Transrektal prostat biyopsisinde anestezi seçimi: rektal lidokain jel instillasyonu ve lidokainle periprostatik sinir blokajı karşılaştırması

Amaç: Prostat patolojilerinin benin ya da malin ayrımının kesin olarak yapılabilmesi için prostat biyopsisi altın standarttır. Ancak işlem sı- rasında duyulan ağrı ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Bu çalışmanın amacı; iki farklı yöntemle transrektal ultrasonografi (TRUS) rehberliğinde, prostat biyopsisi sırasında duyulan ağrının derecesine etkili olabilecek anestezi tekniklerini kar- şılaştırmaktır Gereç ve Yöntemler: Kliniğimizde prostat spesifik antijen (PSA) yüksekliği ve parmakla rektal muayenede şüpheli bulgusu olan toplam 92 hastaya prostat biyopsisi yapıldı. Hastaların duydukları ağrı vizüel analog ağrı skalası (VAS) (şekil 1) ile değerlendirildi. İşlem, hastalara lateral dekübitis pozisyonunda 7 MHz transrektal ultrason probu eşliğinde, 18 G Tru-cut otomatik biyopsi ataçmanları kullanılarak yapıldı. Bir gruba TRUS probunun yerleştirilmesinden 5 dakika önce rektum içine 10 ml %2’ lik Lidokain HCL jel verildi. Diğer gruba yine işlem öncesi %2’lik lidokain HCL jel ve periprostatik sinir blokajı yapılmak üzere sağ ve sol lop için ayrı ayrı 5 cc lidokain enjeksiyonu yapıldı. Bulgular: Hiçbir hasta şiddetli veya dayanılmaz ağrı tarif etmedi. Gruplar VAS skorları dikkate alınarak karşılaştırıldığında sinir blokajı yapılan hastalar lehine anlamlı fark belirlendi (p

Objectives: Prostate biopsy is the gold standard for distinction of benign or malign pathologies of the prostate with certainty. However, pain is a serious problem during the procedure. The aim of this study was to compare the anesthetic techniques which may affect the degree of the pain during prostate biopsy, with two different methods guided with transrectal ultrasonography (TRUS). Materials and Methods: Prostate biopsy was performed for a total of 92 patients with high prostate-specific antigen (PSA) and a spicious findings with rectal examination. The pain of the patients was evaluated with visual analog pain scale (VAS). The process was made for the patients with lateral decubitus position with 7 MHz transrectal ultrasound probe, 18 G automatic Tru-cut biopsy attachments. In one group, 5 minutes before the TRUS probe insertion 10 mL of 2% lidocaine HCL gel was inserted into the rectum. For the other group, HCL 2% lidocaine gel before the procedure again, and for peri-prostatic nerve block 5 cc of lidocaine was injected separately for the left and right lobe. Results: None of the patients had described severe or excruciating pain. Significant differences was observed with patient streated with rectal lidocain gel for VAS pain score compared with peri-prostatic nerve blockade after rectal lidocain gel (p <0.05). Conclusions: TRUS guided prostate biopsy with rectal anesthesia lidocaine gel was found to be well tolerated. Periprostatic nerve blockade after lidocain instillation process and enhances the comfort of the process and the patients, and only instillation of lidocaine gel was found to be less painful. Were commended periprostatic lidocaine injection in addition to lidocaine gel instillation before prostate biopsy

Kaynakça

1. Jemal A, Tiwari RC, Murray t, Ghafoor A, Samuels A, Ward E, et al. Cancer statistics. CA Cancer J Clin 2004; 54: 8–29.

2. Sadeghi-Nejad H, Simmons M, Dakwar G, Dogra V. Controversies in transrectal ultrasonography and Prostate Biopsy. Ultrasound Quarterly 2006; 22: 169–75. [CrossRef]

3. Collins GN, Lloyd SN, Hehir M, et al: Multiple transrectal ultrasound guided prostatic biopsies; true morbidity and patient acceptance. Br J Urol 71: 460–63, 1993.

4. Clements R, Aideyan OU, Griffiths G J, et al: Side effects and patient acceptability of transrectal biopsy of then prostate. ClinRadiol 47: 125–6, 1993.

5. Eskew LA, Bare RL, McCullough DL: Systematic 5 region prostate biopsy is superior to sextant method for diagnosing carcinoma of the prostate. J Urol 157: 199–202, 1997.

6. Nova L, M ontors F, ConsanniP: Results of a prospective randomized study comparing 6, 12 and 18 transrectal ultrasound guided sextant biopsies in patients with elevated PSA, normal DRE and normal prostatic ultrasound. J Urol Supplement 157: 59, 1997.

7. Chang S.S, Alberts G, Wells N, et al: Intrarectal lidocaine during transrectal prostate biopsy: Results of a prospective double-blind randomized trial. J Urol 166: 2178–2180, 2001.

8. Aus G, Hermansson CG, Hugosson J, et al: Transrectal ultrasound examination of the prostate: Complications and acceptance by patients. Br J Urol 71: 457–9, 1993

9. Hollabaugh RS, Dmochowski RR, Steiner MS. Neuroanatomy of the male rhabdo sphincter. Urology 1997; 49: 426- 434.

10. Walker AE, Schelvan C, Rockall AG, et al. Does pericapsular lidocaine reduce pain during transrectal ultrasonographyguidedbiopsy of the prostate? Br J Urol 2002; 90: 883–886.

11. Nash PA, Bruce JL. lndudhara R, Shinohara K. Transrectal ultrasound guided prostate nevre blockade eases systematic needle biopsy of the prostate. J Urol 1996; 155: 607–9.

