Acil servise yan ağrısı ile başvuru nedenleri ve ürolitiyaziste klinik değerlendirme

Amaç: Yan ağrısı ile acil servise başvuran hastalardaki taş görülme sıklığı, üriner sistem taş hastalığı ile karışabilen durumlar, tanı yöntemleri, taş lokalizasyonu, taş büyüklüğü ve tercih edilen tedavi yöntemleri araştırıldı. Gereç ve Yöntemler: Acil servise dört aylık süreçte yan ağrısı ile başvuran 377 hasta çalışmaya dahil edildi. Yan ağrısı ile acil servise başvuran hastalarda üriner sistem taş hastalığı sıklığı, cinsiyet, yaş, meslek, vücut kitle indeksi, laboratuar bulguları ve tercih edilen görüntüleme yöntemleri araştırıldı; yan ağrısında karşı- laşılan patolojiler belirlendi, üriner sistem taş hastalığında taşın lokalizasyonu, büyüklüğü ve ilave patolojiler değerlendirildi. Bulgular: Yan ağrısı ile acil servise baş- vuran hastaların %71.4’ünde üriner sistem taş hastalığı saptandı. Acil servise yan ağrısı ile başvuran erkek hastalarda taş görülme olasılı- ğı daha fazlaydı. Tek taraflı kostovertebral açı hassasiyeti (KVAH) pozitif olanlarda çift taraflı pozitif olanlara göre daha fazla oranda taş saptandı. Sonuç: Acil servise yan ağrısı ile başvuran hastaların büyük çoğunluğunda taş tespit edildi. Radyolojik olarak görüntüleme tetkiklerinden özellikle üriner sistem USG’nin çabuk ula- şılabilirliği, yan etkisinin olmaması ve ekonomik olmasından dolayı acil servis’te ilk bakıda öncelikle tercih edilmesi gerekir.

The causes of emergency department visits due to flank pain and the clinical investigation of urolithiasis

Objective: In this study, the incidence of stones, the conditions that can be confused with urolithiasis, diagnostic methods, localization and size of the stone and the preferred treatment methods in patients with flank pain were evaluated. Material and Methods: 377 patients were admitted to the emergency department with flank pain over a four-month period. The frequency of urinary tract stone disease, gender, age, occupation, body mass index, laboratory findings, the preferred diagnostic methods in patients with flank pain, the localization and size of the stones and other pathologies that is seen in patients with flank pain were evaluated. Results: 71.4% of the patients who were admitted to the emergency room with flank pain had urinary tract stone disease. Men with flank pain had higher rate of urinary stone disease than women. Patients suffering from one-sided costovertebral point tenderness (CVPT) had higher rate of urinary stone disease than those who suffered from two-sided costovertebral point tenderness. Conclusion: The majority of patients admitted to the emergency department with flank pain were diagnosed with urinary system stones. Ultrasonography should be preferred in the first examination in the emergency department because it is a cheap and safe method which is also easily accessible and non-invasive.

Kaynakça

1. Anderson KR, Smith RC. CT for the evaluation of flank pain. J Endourol 2001;15:25-9. Epub 2001/03/16.

2. Brown J. Diagnostic and treatment patterns for renal colic in US emergency departments. Int Urol Nephrol 2006;38:87- 92. Epub 2006/02/28.

3. Tanagho EA. Embryology of the Genito Urinary System. In: Tanagho EA, McAninch JW, editors. General Urology. 14th ed. San Francisco: McGraw- Hill Companies 1995. p. 17-31.

4. Akinci M, Esen T, Tellaloglu S. Urinary stone disease in Turkey: an updated epidemiological study. Eur Urol 1991;20:200-3. Epub 1991/01/01.

5. Menon M, Parulkar BG, Drach GW. Urinary Lithiasis. Etiology, Diagnosis, and Medical Management. In: Walsh PC, Retik AB, Vaughan ED, Wein AJ, editors. Campbell’s Urology. 7th ed. Philadelphia: W.B.Saunders 1998. p. 2661-733.

6. Hesse A, Siener R. Current aspects of epidemiology and nutrition in urinary stone disease. World J Urol 1997;15:165- 71. Epub 1997/01/01.

7. Long LO, Park S. Update on nephrolithiasis management. Minerva Urol Nefrol 2007;59:317-25. Epub 2007/10/04.

8. Guidelines on urolithiasis [database on the Internet]. European Association of Urology 2012.

9. Varma G, Nair N, Salim A, Marickar YM. Investigations for recognizing urinary stone. Urological research 2009;37:349- 52. Epub 2009/10/15.

10. Kennish SJ, Bhatnagar P, Wah TM, Bush S, Irving HC. Is the KUB radiograph redundant for investigating acute ureteric colic in the non-contrast enhanced computed tomography era? Clinical radiology 2008;63:1131-5. Epub 2008/09/09.

