İdrar sitolojisi ve üriner sistem ultrasonografisinin mesane tümörlü hastaların takibindeki yeri

Amaç: Mesane tümörleri ilk tespit edildiklerinde %70 oranında yüzeyel tümörlerdir. Bu yüzeyel tümörler nüks etme eğilimindedirler. Hastalarda oluşabilecek nüksleri tespit edebilmek için belirli periyotlarda invazif işlem olan sistoskopi ile takip etmek gerekmektedir. Biz bu invazif işlem yerine üriner USG ve sitolojinin birlikte kullanılabilirliğini araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya dahil edilen hastalar konu hakkında bilgilendirildikten sonra, onam formları alındı. İdrar yolu enfeksiyonu olanlar, kalıcı üretral kateter taşıyan hastalar, kemoterapi , immunoterapi ve radyasyon tedavisi alanlar, aktif prostat kanserliler, son iki ay içerisinde mesane veya üriner sisteme yö- nelik endoskopik girişim ya da cerrahi geçiren olgular çalışma dışı bırakıldılar. Hastalardan sistoskopi öncesi klinik şartlarında miksiyonla elde edilen idrar ve ameliyathane şartlarında sistoskopi öncesi mesane yıkama suyu sitolojik tetkik için gönderildi. Yine sistoskopi öncesi hastaların klinik şartlarında USG ile mesaneleri değerlendirildi. Üriner sistem USG’nin aynı hekim tarafından tüm hastalarda aynı optimum şartlar oluşturularak yapılması sağlandı. Tarama testlerinin performanslarını değerlendirmede istatistiksel analiz yöntemi olarak ROC analiz yöntemi kullanıldı. p‹0,05 olması durumunda fark istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular: Mesane tümörü tanısı konulan 296 hastanın yaş ortalaması 65,9±14,8 idi. Hastaların tedavi edici transüretral rezeksiyondan sonra geçen izlem süreleri 3-39 ay idi.Sitolojik inceleme ile hastaların 62’sinde (%20) pozitif sonuç elde edildi. Üriner USG’de ise 98 (%33) hastada lezyon saptandı. Her iki parametrenin de ortak kullanılması sonucu hastaların 83 (%28) tanesinde sonuçlar pozitif olarak değerlendirildi. Tanı testlerinin ikili karşılaştırmaları sonucunda; sitoloji ile üriner sistem USG arasında önemli derecede bir farkın olduğu saptandı. Yine sitoloji ile üriner sistem USG ve sitoloji’nin birlikte kullanımı arasında önemli derecede bir farkın olduğu fakat üriner sistem USG ile sitoloji ve üriner sistem USG birlikteliği arasında önemli derecede bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Sonuçlar: Herhangi bir nedenle sistoskopi yapılamayacak hastalarda USG ve sitolojinin yüksek güvenirlilik ve düşük hata payı nedeniyle kullanılabileceğini düşünmekteyiz.

The role of urine cytology and urinary system ultrasound in follow-up of patients with bladder tumor

Objective: When first diagnosed, bladder tumors are superficial one in the proportion of 70%. These superficial tumors have tendency of recurrence. In order to be able to detect the recurrence which will occur in patients, it is necessary to pursue with cystoscopy, an invasive process in certain periods. Instead of this invasive process, we aimed to investigate the use of urinary USG along with cytology. Material and Methods: The approvals were taken after informing patients. The patients who had urinary infections, urethral catheter, chemotherapy, immunotherapy, radiotherapy, active prostate cancer and endoscopic or surgery procedures for urinary system were not included in this study. The cytology samples which obtained by spontaneous miction in the clinical condition and from bladder washing water in the surgery condition before cystoscopy were sent. And also, the bladders were evaluated by Urinary System USG in clinical condition before cystoscopy. It was provided that the Uriner System USG was applied to all the patients by same surgeon by keeping same optimum condition. The ROC statistical method was used to evaluate performance of survey test and if the p value was p < 0.05, the differences were accepted statistically significant. Results: The average age of the 296 patients diagnosed bladder tumor was 65,9±14,8 years. Follow-up time after transurethral resection was 3-39 months. Positive result was obtained in 62% of the patients by means of cytologic examination (20%). In the urinary USG, 98 of the patients (33%) had lesions. As a result of the use of both parameters, the results in 83 patients (28%) were evaluated as positive. As a result of a binary comparison of diagnostic tests, between urinary cytology and USG was found to be a significant difference. In addition, there was a significant difference between using cytology and urinary system ultrasound combined use. But, we identified that there was no a significant difference between using urinary system ultrasound and cytology and urinary system ultrasound combined use. Conclusions: In the patients whom cystoscopy wasn’t made for any reasons, we think that USG and cytology could be used the reason for high reliability and low error shape

Kaynakça

1. Şahinli S, Göğüş Ç, Göğüş O. Mesane tümörlerinde Tümör Belirleyicileri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2003; 5:27-35.

2. Kıvrak A.S, Kıreşi D, Emlik D, Ödev K, Kılınç M. Mesane Tümörlerinin Tanısında Sanal BT Sistoskopi ve Konvansiyonel Sistoskopi Bulgularının Karşılaştırılması. Selçuk Tıp Derg 2007; 23:47-56.

3. Yazgan Ç, Fitoz S, Atasoy Ç, Türkölmez K, Yağcı C, Akyar S. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2002; 8:71-75.

4. Canoğulları Z. Yüzeyel Mesane Tümörlerinin Takibinde Sistoskopi Sıklığının Değerlendirilmesi. T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Üroloji Kliniği, Uzmanlık Tezi, 49s. 2007 İstanbul.

