Üreter taşlarında rijit üreteroskopi ve pnomotik litotripsi sonuçlarımız

Amaç: Üreter taş tanısı alan olgularda rijit üreteroskopi ve pnomotik litotripsinin etkinli- ğini incelemek. Gereç ve Yöntemler: Üreter taşı nedeniyle rijit üreteroskopi ve pnomotik litotripsi uygulanan 246 olgunun dosyaları geriye dönük incelendi. Sonuçlar tedaviden 3 ay sonra yapılan üriner ultrasonografi ve/veya intravenöz piyelografi ile değerlendirildi. Taş yerleşimine göre tedavi başarısı ve komplikasyon oranları karşı- laştırıldı. Bulgular: Olguların ortalama yaşı 45,0 yıl(dağılım 15-81), 131(%53,2)’i erkek, 105(%42,8)’i kadın idi. Taşların 114(%46,3)’ü sağ, 131(%53,2)’i sol, 1(%4,0)’i ise bilateral üreter yerleşimliydi. Ortalama taş boyutu 8,75(dağılım 5-35) mm olarak bulundu. Toplam taşsızlık oranı totalde %88,1(distal üreterde %96.7, orta üreterde %87.4 ve proksimal üreterde %80.2) idi. Toplam komplikasyon ise %6.5(alt, orta ve üst üreterde sırasıyla %3.2, %6.4 ve %10.1) olarak gelişti. En sık peroperatif komplikasyon; %2.6 enfeksiyon, %1.1 mukozal hasar ve %4 üreter perforasyonu iken, en sık geç komplikasyon olguların %1.1’inde üreter darlığı idi. Üreter taşı olan olgular taş büyüklüğüne göre Grup 1 10 mm (n=132) olarak belirlendi. Grup 1’de üreter yerleşimine göre taşsızlık oranları yüksek (proksimal %88, orta %92, distal %100 ve totalde %93.3) ve komplikasyon oranı düşük (%3.4) olarak gözlendi. Sonuç: Üreter taşlarının rijit üreteroskopi ve pnomotik litotripsi ile tedavisi tüm yerleşimlerdeki üreter taşlarında yüksek başarı, hızlı taşsızlık ve düşük komplikasyon oranlarıyla başarılı bir şekilde uygulanabilmektedir. Rijit üreteroskopi ve pnomotik litotripsi ile tedavi edilen alt üreter taşlarında taş büyüklüğü toplam taşsızlık ve komplikasyon oranlarını etkilememektedir.

Our results of pnomotic lithotripcy and rijit ureteroscopy in ureteral stones

Objective: In patients with a diagnosis of ureteral calculi with rigid ureteroscopy and pneumatic lithotripsy evaluate the effectiveness of. Materials and Methods: Due to ureteral stone rigid ureteroscopy and pneumatic lithotripsy applied retrospectively reviewed the files of 246 cases. Results after 3 months of treatment with ultrasound urinary and /or evaluated with intravenous pyelography. According to Stone residential treatment success and complication rates were compared. Results: Mean age was 45.0 years (range 15-81), 131(53.2 %) were male, 105(42.8 %) were female. Stone of the 114(46.3%) to the right and 131(53.2 %) left , one(4.0 %)’s bilateral ureter. Average stone size was 8.75(range 5-35) mm respectively. In total 88.1 % of the total stone-free rate (96.7 % in the distal ureter, middle ureter and proximal ureter was 87.4% and 80.2 %) respectively. Total complication was 6.5% (lower, middle and upper ureter, respectively, 3.2%, 6.4% and 10.1%) has evolved as. The most common intraoperative complication of infection of 2.6%, 1.1% and 4%, ureteral perforation, while mucosal damage, the most common late complication of patients 1.1% were in the ureteral stricture. Patients with ureteral stone by stone size group 1 <10 mm (n = 114) and Group 2 > 10 mm (n = 132), respectively. According to the placement in group 1 generates higher stone-free rates (88% proximal, middle 92%, and 93.3 % in the distal and total 100%) and low complication rate (3.4%) was observed. Conclusion: Rigid ureteroscopy and pneumatic lithotripsy of ureteral stones treated with ureteral stones in all residential high success and low complication rates and quick stone clearance can be applied successfully. Rigid treated with ureteroscopy and pneumatic lithotripsy lower ureteral stone size does not affect the overall stone free and complication rates.

Kaynakça

1. Stoller ML: Urinary stone disease; in Tanagho EA McAninch JW 17th edition Smith’s general urology, McGraw Hill Medical 2008.

