A COMPARATIVE ANALYSIS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN INSTITUTIONAL ENVIRONMENT AND ENTREPRENEURSHIP IN EMERGING ECONOMIES

Institutional environment plays an important role in the quality and nature of entrepreneurial activities and the development of entrepreneurship ecosystem. The aim of this research is to evaluate institutional factors of selected emerging markets with Global Entrepreneurship and Development Index data. Findings of the study indicate that Turkey has one of the lowest scores among other emerging markets for the institutional variable of staff training and also has comparably low scores in venture capital, business strategy, and technology transfer. Results of the study show that except South Korea, all the selected economies have scored low on the institutional variable of gross domestic expenditure on research and development as a percentage of the gross domestic product. The study is expected to make valuable contributions to the literature with its novel approach of using comparative Global Entrepreneurship and Development Index scores for analyzing the institutional environment and entrepreneurship relationship in emerging economies.

YÜKSELEN EKONOMİLERDE GİRİŞİMCİLİK VE KURUMSAL ÇEVRE İLİŞKİSİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Kurumsal çevre, ülkelerin yenilikçi ekonomiler düzeyine çıkmak için yöneldikleri girişimcili k faaliyetlerini doğrudan etkileyen girişimcilik ekosisteminin gelişimi üzerinde önemli rol oynamaktadır. Konu çalışma, seçilmiş yükselen ekonomilerin kurumsal çevre faktörlerinin, son yıllarda ülke bazındaki girişimcilik sistemlerinin değerlendirilmesi am acıyla sıklıkla kullanılmaya başlanan Küresel Girişimcilik ve Kalkınma Endeksi verileri kullanılarak değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Çalışmanın sonuçları, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için stratejik girişimcilik hedefleri belirlemiş olan Türkiye’nin girişimcilik ekosistemi bağlantılı kurumsal çevre değişkenlerinden personel kalitesinde diğer yükselen ekonomilerin gerisinde kaldığını, girişim sermayesi, iş stratejisi ve teknoloji transferinde ise nispeten düşük skorlara sahip olduğunu göstermektedir. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin GSMH içindeki payında Güney Kore dışındaki tüm yükselen ekonomilerin Küresel Girişimcilik ve Kalkınma Endeksi skorlarının düşük olması çalışmanın dikkat çekici bulguları arasındadır. Araştırmanın yüks elen ekonomilerde kurumsal çevre ve girişimcilik ilişkisini bu yöntem ile incelemeyi amaçlayan ilk çalışmalardan biri olması nedeniyle, yükselen ekonomilerde girişimcilik literatürüne önemli katkılar yapması beklenmektedir. Çalışma sonuçlarının girişimcili k ve yenilikçilik ile büyümeyi hedefleyen ülkeler açısından önceliklendirilmesi gereken kurumsal çevre faktörlerinin saptanması açısında politika yapıcıları için de önem taşıdığı düşünülmektedir

Kaynakça

Ács, Z. J., Szerb, L., Ortega-Argılés, R., Aidis, R., ve Coduras, A. (2015). “The Regional Application Of The Global Entrepreneurship And Development İndex (GEDI): The Case Of Spain”, Regional Studies”, 49(12): 1977- 1994.

Ács, Z. J., Autio, E., ve Szerb, L. (2014). “National Systems Of Entrepreneurship: Measurement Issues and Policy Implications”, Research Policy, 43(3): 476-494.

Arnold, D. J. ve Quelch, J. A. (199 ). “New Strategies In Emerging Economies”, Sloan Management Review, 40(1): 7-20.

Audretsch, D.B., Keilbach, M.C. ve Lehmann, E.E. (2006). Entrepreneurship and Economic Growth, Oxford: Oxford University Press.

Baumol, W.J., Litan, R.E. ve Schramm, C.J. (2007). Good Capitalism, Bad Capitalism and The Economics Of Growth and Prosperity, New Haven: Yale University Press.

Bayraktar, . Ve Elüstü, S. (201 ). “Makroekonomik Kirilganliğin Ölçülmesi: ükselen Piyasalar Ve Türkiye İçin Karşilaştirmali Bir Analiz”, Uluslararası Emek Ve Toplum Dergisi. 5 (5): 8-29.

Baumol, W. J. (199 ). “Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive”, Journal Of Business Venturing, 11(1): 3-22.

Baumol, W.J., Litan, R.E. ve Schramm, C.J. (2007). Good Capitalism, Bad Capitalism and The Economics Of Growth And Prosperity, New Haven: Yale University Press.

