Tanı ilişkili gruplama verileri çerçevesinde Türkiye’de ürogenital kanserlere bakış

Giriş: Ülkemizde pilot uygulamalarla başlayıp 2011 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı hastanelerinde uygulanan Teşhisle İlişkili Gruplar (TİG) önemli bir veri havuzunun oluşmasını sağlayacaktır. Bu çalışmada, bir yıllık TİG verileri içinde üroloji alanına giren hastalar ve özellikle genitoüriner kanserli vakaların nicelik ve nitelik açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışma kapsamında, 2011 yılında Sağlık Bakanlığına bağlı devlet ve eğitim hastanelerinde ayaktan ve yatarak tedavi gören tüm hasta evreni veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Bir yıllık TIG verileri içinde ürolojik hastalıklara bağlı olarak tedavi gören vakalar ve özellikle ürogenital kanser tanısı almış olanlar analiz edilmiştir. Bu gruplara yapılan cerrahi ya da dahili yaklaşımlar niceliksel olarak tespit edilmiş, cinsiyet dağılımı, yaşları ve yatış süreleri karşılaştırılmıştır. Ayrıca, TIG frekansları bunlara karşılık gelen bağıl değerlerle çarpılarak kanser vakaların diğer hasta grupları ile ağırlığı kıyaslanmıştır. Bulgular: Devlet ve eğitim hastanelerinde toplam ayaktan başvuru yapan üroloji hastası 6.198.911 (% 2,61), yatarak tedavi gören üroloji hastası ise 397,127 (% 5,27)’dir. Hastaların büyük çoğunluğunu oluşturan frekansı en yüksek ilk 10 TİG içinde kanser vakası bulunmamaktadır. Ürogenital kanserler bütün kanser vakalarının içinde % 9,59 oranında yer tutmaktadır. Toplam 14.154 ürogenital kanser vakasının % 60,07’sini üriner sistem kanserleri, % 39,93’ünü ise genital sistem kanserleri oluşturmaktadır. Bunların % 14,4’ü cerrahi müdahale geçirmiştir. Bağıl değerlerle yapılan karşılaştırmada kanser gruplarına yapılan cerrahi ve dahili müdahaleler eşit ağırlıkta bulunmuştur. Sonuç: TIG verileri; geri ödeme sistemlerinde bir finansman modeli olarak kullanılmasının yanı sıra, hastaların kıyaslanabilir gruplanması, spesifik yatak ihtiyacı, tedavideki kaynak tüketimi ve diğer parametreler açısından analiz edilerek karar destek sistemlerinde kullanılacak önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Ürogenital kanserlerin yanında diğer tanı ilişkili grupların da analizi, ulusal poltikaların geliştirilmesine büyük katkı sağlayacaktır.

Examining urogenital cancers in Turkey within the diagnosis related grouping data warehouse

Ojective: After a short period of piloting experience, Diagnosed Related Grouping (DRG) has been used in the Ministry of Health hospitals since 2011 which provided a comprehensive data wharehause. This study aims to make qualitative and quantitative evaluation of patent groups in the field of urology and especially those with genitourinary cancer in the DRG data of one year. Materials and Methods:The data of inpatients and outpatients treated in 2011 in training and state hospitals run by Ministry of Health was the main source of the study population. One-year DRG data was used to analyze the cases treated for urological diseases, and especially those with urogenital cancer. Medical and surgical interventions during the treatment of these patient groups were determined, and gender distribution, age, duration of bed occuption were compared. Additionally, workload of canser cases were compared with other patient groups using DRG frequencies and corresponding relative values. Results: The total number of outpatient urology cases in training and state hospitals was 6.198.911 (2.61 %) and inpatient 397,127 (5.27 %). No cancer was recorded among the ten most frequent DRG groups. Urogenital cancers constituted 9.59 % of general cancer cases. 60.07 % of urogenital cancers (14,154) were urinary system can- cers, whereas 39.93 % of them were urogenital cancers. Only 14.4 % of these patients underwent surgical intervention. When compared by using relative values, the surgical and medical interventions were found to have equal weight. Conclusion: Besides being used as a finansement model in the reimbursement of health services, DRG data provides an imporant tool for decision support systems by giving opportunity to analyse comparable patient groups, spesific bed requirements, source consumption during tretment and other similar parameters. In addition to urogenital cancers, such reliable data will enable us to develop national policies for various diagnostic groups.

Kaynakça

1. Yılmaz A: Tanı İlişkili Gruplar(DRG): Amerika Birleşik Devletler Örneği, Tanı İlişkili Gruplar E Bülteni. In Shah J: Uluslararası TİG Çalışmaları: Amerika (U.S.A.) Örneği. Ankara, 2008; 3: 5,6. Erişim: http://www.belgeler.com/ blg/2u3h/tani-liskili-gruplar-e-blteni-sayi-3-nisan-mayis- haziran-2008#.

