CEZA MUHAKEMESİNDE DAVAYA KATILMA VE 6284 SAYILI KANUNDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR

Bu makalede öncelikle davaya katılma kurumu ve ceza muhakemesi açısından sorunlu bir alan olmaya devam eden ceza davasına kimlerin katılabileceği hususu tartışılacak, ardından davaya katılma müessesesinin 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da ne şekilde düzenlendiği açıklanacaktır. 6284 sayılı Kanun’un 20/2. maddesinde davaya katılmaya ilişkin olarak yer alan muhakeme hukukuna ilişkin özel hükümlerin kaleme alınış şeklinden kaynaklanan sorunlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın davaya katılma yetkisinin kapsamı, hukuki niteliği, davaya katılma yetkisinin kullandırılması için ceza davasının Bakanlığa bildiriminin zorunlu olup olmadığı ve Bakanlığın katılan olarak yer aldığı davalarda vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekip gerekmediği, konuya ilişkin Yargıtay ve mahkeme kararları ışığında tartışılacaktır.

Civil Party Participation in Criminal Proceedings and the Problems Arising from the Implementation of Law no. 6284

This article discusses the concept of civil party participation in criminal proceedings, and explains the problems arising from the implementation of the Act on the protection of women and the family against violence and the prevention of violence (Law no. 6284). In this context, firstly, the problems arising from the article 20/2 of the Act which sets out the right of the Ministry of Family and Social Services to intervene and take part in criminal proceedings, and the scope of the Ministry’s right to intervene will be investigated. Then, in the light of the rulings of the Court of Appeal and other courts, the issues of whether it is compulsory to inform the Ministry about the trial to use its right to intervene, and whether it is necessary to award the representative of the Ministry the standard attorney’s fee will be explored.

Kaynakça

Artuk, Mehmet Emin/Gökçen, Ahmet, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 13. Bası, Adalet Yayınevi, Ankara, 2019.

Boyacı, Akın, “Ceza Muhakemesinde Davaya Katılma”, İÜHFM, 2013, C. 71, S. 1, s. 157-176.

Centel, Nur/Zafer, Hamide, Ceza Muhakemesi Hukuku, 9. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul, 2012.

Çınar, Ali Rıza, “Ceza Yargılamasında Kamu Davasına Katılma”, D.E.Ü.

Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Durmuş Tezcan’a Armağan, 2019, C.21, Özel Sayı, s. 2801-2836.

Değirmenci, Olgun, “Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukunda Mağdur Hakları”, TBB Dergisi, 2008, S.77, s.33-86.

Doğan, Recep, “Kadının Şiddete Karşı Korunmasında Devletin Özen Yükümlülüğü ve Uluslararası Standartlar”, Ankara Barosu Dergisi, 2016, C.74, S. 2, s. 89-122.

Katoğlu, Tuğrul, “Ceza Hukukunda Suçun Mağduru Kavramının Sınırları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2012, Y. 61, S.2, s.657- 693.

Koca, Mahmut , “Temyiz Yolunda Davaya Katılma”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2014, Y.5 S.18, s.1-28.

Koca, Mahmut/Üzülmez, İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 12. Bası, Seçkin, Ankara, 2019.

Kunter, Nurullah/Yenisey, Feridun/Nuhoğlu, Ayşe, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, Onsekizinci Baskı, Beta, İstanbul, 2010.

Özbek, Veli Özer/Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar/Tepe, İlker, Ceza Muhakemesi Hukuku, 10. Baskı, Seçkin, Ankara, 2017.

Özbek, Veli Özer/Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 10.Baskı, Seçkin, Ankara, 2019.

Özgenç, İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 15. Bası, Seçkin, Ankara, 2019.

Öztürk, Bahri/Tezcan, Durmuş/Erdem, Mustafa Ruhan/Gezer, Özge Sırma/ Kırıt, Yasemin F. Saygılar/Akcan, Esra Alan/Tütüncü, Efser Erden/ Özaydın, Özdem, (Editör, Bahri Öztürk), Ana Hatlarıyla Ceza Muhakemesi Hukuku, 4. Baskı, Seçkin, Ankara, 2017.

Öztürk, Bahri/Erdem, Mustafa Ruhan, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, 17.Baskı, Seçkin, Ankara, 2017.

Seçkin, Mehmet Beyhan, Ceza Muhakemesinde Mağdur ve Şikâyetçinin Hakları, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, 2020,Y.8, S. 15, s.621-664.

Soyaslan, Doğan, Ceza Muhakemesi Hukuku, 5. Baskı, Yetkin, Ankara, 2014. Soyaslan, Doğan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 8.Baskı, Yetkin, Ankara, 2018.

Şahin, Cumhur, Ceza Muhakemesi Hukuku I, 9. Bası, Seçkin, Ankara, 2018. Toroslu, Nevzat, Ceza Hukuku Genel Kısım, Savaş, Ankara, 2012.

Ünver, Yener/Hakeri, Hakan, Ceza Muhakemesi Hukuku, 13. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2017.

Yaşar, Osman/Gökcan, Hasan Tahsin/Artuç, Mustafa, Türk Ceza Kanunu, 6. Cilt, Adalet Yayınevi, Ankara, 2010.

Yenidünya, A. Caner/ İçer, Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara, 2016.

Yurtcan, Erdener, Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu ve Yorumu, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2005.

Yurtcan, Erdener, Ceza Yargılaması Hukuku, 15. Bası, Adalet Yayınevi, Ankara, 2018.

Zafer, Hamide, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 7. Bası, Beta, İstanbul, 2019.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { taad972474, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2021}, volume = {}, pages = {145 - 178}, doi = {}, title = {CEZA MUHAKEMESİNDE DAVAYA KATILMA VE 6284 SAYILI KANUNDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR}, key = {cite}, author = {Doğan, Recep} }
APA Doğan, R . (2021). CEZA MUHAKEMESİNDE DAVAYA KATILMA VE 6284 SAYILI KANUNDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (47) , 145-178 .
MLA Doğan, R . "CEZA MUHAKEMESİNDE DAVAYA KATILMA VE 6284 SAYILI KANUNDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2021 ): 145-178 <
Chicago Doğan, R . "CEZA MUHAKEMESİNDE DAVAYA KATILMA VE 6284 SAYILI KANUNDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2021 ): 145-178
RIS TY - JOUR T1 - CEZA MUHAKEMESİNDE DAVAYA KATILMA VE 6284 SAYILI KANUNDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR AU - Recep Doğan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 145 EP - 178 VL - IS - 47 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi CEZA MUHAKEMESİNDE DAVAYA KATILMA VE 6284 SAYILI KANUNDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR %A Recep Doğan %T CEZA MUHAKEMESİNDE DAVAYA KATILMA VE 6284 SAYILI KANUNDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR %D 2021 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 47 %R %U
ISNAD Doğan, Recep . "CEZA MUHAKEMESİNDE DAVAYA KATILMA VE 6284 SAYILI KANUNDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 47 (Temmuz 2021): 145-178 .
AMA Doğan R . CEZA MUHAKEMESİNDE DAVAYA KATILMA VE 6284 SAYILI KANUNDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2021; (47): 145-178.
Vancouver Doğan R . CEZA MUHAKEMESİNDE DAVAYA KATILMA VE 6284 SAYILI KANUNDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2021; (47): 145-178.
IEEE R. Doğan , "CEZA MUHAKEMESİNDE DAVAYA KATILMA VE 6284 SAYILI KANUNDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sayı. 47, ss. 145-178, Tem. 2021