Sınırlı veya genişletilmiş lenfadenektomi uygulanan olgularda radikal sistektomi sonuçları

Ürotelyal mesane kanseri nedeniyle radikal sistektomi ile birlikte sınırlı ya da genişletilmiş pelvik lenf nodu diseksiyonu (PLND) yapılan radikal sistektomi olgularının sağkalımlarını karşılaştırdık. Radikal sistektomi ile tedavi edilmiş, yaş ortalaması 60.90 ± 9.5 olan 92 hasta, sınırlı PLND yapılan 54 ve genişletilmiş PLND yapılan 38 hastadan oluşan iki gruba ayrıldı ve analiz edildi. Ortalama izlem süresi sınırlı grupta 20.40±17.22 ay, genişletilmiş grupta ise 14.77±13.73 aydı (p=0.58). Çıkarılan ortalama lenf nodu sayısı sınırlı grupta 5.88±3.53 (1-12), genişletilmiş grupta 15.55±7.3 (8-36) adetti (p=0.001). Lenf nodu tutulumu olan hastalarda pozitif lenf nodu saysı ortalaması sınırlı grup için 2.36±1.56(1-7), genişletilmiş grup için 4.77±4.23(1-13) taneydi (p=0.014). Toplam lenf nodu pozitiflik oranı istatistiksel olarak her iki grupta benzerdi (%22, %23.68 (p=0.52)). Dört yıllık hastalığa özgü sağkalım oranı sınırlı PLND yapılanlarda %55.5, genişletilmiş PLND yapılanlarda ise %85.6 idi (p=0.26). Multivariate analizde lenfadenektominin sınırları (p=0.19) çıkarılan lenf nodu sayısı (p=0.80) ve çıkarılan pozitif lenf nodu sayısının (p=0.44) sağkalım üzerine etkisi olmadığı gözlendi. Çıkarılan lenf nodu sayısı ve pozitif lenf nodu sayısı genişletilmiş PLND yapılan hastalarda istatistiksel anlamlı olarak fazladır. Ancak bu artış çalışmamızda sağkalıma istatistiksel olarak yansımamıştır. PLND’nun sınırları ve çıkarılması gereken lenf nodu sayısı açısından hala bilimsel olarak kanıtlanmış net bir görüş yoktur.

Outcomes after radical cystectomy with limited or extended pelvic lymph node dissection

We compared the survival of patients with urothelial bladder cancer undergoing radical cystectomy who either had limited or extended pelvic lymph node dissection (PLND). Two series of 92 patients with mean age of 60.90+9.5 years who were treated with radical cystectomy and limited PLND(54 patients) and extended PLND (38 patients) were analyzed. The mean follow up periods were 20.40+17.22 months for limited and 14.77+13.73 for extended PLND cases(p=0.58). The mean numbers of lymph nodes retrieved were 5.88+3.53 (1-12) for limited and 15.55+7.30 (8-36) for extended (p=0.001). Mean positive lymph node numbers were 2.36+1.56 (1-7) for limited and 4.77+4.23 (1-13) for extended (p=0.014). The percentages of patients with lymphatic involvements in limited and extended dissection were %22 and %23.68 respectively (p= 0.52). Four-year disease specific survival was %55.5 for limited and %85.6 for extended (p=0.26). Extent of PLND (p=0.19),number of retrieved lymph node (p=0.80)and positive number of nodes (p=0.44) had no statistically significant effect on survival in multivariate analysis. The number of lymph node retrieved and the number of positive lymph node were higher in patients underwent Extended PLND dissection. Although extended PLND was associated with higher survival rate than limited PLND, it was not statistically significant. Extended PLND remains to be determined in terms of the region and number of lymph nodes retrieved.

Kaynakça

1.Skinner DG: Managment of invasive bladder cancer: a meticulous pelvic lymph node dissection can make a difference. J Urol, 128: 34-36, 1982.

2.Leissner J, Hohenfellner R, Thuroff JW, et al. Lymphadenectmoy in patients with transitional cell carcinoma of the urinary bladder; significance for staging and prognosis. BJU Int, 85: 817-823, 2000.

3.Steven K, Poulsen AL. Radical cystectomy and extended pelvic lymphadenectomy: survival of patients with lymph nodes metastasis above the bifurcation of the common iliac vessels treated with surgery only. J Urol, 178: 218-1223, 2007.

4.Ghoneim MA, El-mekresh MM, El-baz MA, et al:Radical cystectomy for carcinoma of the bladder:critical evaluation of the result in1,026 cases. J Urol, 158:393-399, 1997.

