Ratlarda finasterid ve dutasteridin prostat vaskülaritesine etkisinin araştırılması

Amaç: Finasterid ve dutasterid verilen ratların prostatlarında özellikle vasküler olmak üzere histopatolojik değişikliklerin araştırılması. Gereç ve Yöntemler: Çalışma grubundaki 20 adet Wistar Albino suşu rata günlük 80 mg/ kg/gün finasterid (n=10) veya 16 mg/kg/gün dutasterid (n=10), 15 gün boyunca orogastrik gavaj enjektörü ile verildi. Kontrol grubundaki 6 rata ilaç verilmedi. Deney sonunda ratlar anestezi ile sakrifiye edildikten sonra, testisleri, veziküla seminalisleri ve prostatları cerrahi olarak eksize edildi. Prostat kesitleri, endoteli işaretlemek için CD31 antikoru ile immünohistokimyasal olarak boyandı ve ışık mikroskobu altında incelendi. Ortalama mikrodamar yoğunluğu (MDY), ortalama proliferatif mikrodamar yoğunluğu (PMDY), ortalama damar alanı (DAL) ve ortalama damar çevresi uzunluğu (DÇEV), 3 farklı alanda X200 büyütmede, dijital görüntüleme sistemi kullanılarak hesaplandı. Bulgular: Çalışma sonunda kontrol, finasterid ve dutasterid gruplarında prostat ağırlığı sırasıyla; 0.47±0.02 gr, 0.28±0.02 gr ve 0.19±0.02 gr olarak tespit edildi (p=0.006). Kontrol, finasterid ve dutasterid gruplarında MDY değerleri sırasıyla; 5.16, 11.66 ve 10.28 olarak bulundu (p=0.001). Kontrol, finasterid ve dutasterid gruplarında PMDY sırasıyla; 6.33, 15.23 ve 15.43 olarak saptandı (p=0.001). Dutasterid grubunda DAL ve DÇEV değerleri, finasterid grubuna göre anlamlı ölçüde düşük olarak bulundu (341.71’e karşı 814.71 µm2 , p=0.019 ve 69.51’e karşı 109.34 µm, p=0.007). Sonuçlar: Dutasterid grubunda, deney sonrası prostat ağırlı- ğında diğer gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı azalma mevcuttu. Dutasterid ve finasterid gruplarında MDY kontrol grubuna göre anlamlı ölçüde yüksek olduğu, fakat finasterid ve dutasterid verilen ratlarda farksız olduğu saptandı.

To investigate the effect of finasteride and dutasteride on rats prostate vascularity

Objective: To investigate the histopathological changes, particularly vascular changes on prostate glands of the rats that were treated with finasteride and dutasteride. Material and Methods: Either finasteride 80 mg/kg/day (n=10) or dutasteride 16 mg/kg/ day (n=10) for 15 days were administered to 20 Wistar Albino rats dailly in study group with orogastric gavage syringe. No drugs were administered to the control group (n=6). At the end of the study, all rats were anesthetically sacrified and their testicles, seminal vesicles and prostates were excised surgically. Prostatic sections were stained with CD31 antibodies immunohistochemically to mark endothelium and were examined under light microscopy. The mean microvessel dansity (MVD), mean proliferative MVD (PMVD), mean vessel area (MVA) and the mean length of vessel circumference (MVCD) were measured in three different areas on X200 magnification by using digital imaging system. Results: The weight of the prostate at the end of the study in control, finasterid and dutasterid group was; 0.47±0.02 gr, 0.28±0.02 gr and 0.19±0.02 gr, respectively (p=0.006). The MVD in control, finasterid and dutasterid group were 5.16, 11.66 and 10.28, respectively (p=0.001). The PMVD in control, finasterid and dutasterid group was 6.33, 15.23 and 15.43, respectively (p=0.001). The MVA and the MVCD were significantly lower in dutasterid group compared to finasteride group (341.71 vs. 814.71 µm2 , p=0.019 and 69.51 vs. 109.34 µm, p=0.007, respectively). Conclusion: In the dutasteride group there was a statistically significant decrease in the weight of the prostate gland at the end of study compared to the other groups. The MVD was significantly higher in dutasteride and finasteride group compared to control group, but not different between finasteride and dutasteride group.

Kaynakça

1. Berry SJ, Coffey DS, Walsh PC. The Development of human benign prostatic hyperplasia with age. J Urol 1984; 132: pp. 474-479.

2. Chute CG, Panser LA, Girman CJ, Oesterling JE, Guess HA, Jacobsen SJ, Lieber MM. The prevelance of prostatism: A Population-Based survey of urinary symptoms. J Urol 1993; 150: 85-89.

3. Fang-Liu GU, Tong-Li Xia, Xiang-Tian Kong. Preliminary study of the frequency of benign prostatic hyperplasia and prostatic cancer in China. Urology 1994; 44: 688-699.

4. Kaya C, Ozyurek M, Turkeri LN. Comparison of microvessel densities in rat prostate tissues treated with finasteride, bicalutamide and surgical castration: a preliminary study. Int J Urol 2005; 12: 194-198.

5. Clark CV, Hermann DJ, Cunningham Gr, Wilson TH, Morrill BB, Hobbs S. Marked suppression of dihydrotestosterone in men with benign prostatic hyperplasia by dutasteride, a dual 5alpha-reductase inhibitor. J Urol 2005; 12: 514-515.

6. Foley CL, Kirby RS. 5 alpha-reductase inhibitors: what’s new?. Curr Opin Urol 2003; 13: 31-37.

7. Pareek G, Shevchuk M, Armenakas NA, Vasjovic L, Hochberg DA, Basillote JB, Fracchia JA. The effect of finasteride on the expression of vascular endothelial growth factor and microvessel density: a possible mechanism for decreased prostatic bleeding in treated patients. J Urol 2003; 169: 20- 23.

