Penis fraktürü ve tedavi sonuçları, tek merkezde 46 olgunun retrospektif değerlendirilmesi

Amaç: Penil fraktür etiyolojisi, acil cerrahi tedavi ve postoperatif komplikasyonlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmamızda, mayıs 2006 ve mayıs 2013 yılları arasında acil cerrahi girişim ile tedavi ettiğimiz ve takibi mümkün olan 46 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların tümünde tanı anamnez ve fizik muayene ile konuldu. Ek görüntüleme tekniklerine ihtiyaç duyulmadı. Hastalar acil serviste muayene edildikten en geç 4 saat içinde operasyona alındılar. Hepsinde subkoronal sirkumsizyonel insizyonla girilerek penis derisi soyuldu ve tunikadaki yırtıklar 3/0 vicryl ile primer tamir edildi. Ek olarak üretral defekti olanlar foley sonda klavuzluğunda primer olarak onarıldı. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 33,2±9,4 idi. Hastaların fraktür sonrası hastaneye başvuru süreleri ortalama 4,97±0,31 saatte değişiyordu. Etyolojik olarak en sık sebebin 22 olgu ile cinsel ilişki sırasında olduğu görüldü. Acil olarak operasyona alınan hastalarda ortalama defekt boyutu 1,75±0,62 cm olarak ölçüldü. Olguların 4’ünde penis fraktürüne ek olarak üretrada defekt eşlik ediyordu. Hastalar operasyon sonrası 3. ayda, 6. ayda, 12. ayda kontrole çağrıldı. Hastaların hiç birinde penil deformite saptanmadı. 6. ayda ve 12. ayda yapılan sorgulamalarda IIEF-5 skorlarının ortalama 22,6±0,79 olduğu izlendi. Üretral travması olan 4 hastada üretral darlık gelişmediği görüldü. Sonuç: Penil fraktür tipik fizik muayene ve anamnezi ile kolay tanı koyulabilen nadir bir ürolojik acildir. Hastalar hızlı bir şekilde değerlendirilmeli ve mümkün olan en kısa sürede ameliyata alınmalıdır. Acil cerrahi sonrası erken ve geç dönem sonuçları oldukça iyidir.

Penile fracture and results of treatment, retrospective study of 46 patients in single center

Objectives: Assessment of penile fracture etiology, immediate surgical treatment and postoperative complications retrospectively. Material and Methods: In this study, between May 2006 and May 2013 possible follow-up 46 patients, have treated with emergency surgery, were evaluated retrospectively. In all patients, the diagnosis was made by history and physical examination. And did not need additional imaging techniques. Patients were included in the operation no later than 4 hours after the examination in emergency department. In all of them, penis skin opened with subcoronal circumcision incision and lasarations of tunica were fixed primarily with 3/0 vicryl suture. In addition, patients with urethral defect were primarily fixed with foley catheter guidance. Results: The average age of the patients was 33,2±9,4. The average length of hospital admissions of patients after fracture changes in 4,97±0,31 hours. The most common etiologic cause was found to be during sexual intercourse in 22 of 46 cases. The mean size of the defect was measured as 1.75 ± 0.62 cm in patients who went to an emergency operation. In 4 of 46 cases,in addition to penil fracture was accompanied by a urethral defect. Patients were recalled to control at the 3rd, 6th, and 12th months after the operation. None of the patients had penile deformity. The avarage IIEF-5 scors were 22,6±0,79 at 6th and 12th months after the operation. In 4 patient who had urethral defect there was no urethral stricture. Result:Penile fracture is a rare urological emergency that can be easily diagnosed with the typical physical examination and medical history. Patients should be quickly assessed and as soon as possible, should be operated. After emergency surgery the early and late results are pretty good.

Kaynakça

1. R. N. Farah, R. Stiles Jr., and J. C. Cerny, “Surgical treatment of deformity and coital difficulty in healed traumatic rupture of the corpora cavernosa,” Journal of Urology 1978;120:118–120.

2. F. Fergany, K. W. Angermeier, and D. K. Montague, “Review of cleveland clinic experience with penile fracture,” Urology 1999;54:352–355.

3. M. Masarani and M. Dinneen, “Penile fracture: diagnosis and management,” Trends in Urology Gynaecology & Sexual Health 2007;12:20–24.

4. Mydlo JH, Hayyeri M, Macchia RJ: Urethrography and cavernıosography imaging in a small series of penile fractures: A comparison with surgical findings. Urology 51: 257–260,2003.

