Altı devlet hastanesinde yapılan üreterorenoskop ile taş çıkarma işlemlerinin komplikasyonları açısından değerlendirilmesi

Amaç: Üreterorenoskopi, üreter taşlarının çıkarılmasında yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu yazıda, altı farklı devlet hastanesinde yapılan endoskopik üreter taşı çıkarılması işlemlerinin komplikasyonları incelendi. Gereç ve yöntem: Ülkemizin doğusunda bulunan Malatya, Elazığ, Bingöl ve Diyarbakır illerindeki 6 hastanede 903 hastaya yapılan 988 üreterorenoskop ile taş çıkarılması işlemi retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 37.2 (13-82) yıldı. Altıyüzotuzbeş erkek ve 268 bayan hastaya litotomi pozisyonunda endovideo URS işlemi yapıldı. Taşlar pnomotik litotriptör ile kırıldı. Toplam 75 hastada (% 7.6) üreter orifisine balon dilatasyon yapıldı. Ortalama ameliyat süresi 32.6 (15-79) dk hesaplandı. Ortalama taş boyutu 8.3 (5-14) mm ölçüldü. Avulsiyon olan 7 hastada açık cerrahi uygulandı. Seksenbeş hastada bilateral işlem yapıldı. Klinik anlamsız rezidü taşlar hariç tutulduğunda üst üreter taşlarında % 74.9 orta üreter taşlarında % 87.8 ve alt üreter taşlarında % 97.2 oranında taşsızlık sağlandı. Mukozal yaralanma, avulsiyon, taş migrasyonu olan veya dilatasyon yapılan 283 (% 28.6) vakada Double j stent takıldı. Hastalar ameliyat sonrası ortalama 1.9 (1-6) gün hastanede kaldı. Sonuç: Her ne kadar bazı komplikasyonlar görülse de, usulüne ve endikasyonlarına uygun yapıldığı takdirde URS işlemi üreter taşlarının çıkarılması işlemlerinde güvenle kullanılabilir.

The evaluation of stone extraction by ureterorenoscopy complications in six hospital

Objective: Ureterorenoskopi (URS) procedure is widely used technique for removing the ureter stone. In this paper, the complications of the endoscopic ureter stone extractions from some six state hospitals were evaluated. Materials and methods: From the east the country, total six state hospitals in Malatya, Elazig, Bingol and Diyarbakir provinces were included and a total 988 stone extraction with ureterorenoscopy for a total 903 patients were retrospectively evaluated. Results: The mean age of the patients were 37.2 (range 13-82) years. Six hundred and thirty five male and 268 female patients were examined with endovideo URS in the lithotomy position. Stone crushing was performed with pneumatic lithotripter. Balloon dilatation of the ureteral orifice was done for a total 75 (7.6 %) patients. The operation was switched to open surgery for seven patients due to full-thickness rupture. Bilateral procedures were performed in 85 patients. With excluding the clinically insignificant residual stones, stone-free operation was achieved for 74.9 % of the upper ureteral stones, 87.8 % of the mid-ureteral stones and for 97.2 % in the lower ureteral stones. Double j stent was inserted for 283 (28.6 %) cases. An average 1.9 (range 1-6) days of hospital stay was observed for postoperative stage. Conclusion: Although some complications may occur, duly implication of URS for appropriate indications can successfully treat the patients with ureteral stone.

Kaynakça

1.Chew BH, Denstedt JD. Ureteroscopy and retrograde ureteral access. Campbell-Walsh Urology. Philadelphia: Saunders Elsevier. 2007. p. 1508-25.

2.Strohmaier WL. Üreterorenoskopi komplikasyonları. In: Müslümanoğlu AY, Esen T, Tefekli A. editor. Üriner Sistem Taş Hastalığı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri. 2007. p. 305-10.

3.Turna B, Nazlı O, Şimşir A, Umul M, Semerci B, Çıkılı N. Üreteroskopi ve pnömotik litotripsi: 1056 olgu. Türk Üroloji Dergisi 2007; 33: 324-9.

4.Grasso M, Liu JB, Goldberg B, Bagley DH. Submucosal calculi: endoscopic and intraluminal sonographic diagnosis and treatment options. J Urol 1995; 153: 1384-9

5.Göğüş Ç. Üreteroskopi. In: Anafarta K, Bedük Y, Arıkan N. editor. Temel Üroloji. Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri. 2007. p. 210-24.

6.Schuster TG, Hollenbeck BK, Faerber GJ, Wolf JS. Complications of ureteroscopy: Analysis of predictive factors. J Urol 2001; 166: 538-40.

7.Erturhan S, Sarıca K, Yağcı F, Erbağcı A, Seçkiner İ, Özgül H. Üreter Taşlarının Üreteroskopik Tedavisi: 1265 hastada çok yönlü değerlendirme sonuçlarımız. Gaziantep Tıp Dergisi 2008; 14: 32-6.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

982252

Sayıdaki Diğer Makaleler

Retroperitoneal dev lenfoma

Cenk GÜRBÜZ, Ebru ZEMHERİ, Samet GÜNGÖR, Bayram GÜNER, Lütfi CANAT, Turhan ÇAŞKURLU

Ürolojik laparoskopik cerrahide port yeri metastazı: Derleme

Mete KİLCİLER, Yaşar BOZKURT

İlköğretim okulu çocuklarında asemptomatik idrar yolu enfeksiyonlarının prevelansı ve tanısal daldırma testlerinin yeri

Betül SÖZERİ, Orhan Deniz KARA, Nida DİNÇEL, Ahmet KESKİNOĞLU, Sevgi MİR

Stress tip idrar kaçırmanın cinsel işlevler, sosyal durum ve yaşam kalitesi üzerine etkisi

Cabir ALAN, Hasan KOÇOĞLU, Ahmet Reşit ERSAY, HANDAN ALAN, Yunus ERTUNG, Hasan Anıl KURT

Radyolojik olarak wilms tümörünü taklit eden ganglionöroma olgusu: Ayırıcı tanı

Cavit CEYLAN, T. Ahmet SEREL, Gürhan ÖZDEMİR, ÖNER ODABAŞ, Kemal ERTAŞ, Gülden AYDOĞ

Testosteron replasman tedavisi ve prostat kanseri

OSMAN ERGÜN, Alim KOŞAR

Testis torsiyonunda iskemi-reperfüzyon hasarını önlemede okserutin tedavisinin etkinliği

Ahmet Bora GÜL, Bülent ALTUNOLUK, Can BENLİOĞLU, Ergül Belge KURUTAŞ, Harun ÇIRALIK, Sefa RESİM

Hiperlipidemi ve erektil disfonksiyon tanısı olan hastalarda statin tedavisinin etkinliği

Fikret ERDEMİR, Orhan ÖNALAN, Adem YAŞAR, Köksal CEYLAN, Doğan ATILGAN, Nihat ULUOCAK, Bekir Süha PARLAKTAŞ

Böbrek hücreli kanserin karşı taraf overe geç metastazı: Bir olgu sunumu

Murat GÖNEN, Halil KIYICI, Cemalettin AKYÜREK

Perkütan nefrolitotomi sonrası renal parankimal skar oluşumunun statik renal sintigrafi ile değerlendirilmesi

FATİH URUÇ, BEKİR ARAS, Ayhan KARAKÖSE, BİLAL ERYILDIRIM