ESTIMATION OF TOURISM INDICATORS BY ANFIS METHOD IN TURKEY

Dünya'da refah düzeyinin artması ile birlikte turizm faaliyetlerine katılan insan sayısı da artmıştır. Sayının artması yeni yatırımlarla birlikte yeni çözümler, yeni politikalar ve yeni uygulamaları zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda çözüm için istatistikî çalışmalara gereksinim duyulmuştur. Çalışmada bu ihtiyacın giderilmesini hedeflenmiştir. Ayrıca yatırımcıya yol gösterme, tüketiciye yön belirleme, yerel halka fırsatlar hazırlama, devlete politika oluşturma konularında yardımcı olmak amaçlanmıştır. Gelecek üç yıl (2016-2018 dönemi) için turizm gelirleri, turist sayıları ve doluluk oranları ANFIS yöntemi ile tahmin edilmiştir. Tahmin çalışmaları; Türkiye geneli ile birlikte Akdeniz, Ege, Marmara ve diğer bölgelerini kapsamaktadır. Çalışmada birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanılmıştır. TÜİK, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ve Türkiye Otelciler Birliği'nden sağlanan veriler çalışmanın birincil verilerini oluşturmaktadır. İkincil veri olarak konu ile ilgili daha önce yapılmış araştırmalar, makaleler, kitaplar ve raporlardan faydalanılmıştır. Çalışmada yatırımcılara, planlama birimlerine, ticari kurum ve kuruluşlar ile kamuya ışık tutacak sistematik bilgiler üretilmiştir. Turizmin ülke geneline ve 12 aya yayılmasının artık zorunluluk olduğu, Akdeniz ve Marmara'nın özellikle İstanbul ve Antalya'nın altyapı ve üst yapı olarak turizmden olumsuz etkilenmeye başladığı sonucu çıkmıştır. Ayrıca terör, çevre ülkelerdeki savaşlar ve ülkeler arasında ile ilişkiler Türk turizmine zarar vermeye başladığı sonuçları da elde edilmiştir. Çalışmanın sunucu öneriler, genel olarak turizmin mevsim ve bölge genişliklerinin sağlanması üzerinde yoğunlaşmıştır

TÜRKİYE TURİZM GÖSTERGELERİNİN ANFIS METODU İLE TAHMİNİ

With the increase in the world's wealth level, the number of people participating in tourism activities has also increased. It becomes a necessity to produce new solutions, new policies and new applications together with new investments. In this context, statistical studies were needed for the solution. It was aimed to eliminate this need in the study.In the study, it was aimed to guide the investor, to determine the direction of the consumer, to offer opportunities to the local people and to help the government to produce policies. Tourism incomes, tourist numbers and occupancy rates for the next three years (2016-2018 period) were estimated by the ANFIS method. Forecasting work was done for Turkey, Mediterranean, Aegean, Marmara and Other Regions. The study has benefited from primary and secondary sources. TURKSTAT, Ministry of Culture and Tourism, Turkish Travel Agencies Association and Turkey Hotel Association were used as primary sources. As secondary data, previous researches, articles, books and reports about the subject have been utilized. Systematic information has been produced to shed light on investors planning units, commercial institutions, commercial organizations and the public in the study. It is now a necessity to extend the tourism to the whole country and to 12 months. Antalya and Istanbul infrastructures and investments were negatively affected from the point reached. In addition, terrorism, wars in neighboring countries, bad relations between countries have resulted in the damage of Turkish tourism. As a result of the study, the recommendations generally focus on the provision of season and zone widths in tourism

Kaynakça

Adalıoğlu, S. (2005).Türkiye ekonomisinde Turizm Sektörünün Yeri ve Dışı Turizm Talep Tahmini, Yıldız Teknik üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi)

Ağrıdağı, C. (1996). Hizmet Sektöründe Talep Tahmini Box-Jenkins Modelleme Çalışması, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Silimleri Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi)

Baldemir, E. ve Bahar, O. (2003).Türkiye’ye Yönelik Turizm Talebinin Neural (Sinir) Ağları Modelini Kullanarak Analizi."Çuhadar, M. ve Kayacan, C.1 (2005).Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Konaklama

İşletmelerinde Doluluk Oranı Tahmini: Türkiye'deki Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Deneme, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi 16: 121-126.

Demirel, Ö., Kakilli, A. ve Tektaş, M. (2010). ANFIS ve ARMA Modelleri İle Elektrik Enerjisi Yük Tahmini, Gazi Üniv.Müh. Mim. Fak. Der. (25)3: 601-610.

DPT. (2001).Turizm Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara (1):2589

Gülbahar, O. (2009). 1990’lardan Günümüze Türkiye’de Kitle Turizminin Gelişimi, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, (14)1: 151-177

Güngör, İ. ve Çuhadar, M. (2005). Antalya İline Yönelik Alman Turist Talebinin Yapay Sinir Ağları Yöntemiyle Tahmini, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi 1 84-99.

Hekim, M. (2016).The classification of EEG Signals Using Discretization-based Entropy and the Adaptive Neurofuzzy Inference, Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, Sayı: Ocak 2016.

Karaca, S.S. Yörük, N. Hekim, M., Tuna, İ. (2011).Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler ve Finansal Oranlar ile Hisse Getirisi Arasındaki İlişkinin ANFIS Yöntemi ile İncelenmesi:İMKB 100’de Bir Uygulama, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi.

Karahan, M. (2015).Turizm Talebinin Yapay Sinir Ağaları Yöntemiyle Tahmin Edilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi: 20:2

Jang, J.-S. R. (1993). ANFIS: Adaptive-Network-based Fuzzy Inference Systems, IEEE Trans. on Systems, Man, and Cybernetics, 23: 665–685.

Önder, E. ve Kuvat, Ö.H. (2009).Yabancı Ziyaretçi Sayısının Tahmininde Box-Jenkins Modeli, Winters Yöntemi ve Yapay Sinir Ağlarıyla Zaman Serisi Analizi

Özdemir, A. R., Öksüzler, O. (2006). Balıkesir Üniversitesi SBE Dergisi, 9(16), 107-126.

Sarkım, M. (1997).Turizmin Türk Ekonomisindeki Yeri ve Türkiye’ye Olan Turizm Talebinin Tahmini, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi)

Soysal, M. ve Ömürgönülşen, M. (2010). Türk Turizm Sektöründe Talep Tahmini Üzerine Bir Uygulama.Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi,21.1: 128-136.

Yayar, R. (2003). Türkiye’de Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Sektörlerinin Dış Ticareti, Gelişimi ve Ekonometrik Analizi (Doktora Tezi), Tokat, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi ABD.

WTTC (World Travel & Tourism Council), (2015). Ekonomik Etki Raporu,2015, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi,

Yayar, R., Hekim , M., Yılmaz, V., Bakırcı, F. (2011). A Comparison Of ANFIS And ARIMA Techniques İn The Forecasting Of Electric Energy Consumption Of Tokat Province İn TurkeyArticle, Journal of Economic and Social Studies: (1)2: 87-112.

Kaynak Göster