Siirt ilinde sünnet yapılan çocuklarda genital anomali oranları, penis boyu ve testis hacimleri

Amaç: Siirt Devlet Hastanesi Üroloji kliniğine sünnet yapılmak üzere başvuran 2 ay - 12 yaş arası erkek çocuklarda bulunan dış genital organ anomali sıklığını ve çeşitliliğini, ortalama penis boyu ve testis hacmini belirlemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Siirt Devlet Hastanesi Üroloji kliniğine sünnet yapılmak üzere başvuran 2 ay – 12 yaş (ort. 4.4 yaş) arası 260 erkek çocuk çalışmaya alındı. Hastalara sünnet öncesi rutin genital muayene yapıldı ve saptanan dış genital organ bozuklukları kaydedildi. Ayrıca çocukların penis boyu ve testis hacimleri de ölçülerek kaydedildi. Genital anomalileri operasyonla düzeltilebilecek hastaların sünnetleri ertelenerek, gerekli operasyonlarıyla birlikte yapıldı. Tüm çocukların ailelerinden bilgilendirilmiş onam alındı. Bulgular: Dış genital organ incelenmesi sonucunda toplam 260 erkek çocuğun 17’sinde (%6,5) genital bozukluk saptandı. En sık saptanan anomaliler; 6 çocukta inmemiş testis (%2,3), 6 çocukta hipospadias (%2,3), 2 çocukta hidrosel (%0,76), 1 çocukta retraktil testis (%0,38), 1 çocukta penil rotasyon bozuklukları (%0,38), 1 çocukta megameatus (%0,38) idi. Hastaların flask penis boyu ortalaması 3,5 cm iken, ortalama sağ testis hacimleri 2,1 cm3 ve ortalama sol testis hacimleri 1,6 cm3 idi. Sonuç : Bu çalışmada, birçoğu erken çocukluk döneminde tedavi edilmiş olması gereken dış genital organ bozukluklarının yüksek oranda tedavi edilmeksizin ileri yaşlara bırakıldıkları saptanmıştır. Bu oranların bölgedeki çocukların sağlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaşmasıyla azalabileceği düşünülmüştür.

The frequency of external genitalia anomalies, penis length and testicular volume in circumsiced boys at Siirt

Objectives: We aimed to determine the frequency and diversity of the external genital organ anomalies, length of penis and testicular volume in boys between the ages of 2 months-12 years who hospitalized for routine circumsicion at center of Siirt. Material and Methods: A total of 260 boys between the ages of 2 months-12 years (mean age 4.4 years) who hospitalized for routine circumsicion at center of Siirt were included to study. They were examined preoperatively and detected external genital organ anomalies, length of flaccid penis and testicular volumes were recorded. Circumsicion of boys with genital anomaly postponed and performed at the same time with surgical correction of genital anomaly. Informant consent taken from all parents. Results: In the result of genital organ examination, the genital anomalies were determined in 17 (%6,5) of 260 boys. The most detected anomalies were undescended testis (%2.3) (Türkçe özette %2.3 hydrocele), hipospadi- as (%2,3), hidrosele(% 0,76), retractile testis (%0,38), megameatus (%0,38) and penile rotation anomalies (%0,38). The mean length of flaccid penis was 3.5 cm, mean left testicular volume were 1,6 cm3 and mean right testicular volume were 2,1 cm3. Conclusion: In this study, it has been de- termined that external genital anomalies requiring treatment in early childhood are postponed to later childhood without management. It has been thought that these rates might decline by becoming easier access of the children to health services at this area.

Kaynakça

1. Aydos K: Erkek infertilitesi; Temel Üroloji. 3. Baskı. Ankara, Güneş Tıp Kitapevleri, s. 967-1011, 2007.

2. Erol D, Karabulut A: Hipospadias; Temel Üroloji. 3. Baskı. Ankara, Güneş Tıp Kitapevleri, s. 393-98, 2007.

3. Ömer D, Çelebi İ, Esen AA: Ürogenital sistem acil yakla­şım gerektiren hastalıkları; Temel Üroloji. 3. Baskı. Ankara, Güneş Tıp Kitapevleri, s. 957-65, 2007.

4. Ander H. Hipospadias. Medikal Dergi, Sayı: 102 sayfa: 49, 1994.

5. Schonfield WA, Beebe M. Normal growth and variation in the male genitalia from birth to maturity. J Urol 48:759-768, 1942.

6. Wessells H, Lue TF, McAninch JW. Penile length in the flaccid and erect staes guidelines for penile augmentation. J Urol 1996;156(3):995-7.