12. Desgrandchamps F, Meria P, Irani J, Desgrippes A, Teillac P, LeDuc A. The rectal administration of lidocaine gel and tolerance of transrectal ultrasonography guided biopsy of the prostate: a prospective randomized placebo-controlled study. BJU Int 1999; 83: 1007–1009.

13. Stirling BA, Shockley KF, Carothers GG, Maatman TJ. Pain perception during transrectal ultrasound guided prostate needle biopsy, an objective analysis of local anesthesia use. Prostate Cancer Prostatic Dis 2002; 5: 209.

14. Öbek C, Özkan B, Tunç B, et al. Comparison of 3 methods of anaesthesia before transrectal prostate biopsy: A prospective randomized trial. J Urol 2004; 172: 502–505.

15. Soloway MS, Obek C. Periprostatic local anesthesia before ultrasound guided prostate biopsy. J Urol 2000; 163: 172– 173.

16. Issa MM, Bux S, Chun T et al. A randomized prospective trial of intrarectal lidocaine for pain control during transrectal prostate biopsy: the Emory University experience. J Urol 2000; 164: 397–9.

17. Saad, F, Sabbagh, R, Mc Cormack, M. And Peloquin, F: A prospective randomized trial comparing lidocaine and lubricating gel on pain level in patients undergoing transrectal ultrasound prostate biopsy. Can J Urol 9: 1592, 2002.

18. Chang SS, Alberts G, Wells N, et al. Intrarectal lidocaine during transrectal prostate biopsy: results of a prospective double-blind randomized trial. J Urol 2001; 166: 2178–80.

19. Pareek, G, Armenakas, N. A. and Fracchia, J. A: Periprostatic nevre blockade for transrectal ultrasound guided biopsy of the prostate: a randomized double blind, placebo controlled study. J Urol 166: 894, 2001.

20. Leibovici, D, Zisman, A, Siegel, Y. I, Sella, A, Kleinman, J. and Lindner, A: Local anesthesia for prostate biopsy by periprostatic lidocaine injection: a double blind placebo controlled study. J Urol 167: 563, 2002.

21. Damiano, R, Cantiello, F, Sacco, R, Autorino, R, de Sio, M. And D’Armento, M: Randomized placebo-controlled study of periprostatic local anaesthesie for transrectal ultrasound guided prostate biopsy. Arch Ital Urol Androl 76: 163, 2004.

22. Bodakçı M. N, Bozkurt Y, Atar M, Hatipoğlu N.K, Penbegül N, et al: 2012; 39 (2): 238–241 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/ diclemedj 0921.2012.02.0134.

23. Hollabaugh, R. S, Jr, Dmochowski, R. R. and Steiner, M. S: Neuroanatomy of the male rhabdo sphincter. Urology 49: 426, 1997.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

55764

Sayıdaki Diğer Makaleler

Penis fraktürü ve tedavi sonuçları, tek merkezde 46 olgunun retrospektif değerlendirilmesi

Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Taner KARGI, Doğukan SÖKMEN, Buğra TÖRER, Abdullah Hızır YAVUZSAN, Ramazan KOCAKAYA, Ali İhsan TAŞÇI

ESWL uygulanan renal pelvis taşlarında BT' de taş-cilt mesafesi ve taşın HU (Hounsfield Ünitesi) değerinin başarıya etkisi

Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Doğukan SÖKMEN, Bedriye SÖKMEN KOYUNCU, Buğra Doğukan TÖRER, Volkan TUĞCU, Ali İhsan TAŞÇI

Böbrek tümörü öntanısıyla radikal veya parsiyel nefrektomi yapılan hastalardaki benign tümörler

Selahattin ÇALIŞKAN, Orhan KOCA, Mehmet AKYÜZ, Muhammet İhsan KARAMAN

Benign prostat hiperplazisi ve erektil disfonksiyon tedavisinde fosfodiesteraz tip 5 enzim inhibitörlerinin rolü var mıdır?

Yılmaz ASLAN, Özer GÜZEL, Altuğ TUNCEL, Ali ATAN

Priapizm tedavisinde Al-Ghorab tekniğinin etkinliği

Kürşad ZENGİN, Nevzat Can ŞENER, İsmail NALBANT, Aşır ERASLAN, Fatih YALÇINKAYA, Süleyman YEŞİL, M. Abdurrahim İMAMOĞLU

Radikal nefrektomi öncesi radyolojik ve peroperatif bulgular aynı taraflı adrenalektomi yapmak için bize ne kadar yol göstericidir?

Özer GÜZEL, BERAT CEM ÖZGÜR, Yılmaz ASLAN, HAŞMET SARICI, Övünç BİLGİN, Fatih HIZLI, Halil BAŞAR, MUZAFFER EROĞLU, Ali ATAN

Üreter taşlarında rijit üreteroskopi ve pnomotik litotripsi sonuçlarımız

ERCAN ÖĞREDEN, ERDAL BENLİ

Travma nedeniyle oluşan periüreteral ürinomun çift J stent ile tedavisi: Olgu sunumu

SACİT NURİ GÖRGEL, Osman KÖSE, Serkan YENİGÜRBÜZ, Evren ŞAHİN, Kutan ÖZER

Prematür ejakülasyon sıklığı ve tedavi oranı; kesitsel bir anket çalışması

ENGİN DOĞANTEKİN, Mansur DAĞGÜLÜ, Haluk SÖYLEMEZ

Antenatal hidronefrozun postnatal güncel yönetimi

Arzu ŞENCAN, AYDIN ŞENCAN