5.Stein JP, Lieskovsky G, Cote R, et al: Radical cystectomy in the treatment of invasive bladder cancer: long- term resuls in 1,054 patients. J Clin Oncol, 19: 666-667, 2001

6.Madersbacher S, Hochreiter, Groshen S, et al: Radical cystectomy for bladder cancer today-a homogeneous series without neoadjuvant therapy. J Clin Oncol, 21: 690-696, 2003.

7.Mills RD, Turner WH, Fleischmann A, et al:Pelvic lymph node metastases from bladder cancer: outcome in 83 patients after radical cystectomy and pelvic lymphadenectomy. J Urol, 166: 19-23, 2001.

8PontesJE: lymphadenectomy technique.ın:stewart’s operative urology, vol. 2, Baltimore: Williams& Wilkins 1989.

9.Vazina A, Dugi D, Shariat SF, et al: Stage specific lymph node metastasis mapping in radical cystectomy specimens. J Urol, 171: 1830-1834, 2004.

10.Leissner J, Ghoneim MA, Abol-Enein H, et al: Extended radical lymphadenectomy in patients with urothelial bladder cancer: results of a prospective multicenter study. J Urol, 171: 139-144, 2004.

11.Abol-Enein H, El-Baz M, Abd-Hameed MA, et al: Lymph node involvement in patients with bladder cancer treat with radical cystectomy:a patho-anatomical study-a single center experience. J Urol, 172: 1818-1821, 2004.

12.Nivedita BD, Eric AK, Alwyn MR, et al. Outcomes after radical cystectomy with limited or extended pelvic lymphnodes dissection. J Urol, 179: 873-878, 2008.

13.Herr HW. Extent of surgery and pathology evaluation has an impact on bladder cancer outcomes after radical cystectomy. Urology, 61: 105-108, 2003.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

39931

Sayıdaki Diğer Makaleler

Tam üretral kopma ile birlikte olan korpus kavernozum laserasyonu (penil fraktür): Olgu sunumu

Fatih KURTULUŞ, Zafer TANDOĞDU, Adem FAZLIOĞLU, Muammer AYDIN, Mehmet Yılmaz SALMAN, Mete ÇEK

Sınırlı veya genişletilmiş lenfadenektomi uygulanan olgularda radikal sistektomi sonuçları

Mahmoud MUSTAFA, Uğur BALCI, SACİT NURİ GÖRGEL, Oğuz ERGİN, Cengiz GİRGİN, Çetin DİNÇEL

Üreter taşlarının extracorporeal shock wave litotripsi ile tedavisi: Klinik sonuçlarımız

Uğur BALCI, Mahmoud MUSTAFA, Mahir KARTALMIŞ, Serkan YENİGÜRBÜZ, Cengiz GİRGİN, Çetin DİNÇEL

Üreteroskopi öncesi üreter orifisinin balon dilatasyonu; hala aydınlanmamış bir soru

Mahmoud MUSTAFA

Nadir görülen bir testis tümörü: Hemanjiom

Haluk SÖYLEMEZ, Bülent ALTUNOLUK, Mustafa KOPLAY

Üreter replasmanında boari flep tekniği sonuçlarımız

Orhan KOCA, Hüseyin KANBEROĞLU, Gülhan YILMAZ, Cevdet KAYA, Metin İshak ÖZTÜRK, Muhammet İhsan KARAMAN

Saçlı deriye metastaz yapan böbrek hücreli karsinom: Bir olgu raporu

Turgay AKGÜL, Emre HURİ, MEHMET ÖZGÜR YÜCEL, DEMET ŞENGÜL, Cankon GERMİYANOĞLU

Ürolojik rekonstrüktif cerrahide Meckel divertikülü kullanımı

Hüseyin AYDEMİR, Cemal GÖKTAŞ, Önder CANGÜVEN, Ali Cihangir ÇETİNEL, Selami ALBAYRAK

Mesane tümörünün transüretral rezeksiyonunda obturator bloğun yeri

Meltem ÇAKMAK, Canan BOR, Yalçın GÜVENLİ, Özgür ÇAKMAK, Ahmet BÖLÜKBAŞI, Mustafa GÖNÜLLÜ

Mesane çıkım obstrüksiyonunun değerlendirilmesinde mesane duvar kalınlığının ölçümü

Turgut YAPANOĞLU, Ulaş TOKTAŞ, HÜSEYİN KOCATÜRK, YILMAZ AKSOY, İsa ÖZBEY