11. Heidenreich A, Desgrandschamps F, Terrier F. Modern approach of diagnosis and management of acute flank pain: review of all imaging modalities. Eur Urol 2002;41:351-62. Epub 2002/06/21.

12. Jellison FC, Smith JC, Heldt JP, et al. Effect of low dose radiation computerized tomography protocols on distal ureteral calculus detection. J Urol 2009;182:2762-7. Epub 2009/10/20.

13. Niemann T, Kollmann T, Bongartz G. Diagnostic performance of low-dose CT for the detection of urolithiasis: a meta-analysis. AJR American journal of roentgenology 2008;191:396-401. Epub 2008/07/24.

14. Li J, Kennedy D, Levine M, Kumar A, Mullen J. Absent hematuria and expensive computerized tomography: case characteristics of emergency urolithiasis. J Urol 2001;165:782- 4. Epub 2001/02/15.

15. Bove P, Kaplan D, Dalrymple N, et al. Reexamining the value of hematuria testing in patients with acute flank pain. J Urol 1999;162:685-7. Epub 1999/08/24.

16. Ather MH, Faizullah K, Achakzai I, Siwani R, Irani F. Alternate and incidental diagnoses on noncontrast-enhanced spiral computed tomography for acute flank pain. Urol J 2009;6:14-8. Epub 2009/02/26.

17. Preminger GM, Tiselius HG, Assimos DG, et al. 2007 Guideline for the management of ureteral calculi. Eur Urol 2007;52:1610-31. Epub 2007/12/13.

18. Anagnostou T, Tolley D. Management of ureteric stones. Eur Urol 2004;45:714-21. Epub 2004/05/20.

19. Guvel S, Tekin MI, Kilinc F, Peskircioglu L, Ozkardes H. Bladder stones around a migrated and missed intrauterine contraceptive device. Int J Urol 2001;8:78-9. Epub 2001/03/10.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

854173

Sayıdaki Diğer Makaleler

Antenatal hidronefrozun postnatal güncel yönetimi

Arzu ŞENCAN, AYDIN ŞENCAN

Üreter taşlarında rijit üreteroskopi ve pnomotik litotripsi sonuçlarımız

ERCAN ÖĞREDEN, ERDAL BENLİ

Penis fraktürü ve tedavi sonuçları, tek merkezde 46 olgunun retrospektif değerlendirilmesi

Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Taner KARGI, Doğukan SÖKMEN, Buğra TÖRER, Abdullah Hızır YAVUZSAN, Ramazan KOCAKAYA, Ali İhsan TAŞÇI

ESWL uygulanan renal pelvis taşlarında BT' de taş-cilt mesafesi ve taşın HU (Hounsfield Ünitesi) değerinin başarıya etkisi

Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Doğukan SÖKMEN, Bedriye SÖKMEN KOYUNCU, Buğra Doğukan TÖRER, Volkan TUĞCU, Ali İhsan TAŞÇI

Cerrahi olarak tedavi edilen böbrek kitlelerinin histopatolojisi: 178 vakanın analizi

MUHSİN BALABAN, Rahim HORUZ, Oktay AKÇA, Selami ALBAYRAK

Travma nedeniyle oluşan periüreteral ürinomun çift J stent ile tedavisi: Olgu sunumu

SACİT NURİ GÖRGEL, Osman KÖSE, Serkan YENİGÜRBÜZ, Evren ŞAHİN, Kutan ÖZER

Ratlarda finasterid ve dutasteridin prostat vaskülaritesine etkisinin araştırılması

ENGİN DOĞANTEKİN, Emre TÜZEL

İdrar sitolojisi ve üriner sistem ultrasonografisinin mesane tümörlü hastaların takibindeki yeri

İBRAHİM KARABULUT, Turgut YAPANOĞLU, FATİH ÖZKAYA, ŞENOL ADANUR, Tevfik ZİYPAK

Radikal nefrektomi öncesi radyolojik ve peroperatif bulgular aynı taraflı adrenalektomi yapmak için bize ne kadar yol göstericidir?

Özer GÜZEL, BERAT CEM ÖZGÜR, Yılmaz ASLAN, HAŞMET SARICI, Övünç BİLGİN, Fatih HIZLI, Halil BAŞAR, MUZAFFER EROĞLU, Ali ATAN

Transrektal prostat biyopsisinde anestezi seçimi: rektal lidokain jel instillasyonu ve lidokainle periprostatik sinir blokajı karşılaştırması

Hasan TURGUT, Hasan Rıza AYDIN, Şenol ADANUR, Tevfik ZİYPAK, Murat BAĞCIOĞLU, Mansur DAĞGÜLÜ