5. Michael A. Miller. A Sudden Snapping Sound. West J Emerg Med 2010;11: 93.

6. N EKE. Fracture of the penis, British Journal of Surgery 2002;89:555-65.

7. El Atat R, Sfaxi M, Benslama MR, Amine D, Ayed M, Mouelli SB, et al. J Trauma 2008; 64:121-5.

8. Chung CH, Szeto YK, Lai KK. ‘Fracture’ of the penis: a case series. Hong Kong Med J 2006;12:197-200.

9. Ahmad M, El-Taher, Hassan A, Aboul-Ella, Mohamed A. Sayed, and Atef A. Gaafar. Management of Penile Fracture. J Trauma 2004;56:1138-40.

10. McEleny K, Ramsden P and Pickard R. Penile fracture, Nat Clin Pract Urol 2006;3:170-4.

11. Ishikawa T, Fujisawa M, Tamada H, Inoue T, Shimatani N. Fracture of the penis: Nine cases with evaluation of reported cases in Japan. International Journal of Urology 2003; 10:257- 60.

12. Esterlit A, Chaimowitsh G, Tzabari A, Shental J. Fracture of the penis: results of an immediate surgical approach. Urol Int 1996;57:62-4.

13. Coşkun B, Ermeç B, Sönmez NC, Akça O, Güney S, Ergenekon E. Penil fraktürlü olgularda operasyon öncesi değerlendirme ve cerrahi deneyimlerimiz. Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2009;43:57-9.

14. Soylu A, Güneş A, Uğraş MY, İpek D, Baydinç C. Penil Fraktür. 11 Yıllık Deneyim. Türk Üroloji Dergisi, 2003;29:344-50.

15. Kamdar C, Mooppan UM, Kim H Gulmi FA. Penile fracture: preoperative evaluation and surgical technique for optimal patient outcome. BJU Int 2008;102:1640-4.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

833172

Sayıdaki Diğer Makaleler

Böbrek tümörü öntanısıyla radikal veya parsiyel nefrektomi yapılan hastalardaki benign tümörler

Selahattin ÇALIŞKAN, Orhan KOCA, Mehmet AKYÜZ, Muhammet İhsan KARAMAN

Priapizm tedavisinde Al-Ghorab tekniğinin etkinliği

Kürşad ZENGİN, Nevzat Can ŞENER, İsmail NALBANT, Aşır ERASLAN, Fatih YALÇINKAYA, Süleyman YEŞİL, M. Abdurrahim İMAMOĞLU

Üreter taşlarında rijit üreteroskopi ve pnomotik litotripsi sonuçlarımız

ERCAN ÖĞREDEN, ERDAL BENLİ

Prematür ejakülasyon sıklığı ve tedavi oranı; kesitsel bir anket çalışması

ENGİN DOĞANTEKİN, Mansur DAĞGÜLÜ, Haluk SÖYLEMEZ

Antenatal hidronefrozun postnatal güncel yönetimi

Arzu ŞENCAN, AYDIN ŞENCAN

Acil servise yan ağrısı ile başvuru nedenleri ve ürolitiyaziste klinik değerlendirme

Mustafa ÇALIK, Fatih BÜYÜKCAM, Yılmaz ZENGİN, Mustafa Ahmet AFACAN, Öner ODABAŞ

Travma nedeniyle oluşan periüreteral ürinomun çift J stent ile tedavisi: Olgu sunumu

SACİT NURİ GÖRGEL, Osman KÖSE, Serkan YENİGÜRBÜZ, Evren ŞAHİN, Kutan ÖZER

Benign prostat hiperplazisi ve erektil disfonksiyon tedavisinde fosfodiesteraz tip 5 enzim inhibitörlerinin rolü var mıdır?

Yılmaz ASLAN, Özer GÜZEL, Altuğ TUNCEL, Ali ATAN

Radikal nefrektomi öncesi radyolojik ve peroperatif bulgular aynı taraflı adrenalektomi yapmak için bize ne kadar yol göstericidir?

Özer GÜZEL, BERAT CEM ÖZGÜR, Yılmaz ASLAN, HAŞMET SARICI, Övünç BİLGİN, Fatih HIZLI, Halil BAŞAR, MUZAFFER EROĞLU, Ali ATAN

İdrar sitolojisi ve üriner sistem ultrasonografisinin mesane tümörlü hastaların takibindeki yeri

İBRAHİM KARABULUT, Turgut YAPANOĞLU, FATİH ÖZKAYA, ŞENOL ADANUR, Tevfik ZİYPAK