THE EFFECT OF STEM PRACTICES ON PRE-SERVICE TEACHERS’ BELIEFS ON NATURE OF SCIENCE, THEIR ATTITUDES TOWARDS SCIENTIFIC RESEARCH AND CONSTRUCTIVIST APPROACH

öğretmen adaylarının bilimin doğası inançları, bilimsel araştırma ve yapılandırmacı yaklaşıma yönelik tutumları üzerine etkisi incelenmiştir. Araştırma, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz dönemi boyunca bir üniversitenin eğitim fakültesi, STEM Eğitim laboratuvarında verilen Fen ve Teknoloji dersi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya eğitim fakültesi fen bilgisi öğretmenliği anabilim dalında öğrenim gören 24 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırma nicel bir çalışma olup, araştırma deneysel desenlerden tek gruplu ön test-son test modeline göre gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde bağımlı ve bağımsız gruplar için t-testi, aritmetik ortalama, standart sapma kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular ışığında, STEM uygulamalarının öğretmen adaylarının bilimin doğası inançları ve yapılandırmacı yaklaşım üzerine olumlu etkisi olduğu istatistiki olarak bulunmuştur. Ancak bilimsel araştırmaya yönelik tutumları üzerine anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Kısacası, STEM uygulamalarının öğretmen adaylarının bilimin doğası inançları ile yapılandırmacı yaklaşım üzerine olumlu etkisinin olduğu söylenebilir. Bunun üzerine STEM eğitimi konusunda öğretmen adayı, öğretmen ve akademisyenlere yönelik önerilerde bulunulmuştur

STEM UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMİN DOĞASI İNANÇLARI, BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

In this study the effect of Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM) practices on pre-service science teachers’ beliefs on nature of science, their attitudes towards scientific research and constructivist approach has been examined. The research has been conducted during the fall semester of the 2016-2017 academic year within the scope of the Science and Technology course which have been given at the STEM Training Laboratory of faculty of education in a university. Twenty four pre-service teachers who have attended to department of science education of the faculty of education have taken part in this study. The study is a quantitative study and the research has been conducted according to a single group pretestposttest model from experimental design. For the analysis of the data, t-test, arithmetic mean, standard deviation have been used for dependent and independent groups. The findings which have been obtained in the light of the research, it has been statistically found that the STEM practices have a positive effect on the pre-service teachers' beliefs on nature of science and the constructivist approach. However, it has been found that there is no significant difference on attitudes towards scientific research. In short, it can be said that STEM practices have a positive effect on the pre-service teachers’ beliefs on nature of science and constructivist approach. Thereon, suggestions about STEM education have been made for pre-service teachers, teachers and academicians

Kaynakça

Abd-El-Khalick, F. ve Akerson, V. L. (2004). Learning as Conceptual Change: Factors Mediating The Development of Preservice Elementary Teachers’ Views of Nature Of Science. Science Teacher Education, 88(5). 785- 810.

Akaygun, S. & Tutak, F.A. (2016). STEM imagenes revealing STEM conceptions of pre-service chemistry and mathematics teachers. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 4(1), 56-71. Doi: 10.18404/ijemst.44833

Arslan, M. (2007). “Constructivist Approaches in Education.” Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 40(1), 41-61.

Büyüköztürk, Ş. (2007). Deneysel Desenler: Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi. Ankara: Pegem.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.B., Akgün, Ö,E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem.

Childress, V. W. (1996). Does Integration Technology, Science, And Mathematics Improve Technological Problem Solving: A Quasi-Experiment. Journal of Technology Education, 8(1), 16–26.

Choi, Y. ve Hong, S.H. (2013). “The Development And Application Effects Of Steam Program About 'World Of Small Organisms' Unit in Elementary Science.” Elementary Science Education, 32(3), 361-377.

Creswell, J.W. (2008). Educational Research Planning, Conducting and evaluating Quantitative and Qualitative Research. Upper Saddle River, N.J., Pearson/Merrill Prentice Hall.

Davis, M. (2015). Administrators’ Perceptions of STEM Education and Their İnfluence on Classroom Practices in Lousiana Schools. Unpublished doctoral dissertation, Louisiana Tech University, Lousiana, USA.

Elliott, B., Oty, K., McArthur, J. ve Clark, B. (2001). “The effect of an Interdisciplinary Algebra/Science Course on Students‟ Problem Solving Skills, Critical Thinking Skills And Attitudes Towards Mathematics.” International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 32(6), 811–816.

