453-456, 1990.

3.Smith AD: Management of iatrogenic ureteral st-rictures after urological procedures. J Urol, 140: 1372-1374, 1988.

4.Lee WJ, Lin HJ, Cheng TC: Ureteral injury due to blunt abdominal trauma. Eur J Emerg Med, 13(4): 244-6, 2006.

5.Stief CG, Jonas U, Petry KU, Sohn C, Bektas H, Klempnauer J, Chavan A, Galanski M, Montorsi F: Ureteric reconstruction. BJU Int, 91: 138-142, 2003.

6.Selzman AA, Spirnak JP, Kursh ED: The changing management of ureterovaginal fistulas. J Urol, 153: 626, 1995.

7.Gallentine ML and Harmon WJ: Ureteral substitution with a stapled neoureter: A simplified Boari flap. J Urol, 166: 1869, 2001.

8.Kromann B, Steven TH and Olsson C: The use of the boari-flap and psoas, bladder hitch techni-que in repair of a high ureteric lesion. Scand J Urol Nephrol, 20: 233-234, 1986.

9.Casati, E. and Boari, A: Contributo sperimentale alla plastica dell’urretere. Atti Acad Med Natl, 14: 149, 1894.

10.Turna B, Nazlı O, Şimşir A, Umul M, Semerci B, Çıkılı N: Üreteroskopi ve Pnömotik Litotripsi: 1056 Olgu. Türk Üroloji Dergisi, 33 (3) 324-329, 2007.

11.Huffman JL: Ureteroscopy. Campbell’s Urology (Walsh PC, Retik AB, Vaughan ED, Wein AJ, ed). Seventh edition. Philadelphia, Saunders Vol 3: 2755-2787, 1998.

12.Olsson CA and Norlen LJ: Combined boari bladder flap-psoas hitch procedure in ureteral replacement. Scand J Urol Nephrol, 20: 279-284, 1986.

13.Fugita OE, Dinlenc C and Kavoussi L: The laparoscopic boari flap. J Urol, 166: 51-53, 2001.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

55363

Sayıdaki Diğer Makaleler

Üreteroskopi öncesi üreter orifisinin balon dilatasyonu; hala aydınlanmamış bir soru

Mahmoud MUSTAFA

Nadir görülen bir testis tümörü: Hemanjiom

Haluk SÖYLEMEZ, Bülent ALTUNOLUK, Mustafa KOPLAY

Üreter taşlarının extracorporeal shock wave litotripsi ile tedavisi: Klinik sonuçlarımız

Uğur BALCI, Mahmoud MUSTAFA, Mahir KARTALMIŞ, Serkan YENİGÜRBÜZ, Cengiz GİRGİN, Çetin DİNÇEL

Sınırlı veya genişletilmiş lenfadenektomi uygulanan olgularda radikal sistektomi sonuçları

Mahmoud MUSTAFA, Uğur BALCI, SACİT NURİ GÖRGEL, Oğuz ERGİN, Cengiz GİRGİN, Çetin DİNÇEL

Mesane çıkım obstrüksiyonunun değerlendirilmesinde mesane duvar kalınlığının ölçümü

Turgut YAPANOĞLU, Ulaş TOKTAŞ, HÜSEYİN KOCATÜRK, YILMAZ AKSOY, İsa ÖZBEY

Mesane tümörünün transüretral rezeksiyonunda obturator bloğun yeri

Meltem ÇAKMAK, Canan BOR, Yalçın GÜVENLİ, Özgür ÇAKMAK, Ahmet BÖLÜKBAŞI, Mustafa GÖNÜLLÜ

Saçlı deriye metastaz yapan böbrek hücreli karsinom: Bir olgu raporu

Turgay AKGÜL, Emre HURİ, MEHMET ÖZGÜR YÜCEL, DEMET ŞENGÜL, Cankon GERMİYANOĞLU

Üreter replasmanında boari flep tekniği sonuçlarımız

Orhan KOCA, Hüseyin KANBEROĞLU, Gülhan YILMAZ, Cevdet KAYA, Metin İshak ÖZTÜRK, Muhammet İhsan KARAMAN

Tam üretral kopma ile birlikte olan korpus kavernozum laserasyonu (penil fraktür): Olgu sunumu

Fatih KURTULUŞ, Zafer TANDOĞDU, Adem FAZLIOĞLU, Muammer AYDIN, Mehmet Yılmaz SALMAN, Mete ÇEK

Ürolojik rekonstrüktif cerrahide Meckel divertikülü kullanımı

Hüseyin AYDEMİR, Cemal GÖKTAŞ, Önder CANGÜVEN, Ali Cihangir ÇETİNEL, Selami ALBAYRAK