Boettke, P. J., Coyne, C. J. ve Leeson, P. T. (2007). “Saving Government Failure Theory From Itself: Recasting Political Economy From an Austrian Perspective”, Constitutional Political Economy, 18(2): 127-143.

Bruton, G. D., Ahlstrom, D. and Li, H. L. (2010). “Institutional Theory And Entrepreneurship: Where Are We Now And Where Do We Need To Move In The Future?”, Entrepreneurship Theory and Practice, 34(3), s. 421- 440.

Chiles, T. H., Bluedorn, A. C. ve Gupta, V. K. (2007). “Beyond Creative Destruction And Entrepreneurial Discovery: A Radical Austrian Approach To Entrepreneurship”, Organization Studies, 28(4): 467-493.

Gupta, V. K., Guo, C., Canever, M., Yim, H. R., Sraw, G. K. ve Liu, M. (2014). “Institutional Environment for Entrepreneurship in Rapidly Emerging Major Economies: The Case of Brazil, China, India, And Korea”, International Entrepreneurship And Management Journal, 10(2): 367-384.

Hoskisson, R. E., Eden, L., Lau, C. M. ve Wright, M. (2000). “Strategy In Emerging Economies”, Academy of Management Journal, 43(3): 249-267.

IMF. (2015). World Economic Outlook, https:// www. Imf. org /En/ Publications /Weo/ Issues/2016/12/31/Adjusting-To-Lower-Commodity-Prices. (Erişim Tarihi 01.03. 2017).

Kostova, T. (1999). “Transnational Transfer Of Strategic Organizational Practices: A Contextual Perspective”, Academy Of Management Review, 24 (2): 308-324. Küresel Rekabetçilik Raporu (2015-2016). Http://Reports.Weforum.Org/Global-Competitiveness-Report-2015- 2016/, (Erişim Tarihi 03.03.2017).

Lingelbach, D., L., De La Vina ve Asel P. (2005). What is Distinctive About Growth-Oriented Entrepreneurship in Developing Countries?, Center For Global Entrepreneurship Working Paper, Utsa College of Business. McMillan, J. ve Woodruff, C. (2002). “The Central Role of Entrepreneurs in Transition Economies,” Journal Of Economic Perspectives, 16 (3): 153-170.

MSCI, (2014). Msci Market Classification Framework, https://www.Msci.Com/ Documents /10199/7424d920- Cdcb-4 2c-9e1 -4c450ed70e2a (Erişim Tarihi: 03.03.2017).

Naudé, W. (2013). Entrepreneurship and Economic Development: Theory, Evidence And Policy. Leibniz Information Centre For Economics.

North, D.C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge, Cambridge University Press: 1-159.

Peng, M. W. ve Zhou, J. Q. (2005). “How Network Strategies and Institutional Transitions Evolve In Asia”, Asia Pacific Journal Of Management, 22(4): 321-336.

Rarick, C. A. ve Han, T. (2014). “The Role of Culture in Shaping an Entrepreneurial Mindset”, Academy Of Entrepreneurship Proceedings, 20(2): 18-25.

Scott, W. R. (1995). Institutions And Organizations (Vol. 2). Thousand Oaks, CA, Sage.

Schumpeter, J.A. (1934). The Theory Of Economic Development. Cambridge, MA, Harvard University Press.

Szerb, L. A., Acs, Z. ve Autio, E. (2013). “Entrepreneurship and Policy: The National System Of Entrepreneurship in The European Union and in Its Member Countries”, Entrepreneurship Research Journal, 3(1): 9-34.

Tağ, M.N. ve Tabur, İ. (2015). Girişimciliğin Dinamikleri: Ülke Kurumsal Yapisinin Girişimciliğin Yoğunluğuna Etkisine Dair Ampirik Bir İnceleme, Inovasyon 2023, Ar-Ge ve İnovasyon Sempozyumu.

TUBITAK (2018). https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/politikalar/icerik-ubtys-2011-2016 (Erişim Tarihi: 05.01.2018).

Vītola, A. ve Šenfelde, M. (2013). Institutions and Growth in Factor-Driven, Efficiency-Driven And Innovation- Driven Economies, 54th Int. Riga Technical University Scientific Conference on Economics And Entrepreneurship (Scee’2013): 1-10.

Yeldan, E. (2005). “ ükselen Piyasa Ekonomisi Olarak Türkiye” ,http://Yeldane.Bilkent.Edu.Tr/ Yeldan14_ 2 mar05.Pdf, (Erişim Tarihi: 10.01.2017).

Kaynak Göster