2. Şenkul T, Adayener C, Karademir K, Erden D, İşeri C, Baykal K. Üreter taşlarının tedavisinde Holmıum: Yag Lazer: 85 olgudaki deneyimlerimiz. Türk Üroloji Dergisi 2002; 28: 325-9.

3. Tiselius HG, Alken P, Buck C, Galluci M, Knoll T, Sarica K, Türk C: Guidelines on urolithiasis, European Association of Urology 2008.

4. Pak CY. Kidney stones. Lancet 1998;351:1797-801.

5. Ünsal A, Çimentepe E, Balbay MD. Routine ureteral dilatation is notnecessary for ureteroscopy. Int Urol Nephrol 2004;36: 503-6.

6. Yencilek F, Sarıca K, Gürpınar T, Göktaş C, Cangüven Ö, Albayrak S. A comparison of shock wave lithotripsy, semirigid and flexible ureteroscopy in the management of proximal ureteral calculi. Türk Üroloji Dergisi 2009;35:101-7.

7. Preminger GM, Tiselius HG, Assimos DG, Alken P, Buck AC, Gallucci M, et al. American Urological Association Education and Research, Inc; European Association of Urology. 2007 Guideline for the management of ureteral calculi. Eur Urol 2007;52: 1610-31.

8. Bensalah K, Pearle M, Lotan Y. Cost-effectiveness of medical expulsive therapy using alpha-blockers for the treatment of distal ureteral stones. Eur Urol 2008;53: 411-8.

9. Türk C, Knoll T, Petrik A, Sarica K, Seitz C, Straub M, et al. Guidelines on Urolithiasis. European Association of Urology 2010. Available at guidelines/online-guidelines.

10. Tiselius HG, Ackermann D, Alken P, Buck C, Conort P, Gallucci M; Working Party on Lithiasis, European Association of Urology. Guidelines on urolithiasis. Eur Urol 2001; 40:362-71.

11. Lotan Y, Gettman MT, Roehrborn CG, Cadeddu JA, Pearle MS. Management of ureteral calculi: a cost comparison and decision making analysis. J Urol 2002;167:1621-9.

12. Puppo P, Ricciotti G, Bozzo W, Introini C. Primary endoscopic treatment of ureteric calculi. A review of 378 cases. Eur Urol 1999; 36:48-52.

13. Peschel R, Janetschek G, Bartsch G. Extracorporeal shock wave lithotripsy versus ureteroscopy for distal ureteral calculi: a prospective randomized study. J Urol 1999;162:1909- 12.

14. Kara C, Bayındır M, Çiçekbilek İ, Oğuz U, Ünsal A. Üreter alt uç taşlarının tedavisinde üreteroskopi ile vücut dışı şok dalga litotripsinin karşılaştırılması. Türk Üroloji Dergisi 2009; 35:28-33.

15. Anderson KR, Keetch DW, Albala DM, Chandhoke PS, McClennan BL, Clayman RV. Optimal therapy for the distal ureteral stone: extracorporeal shock wave lithotripsy versus ureteroscopy. J Urol 1994; 152: 62-5.

16. Garg S, Mandal AK, Singh SK, Naveen A, Ravimohan M, Aggarwal M, et al. Ureteroscopic laser lithotripsy versus ballistic lithotripsy for treatment of ureteric stones: a prospective comparative study. Urol Int 2009; 82: 341-5.

17. Denstedt M, Eberwein PM, Singh RR. The Swiss Lithoclast: a new device for intracorporeal lithotripsy. J Urol 1992; 148: 1088.

18. Tipu SA, Malik HA, Mohhayuddin N, Sultan G, Hussain M, Hashmi A, et al. Treatment of ureteric calculi use of Holmium: YAG laser lithotripsy versus pneumatic lithoclast. J Pak Med Assoc 2007; 57: 440-3.

19. Pearle MS, Nadler R, Bercowsky E, Chen C, Dunn M, Figenshau RS, et al. Prospective randomized trial comparing shock wave lithotripsy and ureteroscopy for management of distal ureteral calculi. J Urol 2001;166:1255-60.

20. Ceylan K, Sünbül O, Sahin A, Güneş M. Ureteroscopic treatment of ureteral lithiasis with pneumatic litho- tripsy: analysis of 287 procedures in a public hospital. Urol Res 2005; 33: 422-5.

21. Tuğcu V, Gürbüz G, Aras B, Gürkan L, Otunctemur A, Tasci AI. Primary ureteroscopy for distal ureteral stones compared with ureteroscopy after failed extracorporeal lithotripsy. J Endourol 2006; 20: 1025-9.

