THE EFFECTS OF THE ACADEMIC CONTROVERSY TECHNIQUE ON THE BIOTECHNOLOGY KNOWLEDGE LEVELS OF PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS

Bu çalışma akademik çelişki tekniğinin fen bilgisi öğretmen adaylarının biyoteknoloji bilgi seviyelerine etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4. sınıf öğrencisi 38 kadın, 10 erkek toplam 48 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma 2015-2016 güz döneminde "Biyolojide Özel Konular Dersi" kapsamında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yarı deneysel desen kullanılmıştır. Akademik çelişki yöntemine uygun olarak öğretmen adayları 4'er kişilik gruplara ayrılarak 8 hafta, haftada 2 saat olmak üzere, biyoteknoloji konularını incelemiş, grup raporlarını hazırlamış, görüşlerini sunmuş, karşıt görüşleri dinlemiş, kendi görüşlerini savunmuş ve karara varmışlardır. Gruplar vardıkları ortak görüşü sınıf arkadaşlarına sunmuştur. Veri toplama aracı olarak Biyoteknoloji Bilgi Anketi (BBA) kullanılmıştır. BBA'dan elde edilen öntest-sontest puanları t-testi kullanılarak analiz edilmiştir. Gerçekleştirilen uygulamalar sonucunda öğretmen adaylarının biyoteknoloji bilgi düzeylerinde anlamlı bir artış olduğu bulunmuştur, t(47)=-2.188, p=.03

AKADEMİK ÇELİŞKİ TEKNİĞİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOTEKNOLOJİ BİLGİ SEVİYELERİNE ETKİSİ

This study was conducted in order to determine the effect of academic controversy technique on biotechnology knowledge levels of prospective science teachers. The study group of the research is Fırat University Faculty of Education, 4th grade students, 38 girls and 10 boys constitute a total of 48 prospective teachers . The study was carried out within the scope of "Special Topics in Biology Course" during the fall semester of 2015-2016. Quasi-experimental design was used in the study. In accordance with the method of academic controversy, the prospective teachers were divided into groups of four and they studied 8 weeks, 2 hours per a week. The prospective teachers examined biotechnology issues, prepared group reports, presented their opinions, heard opposing views, defended their views and reached a decision. The groups presented their shared views to their classmates. The Biotechnology Knowledge Questionnaire (BKQ) was used as the data collection tool of the study. The pretest-posttest scores obtained from the BKQ were analyzed using the t-test. As a result of, the implemented practices, it was found that teacher candidates had a significant increase in the knowledge level of biotechnology, t (47) =-2.188, p = .03

Kaynakça

Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Genişletilmiş Üçüncü Baskı, Trabzon: Celepler Matbaacılık.

Chen, S. Y. ve Raffan, J. (1999). Biotechnology: Student's Knowledge and Attitudes in the UK and Taiwan. Journal of Biological Education, 34(1), 17-23.

Dawson, V. ve Schibeci, R. (2003). Western Australian School Students’ Understanding of Biotechnology. International Journal of Science Education, 25(1), 57-69.

Dawson, V. ve Venville, G.J. (2009). High-School Students' Informal Reasoning and Argumentation About Biotechnology: An Indicator of Scientific Literacy? International Journal of Science Education, 31(11), 1421-1445.

Doğan, C. (2012). Sistematik Yabancı Dil Öğretim Yaklaşımı ve Yöntemleri. İstanbul: Ensar Neşriyat.

Erbaş, H. (2008). Türkiye’de Biyoteknoloji ve Toplumsal Kesimler Türkiye’de Biyoteknoloji ve Toplumsal Kesimler: Profesyoneller, Kentsel Tüketiciler ve Köylüler. Ankara: Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Yayınları, No: 4.

Gülbahar, A. (2005). İlköğretim 7. Sınıf Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinin Öğretiminde Akademik Çelişki Tekniği ile Birleştirme Tekniğinin Öğrenci Başarısı ve Hatırda Tutma Düzeyine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Öğretmenliği Anabilim Dalı, Ankara.

Güneş Öcal, M. (1996). Akademik Çelişki Tekniğinin Tarih Derslerindeki Başarı ile Güdü Üzerindeki Etkileri ve Öğrencilerin Değerlendirmeleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Güven, T. (2007). Akademik Çelişki Tekniğinin Öğrencilerin Coğrafya Derslerindeki Başarı ile Güdü Üzerindeki Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Johnson, D.W. ve Johnson, R.T. (1988). Critical Thinking Through Structured Controversys. Educational Leadership, 45(8), S: 58-64.

Karakaya, E. (2015). Bilimsel Bilginin Doğasını Anlama ve Sosyo Bilimsel Konularda Akıl Yürütme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Anabilim Dalı Biyoloji Öğretmenliği Bilim Dalı, İstanbul.

Keçeci, G. Kırılmazkaya, G. ve Kırbağ Zengin, F. (2011). “İlköğretim Öğrencilerinin Genetiği Değiştirilmiş Organizmaları On-line Argümantasyon Yöntemi ile Öğrenmesi”, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 Mayıs, Elazığ.

Kırbağ Zengin, F., Alan, B. ve Keçeci, G. (2016). Akademik Çelişki Tekniğinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Klonlama Kavramsal Anlama Seviyelerine ve Fen Öz Yeterliklerine Etkisi. The Journal of International Social Research, 9(46), 581-585.

Özel, M., Erdoğan, M., Uşak, M., ve Prokop, P. (2009). Lise Öğrencilerinin Biyoteknoloji Uygulamalarına Yönelik Bilgileri ve Tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(1), 297-328.

Prokop, P., Lešková, A., Kubiatko, M. ve Diran, C. (2007). Slovakian Students’ Knowledge of and Attitudes toward Biotechnology. International Journal of Science Education, 29(7), 895-907.

Sarı, S. (2005). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerine Çatışma Çözümü Becerilerinin Kazandırılmasında Akademik Çelişki, Değer Çizgisi ve Güdümlü Tartışma Yöntemlerinin Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Adana.

Sevim, O. ve Varışoğlu, B. (2014). Akademik Çelişki Tekniğinin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Kavram Öğrenme Başarılarına Etkisi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 229-247.

Sorgo, A., Ambrozic-Dolinsek, J., Usak, M. ve Özel, M. (2011). Knowledge About and Acceptance of Genetically Modified Organisms Among Pre-service Teachers: A Comparative Study of Turkey and Slovenia. Electronic Journal of Biotechnology, 14(4), 5-5.

Soysal, Y. (2012). Sosyobilimsel Argümantasyon Kalitesine Alan Bilgisi Düzeyinin Etkisi: Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, Bolu.

Tüzemen, T. (2016). Akademik Çelişki Tekniğinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Konuşma Becerilerine ve Konuşma Kaygılarına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Van.

Uysal, G. (2010). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde İşbirlikli Öğrenmenin Erişiye, Problem Çözme Becerilerine, Öğrenme Stillerine Etkisi ve Öğrenci Görüşleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, İzmir.

Kaynak Göster