Erdoğan, İ., Yıldırım, B., Çiftçi, A. ve Güleryüz, H. (2016). “STEM Eğitiminde Argümantasyon Yönteminin Etkilerinin İncelenmesi”, UNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 28-30 Eylül 2016, Muş.

Evrekli, E., İnel, D., Balım, A. G., ve Kesercioğlu, T. (2009). “Fen Öğretmen Adaylarına Yönelik Yapılandırmacı Yaklaşım Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması.” Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(2), 134-148.

Fraser, D., Aitken, V. ve Whyte, B. (2013). Connecting Curriculum, Linking Learning. Wellington, New Zealand: NZCER.

Gonzalez, H. B. ve Kuenzi, J. J. (2012). Science, Technology, Engineering And Mathematics (STEM) Education: A Primer. Congressional Research Service. https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R42642.pdf sayfasından 24 Nisan 2017 tarihinde erişilmiştir.

Gülhan, F., ve Şahin, F. (2016). The effects of science-technology-engineering-math (STEM) integration on 5th grade students’ perceptions and attitudes towards these areas Fen-teknoloji-mühendislik-matematik entegrasyonunun (STEM) 5. sınıf öğrencilerinin bu alanlarla ilgili algı ve tutumlarına etkisi. Journal of Human Sciences, 13(1), 602-620.

Karakaya, F. ve Avgın, S. S. (2016). Effect of demographic features to middle school students’ attitude towards FeTeMM (STEM). Journal of Human Sciences, 13(3), 4188-4198.

Karasar, N. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler (28. Baskı). Ankara: Nobel.

Kim, G. S. ve Choi, S. Y. (2012). “The Effect Of Creative Problem Solving Ability And Scientific Attitude Through The Science Based Steam Program İn The Elementary Gifted Students.” Elementary Science Education, 31(2), 216-226.

Korkmaz, Ö., Şahin, A. ve Yeşil, R. (2011). “Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması.” İlköğretim Online, 10(3), 961-973.

Langdon, D., McKittrick, G., Beede, D., Khan, B., ve Dom, M. (2011). “STEM: Good Jobs Now And For The Future.” U.S. Department of Commerce Economics and Statistics Administration, 3(11), 2.

Lederman, N. G. ve Zeidler, D.L. (1987). “Science Teachers’ Conceptions Of The Nature Of Science: Do They Really İnfluence Teaching Behavior?” Science Education. 71(5), 721-734.

Merrill, C. (2009). The Future Of Te Masters Degrees: STEM. Presentation at the 70th Annual International Technology Education Association Conference, Louisville, Kentucky.

Mıhladız, G. ve Doğan, A. (2017). “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Konusundaki Pedagojik Alan Bilgilerinin Araştırılması.” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 32(2), 380-395.

Morrison, J. (2006). TIES STEM Education Monograph Series, Attributes of STEM Education. Baltimore, MD: TIES.

Özcan, I., ve Turgut, H. (2014). “Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası İnanışlarının Tespiti: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması.” Sakarya University Journal of Education, 4(2), 38-56.

Riskowski, J.L., Todd, C.D., Wee, B., Dark, M. ve Harbor, J. (2009). Exploring The Effectiveness Of An Interdisciplinary Water Resources Engineering Module in An Eighth Grade Science Course. International Journal of Engineering Education, 25(1), 181-195.

Şahin, A. Ayar, M.C., ve Adıgüzel, T. (2014). “Fen, Teknoloji, Mühendislik Ve Matematik İçerikli Okul Sonrası Etkinlikler Ve Öğrenciler Üzerindeki Etkileri.” Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(1), 297-322.

Yamak, H., Bulut, N. & Dündar, S. (2014). “5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri İle Fene Karşı Tutumlarına FeTeMM Etkinliklerinin Etkisi.” Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 249-265.

Yıldırım, B., (2016). 7. Sınıf Fen Bilimleri Dersine Entegre Edilmiş Fen Teknoloji Mühendislik Matematik (STEM) Uygulamaları ve Tam Öğrenmenin Etkilerinin İncelenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.

Yıldırım, B. ve Selvi, M. (2017). “STEM Uygulamaları Ve Tam Öğrenmenin Etkileri Üzerine Deneysel Bir Çalışma.” Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(2), 183-210.

Yıldırım, B. ve Altun, Y. (2014). STEM Eğitimi Üzerine Derleme Çalışması: Fen bilimleri Alanında Örnek Ders Uygulanmaları. VI. International Congress of Education Research‟ında sunulmuş bildiri, 5-8 Haziran, Ankara.

Kaynak Göster