5. Oosterlinck W. Meijden A. Sylvester R. Böhle A. Rintala E. Solsona E. Lobel N.B. TaT1 (Kas-İnvaziv Olmayan Mesane Kanseri Kılavuzu), Avrupa Üroloji Birliği, 2006 pp 22

6. Gaston K.E. Pruthi R.S. Value of Urinary Cytology in The Diagnosis and Management of Urinary Tract Malignancies. Urology 2004; 63: 1009–16.

7. Güney S, Karaman M.İ, Dalkılıç A, Selim G, Çaşkurlu T, Ergenekon E. Mesane Tümörlerinin Tanısında Akım Sitometrisi ve Üriner Sitolojinin Etkinliğinin Karşılaştırılması. Türk Üroloji Dergisi 2001; 1: 9-13.

8. Planza B. Jochimsb E. Deixa T. Caspersa H.P. Jakseb G. Boecking, A. The Role of Urinary Cytology for Detection of Bladder Cancer. EJSO 2005;31:304–308.

9. Kim K.D. Kim D.H. Diagnostic Efficacy of the Combination of Urine Cytology, Urinalysis and History in the Followup of Bladder Tumor. Korean J. Urol. 1991; 32: 894-901.

10. Herr HW: Natural history of superficial bladder tumor: 10-to20- year follow-up of treated patients. Word J Urol. 1997;15: 84-88,

11. Holt SE, Shay JW, Wright WE. Refining the tolomere-tolomerase hypotesis of aging and cancer. Nat Biotechnol 1996;14: 836-839,

12. Murphy WM, Soloway MS, Jukkola AF,et al: Urinary cytology and bladder cancer. The cellular features of transitional cell carsinomas: Cancer 1984;53: 1555-65.

13. Lamdan J, Chang Y, Kavaler E,et al: Sensivitiy and spesifitiy of NMP-22, Tolimerase And BTA in the Detection of Human Bladder Cancer. Urology 1998; 52:398-402,.

14. Konety BR, Metro MJ, Melham MF, Saluo PR: Diagnostic value of voided urine and bladder barbotage cytology indetecting transitional cell carcinoma of urinary tract. Urol. Int 1999; 6226-30.

15. Leyh H, Marberger M, Connort P,et all: Comparison of BTA Stat test with voided urine cytology and bladder wash cytology in the diagnosis and monitoring of bladder cancer.Eur Urol 1999;35:52-66.

16. Ünsal A, Çalışkan K.E, Erol H, Karaman Z.C, The diagnostic of ultrosound guided imaging algorithm in evaluation of patients with hematuria. Europan Journal of Radiology. 2011;79:7-11.

17. Bala G.K, Chou Hong-Y: Ultrasonography of the urinary bladder. J Med Ultrasund 2010;18:105-114.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

975252

Sayıdaki Diğer Makaleler

Transrektal prostat biyopsisinde anestezi seçimi: rektal lidokain jel instillasyonu ve lidokainle periprostatik sinir blokajı karşılaştırması

Hasan TURGUT, Hasan Rıza AYDIN, Şenol ADANUR, Tevfik ZİYPAK, Murat BAĞCIOĞLU, Mansur DAĞGÜLÜ

Benign prostat hiperplazisi ve erektil disfonksiyon tedavisinde fosfodiesteraz tip 5 enzim inhibitörlerinin rolü var mıdır?

Yılmaz ASLAN, Özer GÜZEL, Altuğ TUNCEL, Ali ATAN

Üreter taşlarında rijit üreteroskopi ve pnomotik litotripsi sonuçlarımız

ERCAN ÖĞREDEN, ERDAL BENLİ

Antenatal hidronefrozun postnatal güncel yönetimi

Arzu ŞENCAN, AYDIN ŞENCAN

İdrar sitolojisi ve üriner sistem ultrasonografisinin mesane tümörlü hastaların takibindeki yeri

İBRAHİM KARABULUT, Turgut YAPANOĞLU, FATİH ÖZKAYA, ŞENOL ADANUR, Tevfik ZİYPAK

Acil servise yan ağrısı ile başvuru nedenleri ve ürolitiyaziste klinik değerlendirme

Mustafa ÇALIK, Fatih BÜYÜKCAM, Yılmaz ZENGİN, Mustafa Ahmet AFACAN, Öner ODABAŞ

Cerrahi olarak tedavi edilen böbrek kitlelerinin histopatolojisi: 178 vakanın analizi

MUHSİN BALABAN, Rahim HORUZ, Oktay AKÇA, Selami ALBAYRAK

ESWL uygulanan renal pelvis taşlarında BT' de taş-cilt mesafesi ve taşın HU (Hounsfield Ünitesi) değerinin başarıya etkisi

Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Doğukan SÖKMEN, Bedriye SÖKMEN KOYUNCU, Buğra Doğukan TÖRER, Volkan TUĞCU, Ali İhsan TAŞÇI

Penis fraktürü ve tedavi sonuçları, tek merkezde 46 olgunun retrospektif değerlendirilmesi

Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Taner KARGI, Doğukan SÖKMEN, Buğra TÖRER, Abdullah Hızır YAVUZSAN, Ramazan KOCAKAYA, Ali İhsan TAŞÇI

Prematür ejakülasyon sıklığı ve tedavi oranı; kesitsel bir anket çalışması

ENGİN DOĞANTEKİN, Mansur DAĞGÜLÜ, Haluk SÖYLEMEZ