Prematür ejakülasyon sıklığı ve tedavi oranı; kesitsel bir anket çalışması

Amaç: Prematür Ejakülasyon (PE) muhtemelen en sık ve aynı zamanda en az anlaşılmış erkek seksüel disfonkisyonudur. Aynı zamanda özellikle Türkiye’de PE’ nin tedavi oranları da bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı PE’nin sıklığını ve tedavi oranlarını ortaya koymaktır. Gereçler ve Yöntem: Mayıs 2007-Ocak 2008 tarihleri arasında üroloji kliniğine başvuran hastaların refakatçilerinden seçilen evli 107 erkek çalışmaya dahil edildi. PE varlığını ortaya koymak için 25-50 yaşları arasında olan katı- lımcıların önce prematür ejakülasyon değerlendirme formunu (PEDT) doldurmaları istendi. PE şikayeti olan 33 katılımcıya da bu şikayet nedeniyle tedavi alıp almadıklarını ve bunların sebeplerini soran ikinci bir anket verildi. Bulgular: Katılımcıların ortalama yaşı 34.68 yıl idi. Ortalama PEDT skoru 6.5±2.4 olarak ölçüldü. Katılımcıların 74’ünün PEDT skoru 8 ve 8’in altında idi (% 69.15). 8 kişinin PEDT skoru 9 ve 10 idi (% 7.47). 25 kişinin ise 11 ve daha yüksekti (% 23.36). PE şikayeti olan 33 kişiden 28’i bu şikayet için tedaviye başvurmadığını belirtti. Bunun nedeni sorulduğunda alınan en sık cevap ise “Utandım” idi. Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre Türkiye’de orta yaşlı erkeklerde PE sıklığı yaklaşık % 23 oranındadır. Aynı zamanda çalışmamız PE için başvurulan tedavi oranlarının çok düşük olduğunu göstermiştir.

The prevalence and the treatment ratio of premature ejaculation; A cross-sectional questionnaire study

Objective: Premature ejaculation (PE) is probably the most common and least understood of all male sexual dysfunctions. Treatment ratio of PE is also unknown, especially in Turkey. Aim of this study was to determine the prevelance of PE and the treatment ratio of it. Materials and Methods: 107 men who were married and who came urology outpatient clinic to accompany with a patient were involved in the study between May 2007 and January 2008. Initially, each participant -aged from 25 to 50 years- was asked to complete a Premature Ejaculation Diagnostic Tool (PEDT) questionnaire, whose results were used to diagnose presence or absence of PE. Thirty-three of all participants were then requested to complete another questionnaire to learn if they seek a treatment for PE or not, and the reasons of them. Results: The mean age of the participants was 34.68 (25-49) years. The mean PEDT score was 6.5±2.4. PEDT score of the 74 participants were equal or smaller than 8 (69.15%). 8 participants’ PEDT score were 9 or 10 (7.47%). The last 25 participants noted equal or greater than 11 (23.36%). Twenty-eight of the 33 participants who had PE stated that they did not seek a treatment for PE. When asked why they did not seek for the treatment, the most common answer was: “I was ashamed”. Conclusion: According to the results of this study the prevalence of PE is about 23 percent among middle aged man in Turkey. Also, this study highlighted the lack of treatment against PE.

Kaynakça

1. Jannini EA , Lenzi A. Epidemiology of premature ejaculation. Curr Opin Urol 2005;15: 399-403.

2. McMahon CG, Althof S, Waldinger MD et al. An evidencebased definition of lifelong premature ejaculation: report of the International Society for Sexual Medicine Ad Hoc Committee for the Definition of Premature Ejaculation. BJU Int 2008; 102: 338-50.

3. Halvorsen JG, Metz ME. Sexual dysfunction, Part II: Diagnosis, management, and prognosis. J Am Board Fam Pract 1992: 5: 177-92.

4. Hosseini SR, Khazaeli MH, Atharikia D et al, Role of postcircumcision mucosal cuff length in lifelong premature ejaculation: a pilot study. J Sex Med 2008; 5: 206-209.

5. Shabsigh R. Diagnosing premature ejaculation: a review. J Sex Med 2006;3: p. 318-23.

6. Piediferro G, Colpi EM, Castiglioni F, Scroppo FI . Premature ejaculation. 3. Therapy. Arch Ital Urol Androl 2004;76: 192-198.

7. Serefoglu EC, Cimen HI, Ozdemir AT et al. Turkish validation of the premature ejaculation diagnostic tool and its association with intravaginal ejaculatory latency time. Int J Impot Res 2009;21: 139-144.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

44331

Sayıdaki Diğer Makaleler

Böbrek tümörü öntanısıyla radikal veya parsiyel nefrektomi yapılan hastalardaki benign tümörler

Selahattin ÇALIŞKAN, Orhan KOCA, Mehmet AKYÜZ, Muhammet İhsan KARAMAN

Priapizm tedavisinde Al-Ghorab tekniğinin etkinliği

Kürşad ZENGİN, Nevzat Can ŞENER, İsmail NALBANT, Aşır ERASLAN, Fatih YALÇINKAYA, Süleyman YEŞİL, M. Abdurrahim İMAMOĞLU

Antenatal hidronefrozun postnatal güncel yönetimi

Arzu ŞENCAN, AYDIN ŞENCAN

Cerrahi olarak tedavi edilen böbrek kitlelerinin histopatolojisi: 178 vakanın analizi

MUHSİN BALABAN, Rahim HORUZ, Oktay AKÇA, Selami ALBAYRAK

Testis torsiyonu ve papaverin kullanımı

Arif DEMİRBAŞ, Serkan ÖZCAN, Muhammet Fatih KILINÇ, Mücahit KABAR, MUZAFFER EROĞLU

Penis fraktürü ve tedavi sonuçları, tek merkezde 46 olgunun retrospektif değerlendirilmesi

Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Taner KARGI, Doğukan SÖKMEN, Buğra TÖRER, Abdullah Hızır YAVUZSAN, Ramazan KOCAKAYA, Ali İhsan TAŞÇI

Benign prostat hiperplazisi ve erektil disfonksiyon tedavisinde fosfodiesteraz tip 5 enzim inhibitörlerinin rolü var mıdır?

Yılmaz ASLAN, Özer GÜZEL, Altuğ TUNCEL, Ali ATAN

Transrektal prostat biyopsisinde anestezi seçimi: rektal lidokain jel instillasyonu ve lidokainle periprostatik sinir blokajı karşılaştırması

Hasan TURGUT, Hasan Rıza AYDIN, Şenol ADANUR, Tevfik ZİYPAK, Murat BAĞCIOĞLU, Mansur DAĞGÜLÜ

Üreter taşlarında rijit üreteroskopi ve pnomotik litotripsi sonuçlarımız

ERCAN ÖĞREDEN, ERDAL BENLİ

ESWL uygulanan renal pelvis taşlarında BT' de taş-cilt mesafesi ve taşın HU (Hounsfield Ünitesi) değerinin başarıya etkisi

Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Doğukan SÖKMEN, Bedriye SÖKMEN KOYUNCU, Buğra Doğukan TÖRER, Volkan TUĞCU, Ali İhsan TAŞÇI