Priapizm tedavisinde Al-Ghorab tekniğinin etkinliği

Amaç: Aspirasyon ve medikal tedavi ve aspirasyon tedavisinin başarısız olduğu durumlarda şant teknikleri tanımlanmıştır. Distal ve proksimal tekniklerin tanımlandığı; özellikle de distal tekniklerin popüler olduğu bu günlerde, bir açık teknik olarak Al-Ghorab yöntemini uyguladığımız hastaları ve orta dönem sonuçlarımızı sunmayı amaçlamaktayız. Gereç ve Yöntemler: Haziran 2008- Haziran 2012 tarihleri arasında hastanemizin acil servisine priapizm şikayeti ile başvuran hastalar arasında 15 hastanın dosyası geriye dönük olarak incelendi. Hastalar öncelikle kavernoz cismin boşaltılması ve sempatomimetik ajan uygulaması (epinefrin) ile tedavi edilmiş ve bu aşamadan sonra hastalara genel anestezi altında müdahale yapılmıştı. Hastaların priapizm süreleri, post operatif yaşam kaliteleri, vizüel analog skala (VAS) ile pre ve post operatif ağrıları, Uluslararası Erektil Fonksiyon Endeksi -5 (İEEF-5) ile erektil fonksiyon durumları değerlendirildi. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 45.2 idi (39-52). Ortalama priapizm süresi 16.2 saat (8-22) idi. Preoperatif VAS değerleri ortalama 6,9 (5-9) iken, post operatif VAS seviyeleri 2,3 (1-5) idi. Hastalar ortalama olarak 12 ay boyunca takip edilmişti. 12. ay sonunda İEEF ortalama 19,4(5-23) idi. Sonuç: Priapizmin cerrahi tedavisinde, AlGhorab yönteminin invaziv olmasının yanında gü- venilir ve etkili bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz.

The efficacy of Al-Ghorab technique in the treatment of priapism

Objective: It is described that shunt techniques are the treatment options when aspiration and medical treatments were failed. Especially, the distal shunt techniques are popular in nowadays. The aim of the study is to demonstrate mid-term outcomes of the distal surgical technique of priapism, Al-Ghorab approach. Material and Methods: Fifteen patients applied to our emergency clinic between June 2008 and June 2012 with the diagnosis of priapism were included in the study. Patients were initially treated by aspiration and intracavernosal sympathomimetic (epinephrine) application. Then Al-Ghorab technique was applied under general anesthesia to these patients. Patients were further evaluated with duration of priapism, post-operative quality of life, visual analogue scale (VAS), and international index of erectile function (IIEF-5). Results: Mean patient age was 45.2 (39-52). Mean priapism duration was 16.2 hours (8-22). Preoperative VAS scores was 6,9 (5-9) and postoperative VAS scores was 2,3 (1-5). After 12 months of follow op, IIEF scores were found to be 19,4 (5-23). Conclusion: Even though Al-Ghorab is an invasive approach, we believe that it is a safe and efficient technique.

Kaynakça

1. Broderick GA, Kadioglu A, Bivalacqua TJ, et al. Priapism: pathogenesis, epidemiology, and management. J Sex Med 2010; 7:476–500.

2. Ul-Hassan M, El-Sakka A, Lee C, et al. Expression of TGFbeta 1 m-RNA and ultrastructural alterations in pharmacologically induced prolonged penile erection in a canine model. J Urol 1998; 160: 2263-6.

3. Sanli O, Armagan A. Kandirali E, ve ark. TGF-β1 neutralizing antibodies decrease the fib-rotic effects of ischemic priapism. Int J Impot Res 2004; 16: 492-97.

4. Hatzichristou D, Salpiggidis G, Hatzimouratidis K, et al. Management strategy for arterial priapism: Therapeutic dilemmas. J Urol 2002; 168: 2074-7.

5. Montague DK, Jarow J, Broderick GA, et al. American Urological Association Guideline on the management of priapism. J Urol 2003; 170: 1318-24.

6. Winter CC. Cure of idiopathic priapism: new procedure for creating fistula between glans penis and corpora cavernosa. Urology 1976; 8:389–391.

7. Ercole CJ, Pontes JE, Pierce JM Jr. Changing surgical concepts in the treatment of priapism. J Urol 1981; 125:210– 211.

8. Nixon RG, O’Connor JL, Milam DF. Efficacy of shunt surgery for refractory low flow priapism: a report on the incidence of failed detumescence and erectile dysfunction. J Urol 2003; 170:883–886.

9. Kulmala RV, Lehtonen TA, Lindholm TS, et al. Permanent open shunt as a reason for impotence or reduced potency after surgical treatment of priapism in 26 patients. Int J Impot Res 1995; 7:175–180.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

2.2b804

Sayıdaki Diğer Makaleler

ESWL uygulanan renal pelvis taşlarında BT' de taş-cilt mesafesi ve taşın HU (Hounsfield Ünitesi) değerinin başarıya etkisi

Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Doğukan SÖKMEN, Bedriye SÖKMEN KOYUNCU, Buğra Doğukan TÖRER, Volkan TUĞCU, Ali İhsan TAŞÇI

Travma nedeniyle oluşan periüreteral ürinomun çift J stent ile tedavisi: Olgu sunumu

SACİT NURİ GÖRGEL, Osman KÖSE, Serkan YENİGÜRBÜZ, Evren ŞAHİN, Kutan ÖZER

Penis fraktürü ve tedavi sonuçları, tek merkezde 46 olgunun retrospektif değerlendirilmesi

Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Taner KARGI, Doğukan SÖKMEN, Buğra TÖRER, Abdullah Hızır YAVUZSAN, Ramazan KOCAKAYA, Ali İhsan TAŞÇI

Transrektal prostat biyopsisinde anestezi seçimi: rektal lidokain jel instillasyonu ve lidokainle periprostatik sinir blokajı karşılaştırması

Hasan TURGUT, Hasan Rıza AYDIN, Şenol ADANUR, Tevfik ZİYPAK, Murat BAĞCIOĞLU, Mansur DAĞGÜLÜ

Cerrahi olarak tedavi edilen böbrek kitlelerinin histopatolojisi: 178 vakanın analizi

MUHSİN BALABAN, Rahim HORUZ, Oktay AKÇA, Selami ALBAYRAK

Böbrek tümörü öntanısıyla radikal veya parsiyel nefrektomi yapılan hastalardaki benign tümörler

Selahattin ÇALIŞKAN, Orhan KOCA, Mehmet AKYÜZ, Muhammet İhsan KARAMAN

Ratlarda finasterid ve dutasteridin prostat vaskülaritesine etkisinin araştırılması

ENGİN DOĞANTEKİN, Emre TÜZEL

Priapizm tedavisinde Al-Ghorab tekniğinin etkinliği

Kürşad ZENGİN, Nevzat Can ŞENER, İsmail NALBANT, Aşır ERASLAN, Fatih YALÇINKAYA, Süleyman YEŞİL, M. Abdurrahim İMAMOĞLU

Testis torsiyonu ve papaverin kullanımı

Arif DEMİRBAŞ, Serkan ÖZCAN, Muhammet Fatih KILINÇ, Mücahit KABAR, MUZAFFER EROĞLU

Radikal nefrektomi öncesi radyolojik ve peroperatif bulgular aynı taraflı adrenalektomi yapmak için bize ne kadar yol göstericidir?

Özer GÜZEL, BERAT CEM ÖZGÜR, Yılmaz ASLAN, HAŞMET SARICI, Övünç BİLGİN, Fatih HIZLI, Halil BAŞAR, MUZAFFER EROĞLU, Ali ATAN