8. Crea G, Sanfilippo G, Anastasi G, Magno C, Vizzini C, Inferrera Inferrera A. Pre-surgical finasteride therapy in patients treated endoscopically for benign prostatic hyperplasia. Urol İnt 2005; 74 : 51-53.

9. Hahn RG, Fagerstrom T, Tammela TL, Van Vierssen Trip O, Beisland HO, Duggan A, Morrill B, Blood loss and postoperative complications associated with trasurethral resection of the prostate after pretreatment with dutasteride. BJU Int 2007 ; 99 : 587-94.

10. Kyprianou N, Isaacs JT. Activation of programmed cell death in the rat ventral prostate after castration. Endocrinology 1998; 122: 552-553.

11. Rittmaster RS, Manning AP, Wright AS, Thomas LN, Whitefield S, Norman RW, et al. Evidence for atrophy and apoptosis in the ventral rat prostate rats given the 5-alpha reductase inhibitor finasteride. Endocrinology 1995; 136: 741-748.

12. Isaacs J. Antagonistic effect of androgen on prostatic cell death. Prostate 1984; 5: 545-548.

13. Lekas E, Johansson M, Widmark A, Bergh A, Damber JE. Decrement of blood flow precedes the involution of the ventral prostate in the rat after castration. Urol Res 1997; 25: 309-314.

14. Lekas E, Bergh A, Damber J-E. Effects of finasteride and bicalutamide on prostatic blood flow in the rat. BJU Int 2000; 85: 962-965.

15. Marks LS, Partin AW, Dorey FJ, Gormley GJ, Epstein JI, Garris JB, et al. Long-term effects of finasteride on prostate tissue composition. Urology 1999; 53: 574-580.

16. Marks LS, Partin AW, Gormley GJ, Dorey FJ, Shery ED, Garris JB, et al. Prostate tissue composition and response to finasteride in men with symptomatic benign prostatic hyperplasia. J Urol 1997; 157: 2171-2178.

17. Bailey DM, Foley SJ, Wedderburn A. Effect of finasteride on microvessl density(MVD) in patients with recurrent haematuria related to prostatic hypertrophy(BPH). J Urol 1999; 161: 363-367.

18. Prahalada SR, Keenan KP, Hertzog PR, Gordon LR, Peter CP, Soper KA, et al. Qualitative and quantitative evaluation of prostatic histomorphology in rats following chronic treatment with finasteride, a 5 alpha-reductase inhibitor. Urology 1994; 43: 680-685.

19. Weisser H, Krieg M. In vitro inhibition of androstenedione 5α-reduction by finasteride in epithelium and stroma of human benign prostatic hyperplasia. J Steroid Biochem Molec Biol 1998; 67: 49-55.

20. Tunn S, Hochstrate H, Grunwald I, Flüchter St H, Krieg M. Effect of aging on kinetic parameters of 5α-reductase in epithelium and stroma of normal and hyperplastic human prostate. J Clin Endocrinol Metab 1988; 67: 979-985.

21. Rennie PS, Bruchovsky N, McLoughlin MG, Batzold FH, Dunstan-Adams EE. Kinetic analysis of 5α-reductase isoenzymes in benign prostatic hyperplasia (BPH). J Steroid Biochem 1983; 19: 169-173.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

57265

Sayıdaki Diğer Makaleler

Testis torsiyonu ve papaverin kullanımı

Arif DEMİRBAŞ, Serkan ÖZCAN, Muhammet Fatih KILINÇ, Mücahit KABAR, MUZAFFER EROĞLU

Cerrahi olarak tedavi edilen böbrek kitlelerinin histopatolojisi: 178 vakanın analizi

MUHSİN BALABAN, Rahim HORUZ, Oktay AKÇA, Selami ALBAYRAK

Böbrek tümörü öntanısıyla radikal veya parsiyel nefrektomi yapılan hastalardaki benign tümörler

Selahattin ÇALIŞKAN, Orhan KOCA, Mehmet AKYÜZ, Muhammet İhsan KARAMAN

Üreter taşlarında rijit üreteroskopi ve pnomotik litotripsi sonuçlarımız

ERCAN ÖĞREDEN, ERDAL BENLİ

Antenatal hidronefrozun postnatal güncel yönetimi

Arzu ŞENCAN, AYDIN ŞENCAN

Ratlarda finasterid ve dutasteridin prostat vaskülaritesine etkisinin araştırılması

ENGİN DOĞANTEKİN, Emre TÜZEL

Priapizm tedavisinde Al-Ghorab tekniğinin etkinliği

Kürşad ZENGİN, Nevzat Can ŞENER, İsmail NALBANT, Aşır ERASLAN, Fatih YALÇINKAYA, Süleyman YEŞİL, M. Abdurrahim İMAMOĞLU

ESWL uygulanan renal pelvis taşlarında BT' de taş-cilt mesafesi ve taşın HU (Hounsfield Ünitesi) değerinin başarıya etkisi

Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Doğukan SÖKMEN, Bedriye SÖKMEN KOYUNCU, Buğra Doğukan TÖRER, Volkan TUĞCU, Ali İhsan TAŞÇI

İdrar sitolojisi ve üriner sistem ultrasonografisinin mesane tümörlü hastaların takibindeki yeri

İBRAHİM KARABULUT, Turgut YAPANOĞLU, FATİH ÖZKAYA, ŞENOL ADANUR, Tevfik ZİYPAK

Travma nedeniyle oluşan periüreteral ürinomun çift J stent ile tedavisi: Olgu sunumu

SACİT NURİ GÖRGEL, Osman KÖSE, Serkan YENİGÜRBÜZ, Evren ŞAHİN, Kutan ÖZER