22. Tunc L, Kupeli B, Senocak C, Alkibay T, Sözen S, Karaoğlan U, et al. Pneumatic lithotripsy for large ureteral stones: is it the first line treatment? Int Urol Nephrol 2007; 39: 759-64.

23. Yaycıoğlu Ö, Güvel S, Kılınç F, Eğilmez T, Özkardeş H. Üreter taşlarında üreteroskopi: alt, orta ve üst üreter taşlarının karşılaştırılması ve uzun dönem izlem sonuçları. Türk Üroloji Dergisi 2003:29:337-43.

24. Abdelrahim AF, Abdelmaguid A, Abuzeid H, Amin M, Mousa el-S, Abdelrahim F. Rigid ureteroscopy for ureteral stones: factors associated with intraoperative adverse events. J Endourol 2008; 22: 277-80.

25. Semins MJ, Matlaga BR. Complications of Ureteroscopy. AUA Update Series 2008;27:Lesson 27.

26. Kupeli B, Biri H, Isen K, Onaran M, Alkibay T, Karaoğlan U, et al. Treatment of ureteral stones: comparision of extracorporeal shock wave lithotripsy and endourologic alternatives. Eur Urol 1998; 34: 474-9.

27. Geavlete P, Georgescu D, Nita G, Mirciulescu V, Cauni V. Complications of 2735 retrograde semirigid ureteroscopy procedures: a single-center experience. J Endourol 2006; 20: 179-85.

28. Roberts WW, Cadeddu JA, Micali S, Kavoussi LR, Moore RG. Ureteral stricture formation after removal of impacted calculi. J Urol 1998;159:723-6.

29. Tefekli A, Tok A, Altunrende F, Barut M, Berberoğlu Y, Müslümanoğlu AY. Üriner sistem taş hastalarında yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları. Türk Üroloji Dergisi 2005; 31: 113-8.

30. Stackl W, Marberger M. Late sequelae of the management of ureteral calculi with the ureterorenoscope. J Urol 1986;136:386-9.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

866173

Sayıdaki Diğer Makaleler

Travma nedeniyle oluşan periüreteral ürinomun çift J stent ile tedavisi: Olgu sunumu

SACİT NURİ GÖRGEL, Osman KÖSE, Serkan YENİGÜRBÜZ, Evren ŞAHİN, Kutan ÖZER

Priapizm tedavisinde Al-Ghorab tekniğinin etkinliği

Kürşad ZENGİN, Nevzat Can ŞENER, İsmail NALBANT, Aşır ERASLAN, Fatih YALÇINKAYA, Süleyman YEŞİL, M. Abdurrahim İMAMOĞLU

Benign prostat hiperplazisi ve erektil disfonksiyon tedavisinde fosfodiesteraz tip 5 enzim inhibitörlerinin rolü var mıdır?

Yılmaz ASLAN, Özer GÜZEL, Altuğ TUNCEL, Ali ATAN

İdrar sitolojisi ve üriner sistem ultrasonografisinin mesane tümörlü hastaların takibindeki yeri

İBRAHİM KARABULUT, Turgut YAPANOĞLU, FATİH ÖZKAYA, ŞENOL ADANUR, Tevfik ZİYPAK

Penis fraktürü ve tedavi sonuçları, tek merkezde 46 olgunun retrospektif değerlendirilmesi

Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Taner KARGI, Doğukan SÖKMEN, Buğra TÖRER, Abdullah Hızır YAVUZSAN, Ramazan KOCAKAYA, Ali İhsan TAŞÇI

Ratlarda finasterid ve dutasteridin prostat vaskülaritesine etkisinin araştırılması

ENGİN DOĞANTEKİN, Emre TÜZEL

ESWL uygulanan renal pelvis taşlarında BT' de taş-cilt mesafesi ve taşın HU (Hounsfield Ünitesi) değerinin başarıya etkisi

Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Doğukan SÖKMEN, Bedriye SÖKMEN KOYUNCU, Buğra Doğukan TÖRER, Volkan TUĞCU, Ali İhsan TAŞÇI

Antenatal hidronefrozun postnatal güncel yönetimi

Arzu ŞENCAN, AYDIN ŞENCAN

Prematür ejakülasyon sıklığı ve tedavi oranı; kesitsel bir anket çalışması

ENGİN DOĞANTEKİN, Mansur DAĞGÜLÜ, Haluk SÖYLEMEZ

Cerrahi olarak tedavi edilen böbrek kitlelerinin histopatolojisi: 178 vakanın analizi

MUHSİN BALABAN, Rahim HORUZ, Oktay AKÇA, Selami ALBAYRAK