2. Yılmaz A: Uluslararası TİG Çalışmaları: TİG Ortamında Ürün Maliyetlendirmesi, Tanı İlişkili Gruplar E Bülteni. In: Marshall R.P: Uluslararası TIG Çalışmaları: Avustralya Örneğinden Çıkarılabilecek Bazı Dersler. Ankara, 2009; 7:2- 5. Erişim: http://www.belgeler.com/blg/2u3l/tani-liskili- gruplar-e-blteni-sayi-7-mart-nisan-2009

3. Uluslararası Hastalık Sınıflandırması Versiyon 10 (ICD 10), T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 450 Erişim tarihi 27.10.2012. Erişim: 78.188.16.246/ intranet/.%5CMEVZUATLAR%5CICD10.pdf

4. Akdağ R. TİG Uygulama Rehberi, T.C.Sağlık Bakanlığı, Performans Yönetimi Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı. Ankara,2011. Erişim: http://www.ohsad.org/documents/ saglikbakanligi/sb_d_20111121_tigkitap.pdf

5. Teşhisle İlişkili Gruplar (TİG) Çalışması, Erişim tarihi: 15.02.2013; Erişim: http://www.tig.saglik.gov.tr/index. php?pid=16.

6. Yılmaz A: Tanı İlişkili Gruplar(DRG): Avustralya/Viktorya Modeli, Tanı İlişkili Gruplar E Bülteni. In: Ünal N; eds. TİG yazılım veri yapısına giriş. Ankara, 2008; 2: 14. Erişim: http://www.belgeler.com/blg/2u3g/tani-liskili-gruplar- e-blteni-sayi-2-ocak-subat-mart-2008

7. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2010, T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ankara, 2011, 29. Erişim: http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-72577/h/saglikistatis- tikleriyilligi2010.pdf.

8. Aydın S. Türkiye’de üriner sistem kanserlerinin görülme sıklığı. Türk Üroloji Dergisi, 2007; 33 (4): 392-97.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

2.2b801

Sayıdaki Diğer Makaleler

Buscke-Löwenstein tümörü (dev kondiloma akuminata) cerrahi tedavisi: Olgu sunumu

FATİH OĞUZ, RAMAZAN ALTINTAŞ, Ender AKDEMİR, ALİ BEYTUR, Cemal TAŞDEMİR, Ali GÜNEŞ

Adölesan varikoselin klinik görünümü ve belirtilerin önemi

RAMAZAN ALTINTAŞ, ALİ BEYTUR, FATİH OĞUZ, Caner Ediz, Ali GÜNEŞ

Radikal retropubik prostatektomi: Prostat ile birlikte hangi dokular çıkıyor?

Oktay AKÇA, Savaş YALÇIN, Rahim HORUZ, Mustafa BOZ, Ahmet SELİMOĞLU, Alper KAFKASLI, Cihangir ÇETİNEL, Çağlar ÇAKIR, Selami ALBAYRAK

TRUS biyopsideki perinöral invazyonun tümör hacmi ve lokalizasyonuyla ilişkisi

Oktay AKÇA, Rahim HORUZ, Murat Can KİREMİT, Gökhan ATIŞ, BURHAN COŞKUN, Halime AKÇA, Ayşim ÖZAĞARI, Ayhan DAlKILINÇ

Cinsiyet, taş büyüklüğü, taş lokalizasyonu ve hidronefroz derecesinin semirijid üreteroskopi başarısına etkisi

Zülfü SERTKAYA, Orhan KOCA, Metin ÖZTÜRK, Selçuk KABA, Muhammet İhsan KARAMAN

Düşük sayılı serimizde Perkütan Nefrolitotomi’de başarı ve komplikasyonlarımız

Hakan ERÇİL, Ferhat ORTOĞLU, Faruk KUYUCU, Güçlü GÜRLEN, Umut ÜNAL, Zafer Gökhan GÜRBÜZ

Ağrı şikayeti ile algoloji polikliniğine başvuran prostat kanserli olguların retrospektif değerlendirilmesi

Ekrem AKDENİZ, Sevda AKDENİZ, Ebru KELSAKA, Fuat GÜLDOĞUŞ, YAKUP BOSTANCI

Metabolik sendrom ile erektil disfonksiyon ilişkisi

Cem Nedim YÜCETÜRK, BERAT CEM ÖZGÜR

Siirt ilinde sünnet yapılan çocuklarda genital anomali oranları, penis boyu ve testis hacimleri

Mehmet Erol YILDIRIM, Fatih YANARAL, Soner AKÇİN

Primer testis lenfoması: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Basri ÇAKIROĞLU, Seyit Erkan EYYÜPOĞLU, Orhun SİNANOĞLU, Bora GÜREL