7. Şahin C. Tokat ilinde asker adayı erkeklerde ürogenital sis­ tem anomalileri ve bu anomaliler hakkında yanlış bilgi ve uygulamalar. Türk Üroloji Dergisi, 27(4): 456-8, 2001.

8. Koç A, Elaltuntaş E, Ötünçtemur A. Cizre’ de 7-14 yaş arası erkek çocuklarda genital anomali oranları. Yeni Üroloji Dergisi 2011;6(1):18-21.

9. Takihara H,Cosentino MJ, Sakatoku J et al. The significance of testicular size measurement in andrology correlation of testicular size with testicular function. J Urol 1987;137(3):416-9.

10. Wylie KR, Eardley I. Penile size and the ‘small penis syndrome’. BJU Int 2007;99(6):1449-55.

11. Varol S, Özden E, Bostancı Y ve ark. Samsun ilinde ilköğretim çağı çocuklarda testis ve penis boyutları ve dış genital organ anomali oranları. Türk Ped Arş 2011;46:159-63.

12. Moemen MN, Hamed HA, Kamel II et al. Clinical and sonographic assessment of the side effects of intracavernous injection of vasoactive substances. Int J Impot Res 2004;16(2):143-5.

13. Aslan Y, Atan A, Aydın Ö ve ark. Türkiye’ de sağlıklı genç erkeklerde coğrafik bölgelre göre penis boyu:1,132 vakanın ölçüm bulguları. Türk Üroloji Dergisi 2010;36(1):43-48.

14. Ekmekçioğlu O, Nas H, Demirci D ve ark. Bölgemizde penis boyutları. Türk Üroloji Dergisi1999;25(1):66-71.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

44031

Sayıdaki Diğer Makaleler

Cinsiyet, taş büyüklüğü, taş lokalizasyonu ve hidronefroz derecesinin semirijid üreteroskopi başarısına etkisi

Zülfü SERTKAYA, Orhan KOCA, Metin ÖZTÜRK, Selçuk KABA, Muhammet İhsan KARAMAN

Düşük sayılı serimizde Perkütan Nefrolitotomi’de başarı ve komplikasyonlarımız

Hakan ERÇİL, Ferhat ORTOĞLU, Faruk KUYUCU, Güçlü GÜRLEN, Umut ÜNAL, Zafer Gökhan GÜRBÜZ

Böbrek taşı perkütan cerrahisinde interkostal ve subkostal yaklaşımın başarı ve komplikasyon oranlarının karşılaştırılması

ONUR DEDE, Süleyman YEŞİL, Ufuk ÖZTÜRK, İsmail NALBANT, Hasannedim Göksel GÖKTUĞ, Muhammet Abdurrahim İMAMOĞLU

Buscke-Löwenstein tümörü (dev kondiloma akuminata) cerrahi tedavisi: Olgu sunumu

FATİH OĞUZ, RAMAZAN ALTINTAŞ, Ender AKDEMİR, ALİ BEYTUR, Cemal TAŞDEMİR, Ali GÜNEŞ

Primer testis lenfoması: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Basri ÇAKIROĞLU, Seyit Erkan EYYÜPOĞLU, Orhun SİNANOĞLU, Bora GÜREL

TRUS biyopsideki perinöral invazyonun tümör hacmi ve lokalizasyonuyla ilişkisi

Oktay AKÇA, Rahim HORUZ, Murat Can KİREMİT, Gökhan ATIŞ, BURHAN COŞKUN, Halime AKÇA, Ayşim ÖZAĞARI, Ayhan DAlKILINÇ

Siirt ilinde sünnet yapılan çocuklarda genital anomali oranları, penis boyu ve testis hacimleri

Mehmet Erol YILDIRIM, Fatih YANARAL, Soner AKÇİN

Organik kaynaklı erektil disfonksiyon tanısı konulan hastalarda risk faktörlerinin analizi

EYYUP SABRİ PELİT, Gökhan ATIŞ, Eren İLHAN, Cengiz ÇANAKCI, Bayram GÜNER, Halil Lütfi CANAT, Turhan ÇAŞKURLU

Priyapizm ile başvuran bir böbrek tümörü: Olgu sunumu

Zülfü SERTKAYA, Orhan KOCA, Metin ÖZTÜRK, Ahmet ÜRKMEZ, Muhammet İhsan KARAMAN

Ağrı şikayeti ile algoloji polikliniğine başvuran prostat kanserli olguların retrospektif değerlendirilmesi

Ekrem AKDENİZ, Sevda AKDENİZ, Ebru KELSAKA, Fuat GÜLDOĞUŞ, YAKUP BOSTANCI